Pracovník pri priehradke na pošte

Pracovník pri priehradke na poštePracovník pri priehradke na pošte ponúka a poskytuje poštové služby a služby zmluvných partnerov, vykonáva retailové klientske poradenstvo a vybrané obchodné činnosti v priamom kontakte so zákazníkom pri poštovej priehradke. Vykonáva príjem a výdaj (oznámených) zásielok, príjem a výplatu poštových poukazov, predaj poštových a iných cenín, filatelistického a doplnkového tovaru, tlače, služby SIPO, inkasuje poplatky za poštové priečinky atď. Poskytuje produkty a služby zmluvných partnerov, napr. výplatu dôchodkov a dávok sociálneho zabezpečenia, RTVS, stávkové služby, predaj žrebov, dobíjanie kariet mobilných operátorov, služby banky (napr. príjem vkladov a výplata peňažnej hotovosti, vykonávanie zmien na účtoch, poskytovanie služieb prostredníctvom POS terminálu a pod.). Vykonáva činnosti spojené s poskytovaním elektronických služieb integrovaných obslužných miest. Vykonáva pokladničné operácie a vedie predpísanú evidenciu s využitím prevádzkového informačného systému. V rámci slu...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7028/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKPriehradkový zamestnanec
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 21 ods. 11 písm. c)
Poznámka: Odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť na vykonávanie finančného sprostredkovania sa vyžaduje od pracovníka pri priehradke na pošte, ktorý vykonáva činnosti finančného sprostredkovateľa.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 3 mesiace.
ISCO-08
4211
SK ISCO-08
4211001
ESCO
1798
SK NACE Rev. 2
H53
CPA 2015
H53
Príslušnosť k povolaniu
4211001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy v oblasti finančného sprostredkovania a finančného poradenstva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť na vykonávanie finančného sprostredkovania sa vyžaduje od zamestnanca, ktorý vykonáva činnosti finančného sprostredkovateľa.
Perspektíva: Aktuálna
3
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
pokladničné služby
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy manipulácie s peňažnou hotovosťou
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poštové tajomstvo
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Informácie a údaje o zásielkach a o poštových službách k nim poskytnutých alebo poskytovaných okrem informácií štatistického charakteru, z ktorých nevyplýva, kto bol odosielateľom alebo adresátom, obsah korešpondencie (listové tajomstvo) alebo obsah ostatných zásielok sú predmetom poštového tajomstva.
Perspektíva: Aktuálna
4
sadzby za poštové služby a služby zmluvných partnerov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy pri poskytovaní poštových služieb, služieb zmluvných partnerov, predaja tovaru a cenín
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Pravidlá, pracovné postupy určené len pre služobnú potrebu zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
4
bezpečnosť majetku a osôb pri poskytovaní poštových služieb a služieb zmluvných partnerov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Opatrenia na ochranu života a zdravia zamestnancov a zákazníkov a na ochranu hmotného a nehmotného majetku a informácií.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy poštových zásielok a poštových služieb
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Zasielacie podmienky poštových zásielok, poskytované poštové služby, poštové sadzby, prijímanie, preprava a dodávanie poštových zásielok.
Perspektíva: Aktuálna
4
poštové známky a ceniny
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
medzinárodné dohody v oblasti poštovej prevádzky a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obchodné a poštové podmienky týkajúce sa poskytovania služieb zmluvných partnerov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hospodárska geografia
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Hospodársko-geografické poznatky o Slovenskej republike, štátoch Európy, štátoch ostatných svetadielov a základné poznatky o poštovej prepravnej sieti SR a medzinárodnej poštovnej prepravnej sieti.
Perspektíva: Aktuálna
4
formy a spôsoby organizácie poštovej prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby elektronizácie poštových služieb
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby automatizácie priehradkových činností
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie technologických postupov pri poskytovaní poštových služieb, služieb zmluvných partnerov, predaja tovaru a cenín
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie elektronizácie v poštových službách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie automatizovaných činností v poštových službách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
4
využívanie techník efektívnej komunikácie a mäkkých zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie opatrení na zaistenie bezpečnosti majetku a osôb pri poskytovaní poštových služieb a služieb zmluvných partnerov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
predaj žrebov a dobíjanie kariet mobilných operátorov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
predaj poštových a iných cenín, tlače, filatelistického a doplnkového tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výplata dôchodkov a dávok sociálneho zabezpečenia
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príjem a výplata poštových peňažných poukazov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie činností spojených so službami poskytovanými prostredníctvom POS terminálu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie služieb SIPO, RTVS a stávkových služieb
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príjem a výdaj listových a balíkových zásielok klientom
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
preberanie a zapisovanie zásielok do dodacích dokladov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
triedenie poštových zásielok
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie reklamácií v oblasti poštových služieb
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uzatváranie pracoviska (vyúčtovanie poštových zásielok, finančnej hotovosti)
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca v informačných systémoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie pokladničných operácií
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.