Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Colný deklarant

Colný deklarantColný deklarant vykonáva činnosti súvisiace s prípravou podkladov pre colné konanie, najmä colnotarifné zatrieďovanie tovaru, vypĺňanie colných vyhlásení a uplatňovanie zjednodušených postupov v colnom konaní. Zastupuje klientov v colnom konaní. Vedie evidenciu colného skladu. Pripravuje resp. podáva štatistické hlásenia o prijatí a odoslaní tovaru z krajín Európskej únie v systéme INTRASTAT. Určuje výber colného tranzitného režimu na prepravu tovaru (TIR, ATA, spoločný tranzit, národný tranzit) z hľadiska vhodnosti pre obchodnú alebo výrobnú organizáciu. Vybavuje osvedčenia k tovaru na Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore. Pre logistické oddelenie charakterizuje technické požiadavky na colné bezpečné vozidlá a kontajnery podľa Colného dohovoru TIR pre výber dopravcov. Môže vykonávať činnosti súvisiace so štatútom schváleného odosielateľa alebo príjemcu v zasielateľskej organizácii podľa Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime. Vystavuje tranzitné doklady T1, T2 a iné v syst...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7021/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
ENCustomer service agent
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Odporúčané prax vychádza z praxe logistických a zasielateľských spoločností Zväzu logistiky a zasielateľstva SR.
ISCO-08
3331
SK ISCO-08
3331002
ESCO
1639
SK NACE Rev. 2
H52
CPA 2015
H52
Príslušnosť k povolaniu
3331002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
daňové a colné právo
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zodpovednosť deklaranta, colné priestupky, delikty a sankcie.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v colnej oblasti
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Colné predpisy na prepravu nákladu, Colný kódex EÚ, bilaterálne dohody o spolupráci a vzájomnej pomoci v oblasti colníctva s tretími krajinami.
Perspektíva: Aktuálna
4
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Softvérové vybavenie pre elektronické colné konanie.
Perspektíva: Aktuálna
4
finančná správa
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Štruktúra, poslanie a úlohy finančnej správy. Colná únia EÚ, orgány štátnej správy pre oblasť colníctva (Ministerstvo financií SR, Finančné riaditeľstvo SR, colné úrady, daňové úrady, Kriminálny úrad finančnej správy).
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
colná deklarácia
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Postupy v oblasti colnej deklarácie. Colný dlh, colne schválené určenie alebo použitie, colné režimy, colné vyhlásenie, colný štatút, colné konanie, colné sadzobníky.
Perspektíva: Aktuálna
4
prepravné a zasielateľské zmluvy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
postupy colnotarifného zatrieďovania tovaru a stanovovania pôvodu tovaru a colnej hodnoty
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kritériá výberu colného tranzitného režimu na prepravu tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: TIR, ATA, spoločný tranzit, národný tranzit.
Perspektíva: Aktuálna
4
povinnosti schváleného odosielateľa a schváleného príjemcu podľa Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické požiadavky na colné bezpečné vozidlá a kontajnery podľa Colného dohovoru TIR
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
požiadavky systému INTRASTAT na pravidelné mesačné hlásenia o prijatí a odoslaní tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy colných dokladov a postupy ich vystavovania a administrácie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické obchodovanie (E-commerce)
4
znalosť spoločného colného sadzobníka a Integrovaného sadzobníka EÚ (TARIC)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
používanie spoločného colného sadzobníka a Integrovaného sadzobníka EÚ (TARIC)
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie výberu colného tranzitného režimu na prepravu tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: TIR, ATA, spoločný tranzit, národný tranzit.
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie činností schváleného odosielateľa a schváleného príjemcu podľa Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola colných vyhlásení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania colných predpisov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Využívanie elektronického colného konania a príslušného softvérového vybavenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
vypĺňanie colných vyhlásení pre dovoz, vývoz a tranzit
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vystavovanie a administrácia colných dokladov v systéme spoločného tranzitu
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: T1, T2 a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické obchodovanie (E-commerce)
4
aktualizácia databáz o prijatých a odoslaných tovaroch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhľadávanie príslušných colných predpisov a sadzobníkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
podávanie štatistických hlásení o prijatí a odoslaní tovaru z krajín EÚ
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: V systéme INTRASTAT. Získavanie údajov potrebných k vypracovaniu hlásení (faktúry, dodacie listy a pod.), ich spracovávanie a predkladanie.
Perspektíva: Aktuálna
4
colnotarifné zatrieďovanie tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie podkladov pre fakturáciu za colno-deklaračné služby
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: činnosť súvisiacu so spracovaním fakturácie (napr. spracovanie podkladov pre fakturáciu za colno-deklaračné služby, evidencia faktúr a pod.)
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s orgánmi štátnej správy pre oblasť colníctva
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie vývozných operácií súvisiacich s vystavovaním potrebných dokladov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.