Technický špecialista v poštových službách

Technický špecialista v poštových službáchTechnický špecialista v poštových službách metodicky riadi technologické procesy v oblasti poštovej prevádzky a prepravy, spracováva návrhy, koncepcie a strategické úlohy v danej oblasti. Zodpovedá za tvorbu a rozvoj technologických postupov, prevádzkových procesov a poskytovaných produktov a služieb na základe ich detailného poznania. Navrhuje riešenia najzložitejších úloh koncepčného významu, spolupracuje s rezortnými i mimorezortnými orgánmi, participuje na vypracovávaní a predkladaní návrhov legislatívnych zmien. Podieľa sa na tvorbe a pripomienkovaní interných predpisov a obchodných zmlúv v spolupráci so zamestnancami poštovej prevádzky a zamestnancami organizačných útvarov obchodu a marketingu. Poskytuje výklady a stanoviská k zložitým problémom v oblasti poštovej prevádzky a prepravy, zabezpečuje poradenskú a lektorskú činnosť a pod.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7030/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2149
SK ISCO-08
2149021
ESCO
519
SK NACE Rev. 2
H53
CPA 2015
H53
Príslušnosť k povolaniu
2149021

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systémy a štandardy kvality ISO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
režim práce vodiča nákladnej dopravy nad 2,5 tony celkovej hmotnosti vozidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
smart digitálny tachograf 2. generácie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sadzby za poštové služby a služby zmluvných partnerov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a vnútorné predpisy týkajúce sa poskytovania poštových služieb a služieb zmluvných partnerov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technologické postupy pri poskytovaní poštových služieb, služieb zmluvných partnerov, predaja tovaru a cenín
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematicko-štatistické základy poštových služieb
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečnosť majetku a osôb pri poskytovaní poštových služieb a služieb zmluvných partnerov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy modelovania a simulácie technologických procesov v poštových službách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné dohody v oblasti poštovej prevádzky a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodné a poštové podmienky týkajúce sa poskytovania služieb zmluvných partnerov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy projektovania poštových služieb
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné systémy v poštových službách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Svetová poštová únia, koordinácia poštových politík medzi členskými krajinami, štandardy medzinárodnej poštovej výmeny a fungovanie svetového poštového systému
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hospodárska geografia
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a spôsoby organizácie poštovej prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby elektronizácie poštových služieb
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia v poštových službách
7
spôsoby automatizácie priehradkových činností
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia v poštových službách
7
postupy využívania bezkontaktného doručovania zásielok
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Bezkontaktné doručovanie zásielok
7
rozvoj elektronického obchodu v poštových službách
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vplyv rozvoja elektronického obchodu na rast poštových zásielok a požiadaviek na kvalitu, rýchlosť a doplnkové služby.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Rozvoj elektronického obchodu
7
spôsoby automatizácie poštových služieb a logistických činností
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia v poštových službách
7
technologické postupy práce bezobslužných zariadení v logistických procesoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia v poštových službách
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie zmien predpisov v oblasti noriem kvality a ich implementácia do systémov riadenia kvality podniku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
7
orientácia v medzinárodných dohodách týkajúcich sa poštovej prevádzky a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v dokumentoch Svetovej poštovej únie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v poskytovaných službách a produktoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v poštových podmienkach a ostatných obchodných podmienkach
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v príslušných právnych predpisoch, vnútorných predpisoch a technologických postupoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a rozvoj technologických postupov, prevádzkových procesov a poskytovaných poštových produktov a služieb
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a pripomienkovanie vnútorných predpisov v poštových službách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie návrhov, koncepcií a strategických úloh v oblasti poštovej prevádzky a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola prevádzkových procesov a technologických postupov v oblasti poštovej prevádzky a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia základných matematicko-štatistických metód a štatistických výpočtov v poštových službách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie podkladov pre cenotvorbu v poštových službách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
modelovanie a simulácia technologických procesov v poštových službách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie automatizácie činností v poštových službách a logistických činnostiach
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia v poštových službách
7
využívanie elektronizácie v poštových službách
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Aplikácia vedomostí pri návrhoch elektronizácie poštových služieb.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia v poštových službách
7
využívanie automatizovaných činností v poštových službách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie, externými organizáciami, dodávateľmi a zákazníkmi
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s ďalšími úsekmi organizácie, rezortnými a mimorezortnými orgánmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
usmerňovanie poskytovania poštových služieb a služieb zmluvných partnerov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie opatrení na zaistenie bezpečnosti majetku a osôb pri poskytovaní poštových služieb a služieb zmluvných partnerov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenská a lektorská činnosť v oblasti poštovej prevádzky a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vzdelávanie zamestnancov pri zavádzaní nových poštových produktov, technologických zmien, poradenstvo v odborných otázkach poštovej prevádzky a prepravy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie informačných systémov v poštových službách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie bezobslužných zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Navrhovanie využívania bezobslužných zariadení v logistických procesoch.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia v poštových službách
Bezkontaktné doručovanie zásielok
7
využívanie elektronického obchodu v súvislosti s rastom množstva poštových zásielok
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Využitie vysokého potenciálu pre rast poštových zásielok generovaných elektronickým obchodom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj elektronického obchodu
7
manažovanie bezpečnosti informácií a informačno-komunikačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
metodické riadenie technologických procesov v oblasti poštovej prevádzky a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.