Riadiaci pracovník (manažér) v mestskej hromadnej doprave

Riadiaci pracovník (manažér) v mestskej hromadnej dopraveRiadiaci pracovník (manažér) v mestskej hromadnej doprave komplexne riadi prevádzku MHD, koordinuje a organizuje vypracovávanie plánov dopravnej obslužnosti a kontroluje ich plnenie. Riadi spracovanie návrhov organizačných projektov mestskej hromadnej dopravy, trasovanie liniek, modernizáciu prepravných prostriedkov. Vyhodnocuje ekonomické, obchodné a prevádzkové výsledky mestskej hromadnej dopravy a prijíma efektívne rozhodnutia. Zabezpečuje a realizuje úlohy technického a investičného rozvoja podniku. Prerokováva, rieši a realizuje opatrenia, nariadenia a rozhodnutia na zabezpečovanie chodu mestskej hromadnej dopravy a jej ekonomických, obchodných, organizačných a správnych činností. Stanovuje a zabezpečuje technologické a organizačné postupy a technicko-organizačné opatrenia. Riadi, kontroluje, motivuje a hodnotí zamestnancov. Navrhuje postup v oblasti nových inovatívnych technológií súvisiacich s prevádzkou MHD.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7027/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKRiaditeľ úseku
SKVedúci manažér
SKTímlíder
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave (§ 6 ods. 6)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
Poznámka: prax v oblasti dopravy, znalosť predpisov o cestnej premávke, doprave na dráhach, o územnom plánovaní
ISCO-08
1324
SK ISCO-08
1324005
ESCO
137
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
1324005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovno-právne predpisy a pojmy v oblasti odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
marketingová komunikácia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti dopravy na dráhach
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti ochrany utajovaných skutočností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá procedúr činností predstavenstva, dozornej rady a ďalších štatutárnych orgánov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a postupy dozoru v oblasti verejnej osobnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej premávky
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti civilnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
právne predpisy a základné pojmy v oblasti pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a pravidlá čerpania fondov z Európskej únie a iných zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štruktúra a organizácia mestskej hromadnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy tvorby plánu dopravnej obslužnosti
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Zásady budovania a prevádzkovania integrovaných dopravných systémov osobnej dopravy;
obsah a náležitosti zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme a spôsobu regulácie cien v mestskej hromadnej doprave; obsah a postupy tvorby plánu dopravnej obslužnosti podľa zákona o cestnej doprave a zákona o dráhach.
Perspektíva: Aktuálna
7
mestská hromadná doprava ako súčasť integrovaného dopravného systému
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a princípy využitia dopravných trás a prevádzky železničných koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia pri automatizácii dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
Automatizácia v logistických a prepravných procesoch
7
metódy, postupy a princípy v oblasti tarifných systémov vo vzťahu k cestujúcej verejnosti
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola zabezpečovania predpísanej odbornej spôsobilosti pracovníkov riadeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola zabezpečovania riadnej údržby, kontrol a revízií strojov, prístrojov, zariadení a technologického vybavenia dopravného podniku
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie integrovaných dopravných systémov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
7
metodické riadenie s cieľom štandardizácie procesov a poskytovania služieb
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V cestnej doprave.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a formulovanie personálnej politiky organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment financovania, marketingu a personálnej politiky podniku v doprave a preprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie marketingovej stratégie organizácie/podniku/spoločnosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment financovania projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie dokumentácie v oblasti manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie optimalizácie procesov, využívania prostriedkov a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické riadenie prác pri tvorbe a rozpise plánov, bilancií, rozpočtov a usmerňovaní hospodárenia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia prác pri zaisťovaní údržby a opráv technických, technologických a iných prevádzkových zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
komplexné riadenie dopravnej činnosti vo verejnej osobnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia a riadenie rozvoja prepravných systémov v mestskej hromadnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia a kontrola dokumentácie pre verejné súťaže
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie, koordinácia a kontrola dodržiavania technologických, organizačných a pracovných postupov, právnych a technických predpisov v mestskej hromadnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a kontrola vývoja tržieb a nákladov v doprave a preprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie koordinácie cestnej a ostatných druhov dopravy, zabezpečovanie podkladov a obchodných ponúk pre prepravcov v cestnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a organizácia rozvoja dopravného podniku, rozširovanie dopravných systémov a technológie cestnej prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie procesu obnovy vozového parku cestnej dopravy, udržovanie optimálneho technického stavu a prevádzkyschopnosti všetkých dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie hospodárnosti a bezpečnosti chodu cestnej dopravy, hospodárneho využívania dopravných prostriedkov a pracovných síl
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia hodnotenia autobusových liniek vykonávaná dopravcom z hľadiska frekvencie, konštrukcie cestovných poriadkov a zostavy turnusových obehov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.