Dispečer v logistike a poštových službách

Dispečer v logistike a poštových službáchDispečer v logistike a poštových službách zabezpečuje a koordinuje plynulosť prepravného procesu s previazanosťou na ostatné prevádzkové a dopravné procesy, sleduje vývoj prepravnej situácie, rieši neštandardné situácie a mimoriadne udalosti, ktoré môžu nastať - napr. pri požiaroch, živelných pohromách, havárii dopravných prostriedkov, v ktorých sú prepravované poštové zásielky, pri náhlych zmenách počasia a pod. Vedie príslušnú dokumentáciu, komunikuje s ďalšími pracoviskami v sústave dispečerského riadenia a spolupracuje s dispečerskými zložkami iných dopravcov, s vydavateľmi tlače a pod.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7029/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKDispečer poštovej prepravy
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3119
SK ISCO-08
3119009
ESCO
2901
SK NACE Rev. 2
H53
CPA 2015
H53
Príslušnosť k povolaniu
3119009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Informácie a oznámenia musia byť jasné, zrozumiteľné a jednoznačné.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
režim práce vodiča nákladnej dopravy nad 2,5 tony celkovej hmotnosti vozidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Postupy online kontroly režimu práce vodičov dodávkového vozidla nad 2,5 tony celkovej hmotnosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné dopravné systémy a smart cities
4
technologické postupy pri poskytovaní poštových služieb, služieb zmluvných partnerov, predaja tovaru a cenín
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
bezpečnosť majetku a osôb pri poskytovaní poštových služieb a služieb zmluvných partnerov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy poštových zásielok a poštových služieb
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
medzinárodné dohody v oblasti poštovej prevádzky a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy zostavovania harmonogramu práce vodičov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Režim práce vodičov cestnej nákladnej dopravy a postupy zostavovania harmonogramov ich práce.
Perspektíva: Aktuálna
4
obchodné a poštové podmienky týkajúce sa poskytovania služieb zmluvných partnerov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obmedzenia týkajúce sa trasy prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Nebezpečné veci, nízkoemisné zóny, mýto, zákazy jázd a iné.
Perspektíva: Aktuálna
4
organizácia poštovej prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Štruktúra a organizácia poštovej prevádzky a prepravy.
Perspektíva: Aktuálna
4
štandardizované postupy v rámci činnosti dispečera v logistike a poštových službách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
požiadavky a princípy prepravy rýchloskaziteľných potravín, pri preprave nebezpečných vecí, nadmernej a nadrozmernej preprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informačné systémy v poštových službách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy, normy a štandardy v logistike a poštových službách
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Právne predpisy a vnútorné predpisy týkajúce sa poskytovania poštových a logistických služieb, služieb zmluvných partnerov a predaja tovaru. Vnútorný predpis stanovujúci organizačné a bezpečnostné pravidlá pre konkrétny organizačný celok.
Perspektíva: Aktuálna
4
logistika v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Možnosti využitia jednotlivých druhov dopravy v logistike, výhody a nevýhody. Obmedzenia zodpovednosti dopravcov v cestnej, železničnej, vodnej a leteckej doprave pri poškodení nákladu, jeho čiastočnej alebo úplnej strate a nedodržaní času nakládky a vykládky.
Perspektíva: Aktuálna
4
prepravné a zasielateľské zmluvy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Obsah prepravnej zmluvy v cestnej nákladnej doprave podľa Obchodného zákonníka a Dohovoru CMR. Obsah prepravnej zmluvy v železničnej doprave.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
colné tranzitné režimy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: TIR, ATA, spoločný tranzit, národný tranzit.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy dopravných a prepravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Cestnej nákladnej, železničnej, vnútrozemskej vodnej a kombinovanej dopravy.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v predpisoch na prepravu nákladov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v medzinárodných dohodách týkajúcich sa poštovej prevádzky a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v poskytovaných službách a produktoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v poštových podmienkach a ostatných obchodných podmienkach
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v právnych predpisoch, vnútorných predpisoch a technologických postupoch v logistike a poštových službách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie harmonogramov práce vodičov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie a kontrola správnosti vykonaných kalkulácií, inkasa, záloh a používania taríf v cestnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
využívanie techník efektívnej komunikácie a mäkkých zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie rokovaní s dodávateľmi služieb a zariadení
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie prijatých reklamácií na vykonané prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s internými a externými dopravcami
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s ostatnými pracoviskami v sústave dispečerského riadenia
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha digitálneho smart tachografu 2. generácie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné dopravné systémy a smart cities
4
používanie informačných systémov v logistike a poštových službách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
operatívne riešenie mimoriadnych udalostí počas prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizácia a koordinácia prepravy, príprava denných a týždenných plánov prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.