Colný deklarant

Colný deklarantColný deklarant vykonáva činnosti súvisiace s prípravou podkladov pre colné konanie, najmä colnotarifné zatrieďovanie tovaru, vypĺňanie colných vyhlásení a uplatňovanie zjednodušených postupov v colnom konaní. Zastupuje klientov v colnom konaní. Vedie evidenciu colného skladu. Pripravuje resp. podáva štatistické hlásenia o prijatí a odoslaní tovaru z krajín Európskej únie v systéme INTRASTAT. Určuje výber colného tranzitného režimu na prepravu tovaru (TIR, ATA, spoločný tranzit, národný tranzit) z hľadiska vhodnosti pre obchodnú alebo výrobnú organizáciu. Vybavuje osvedčenia k tovaru na Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore. Pre logistické oddelenie charakterizuje technické požiadavky na colné bezpečné vozidlá a kontajnery podľa Colného dohovoru TIR pre výber dopravcov. Môže vykonávať činnosti súvisiace so štatútom schváleného odosielateľa alebo príjemcu v zasielateľskej organizácii podľa Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime. Vystavuje tranzitné doklady T1, T2 a iné v systéme...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7021/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
ENCustomer service agent
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Odporúčané prax vychádza z praxe logistických a zasielateľských spoločností Zväzu logistiky a zasielateľstva SR.
ISCO-08
3331
SK ISCO-08
3331002
ESCO
1639
SK NACE Rev. 2
H52
CPA 2015
H52
Príslušnosť k povolaniu
3331002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
daňové a colné právo
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zodpovednosť deklaranta, colné priestupky, delikty a sankcie.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v colnej oblasti
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Colné predpisy na prepravu nákladu, Colný kódex EÚ, bilaterálne dohody o spolupráci a vzájomnej pomoci v oblasti colníctva s tretími krajinami.
Perspektíva: Aktuálna
4
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Softvérové vybavenie pre elektronické colné konanie.
Perspektíva: Aktuálna
4
finančná správa
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Štruktúra, poslanie a úlohy finančnej správy. Colná únia EÚ, orgány štátnej správy pre oblasť colníctva (Ministerstvo financií SR, Finančné riaditeľstvo SR, colné úrady, daňové úrady, Kriminálny úrad finančnej správy).
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
colná deklarácia
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Postupy v oblasti colnej deklarácie. Colný dlh, colne schválené určenie alebo použitie, colné režimy, colné vyhlásenie, colný štatút, colné konanie, colné sadzobníky.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy colnotarifného zatrieďovania tovaru a stanovovania pôvodu tovaru a colnej hodnoty
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kritériá výberu colného tranzitného režimu na prepravu tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: TIR, ATA, spoločný tranzit, národný tranzit.
Perspektíva: Aktuálna
4
povinnosti schváleného odosielateľa a schváleného príjemcu podľa Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické požiadavky na colné bezpečné vozidlá a kontajnery podľa Colného dohovoru TIR
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
požiadavky systému INTRASTAT na pravidelné mesačné hlásenia o prijatí a odoslaní tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy colných dokladov a postupy ich vystavovania a administrácie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
znalosť spoločného colného sadzobníka a Integrovaného sadzobníka EÚ (TARIC)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
používanie spoločného colného sadzobníka a Integrovaného sadzobníka EÚ (TARIC)
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie výberu colného tranzitného režimu na prepravu tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: TIR, ATA, spoločný tranzit, národný tranzit.
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie činností schváleného odosielateľa a schváleného príjemcu podľa Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola colných vyhlásení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania colných predpisov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Využívanie elektronického colného konania a príslušného softvérového vybavenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
vypĺňanie colných vyhlásení pre dovoz, vývoz a tranzit
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vystavovanie a administrácia colných dokladov v systéme spoločného tranzitu
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: T1, T2 a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
aktualizácia databáz o prijatých a odoslaných tovaroch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhľadávanie príslušných colných predpisov a sadzobníkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
podávanie štatistických hlásení o prijatí a odoslaní tovaru z krajín EÚ
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: V systéme INTRASTAT. Získavanie údajov potrebných k vypracovaniu hlásení (faktúry, dodacie listy a pod.), ich spracovávanie a predkladanie.
Perspektíva: Aktuálna
4
colnotarifné zatrieďovanie tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie podkladov pre fakturáciu za colno-deklaračné služby
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: činnosť súvisiacu so spracovaním fakturácie (napr. spracovanie podkladov pre fakturáciu za colno-deklaračné služby, evidencia faktúr a pod.)
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s orgánmi štátnej správy pre oblasť colníctva
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie vývozných operácií súvisiacich s vystavovaním potrebných dokladov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.