Administratívny pracovník v logistike

Administratívny pracovník v logistikeAdministratívny pracovník v logistike zabezpečuje a vykonáva bežné administratívne, kancelárske, hospodársko-správne, ekonomické, administratívno-technické alebo archivačné práce v logistike. Prijíma dispozície z výroby, obchodu a pod. týkajúce sa požiadaviek na logistické oddelenie, na zabezpečenie balenia, skladovania a prepravy tovaru (resp. materiálu). Vystavuje objednávky na prepravu a zasielateľské príkazy na základe dispozícií spracovaných technickými špecialistami v logistike alebo riadiacimi pracovníkmi v logistike. Eviduje objednávky a kontroluje ich kompletný obsah. Vystavuje faktúry za prepravu a iné logistické činnosti na základe dispozícií zasielateľov, disponentov, vedúcich skladu. Spracováva štatistické podklady a môže viesť registratúrne záznamy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7019/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKReferent logistiky
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
4323
SK ISCO-08
4323006
ESCO
1791
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
4323006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
podniková ekonomika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy hodnotenia dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v logistike
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby využívania 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pri administratívnej práci.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
právne predpisy a pojmy v oblasti účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
fakturačná a zmluvná problematika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hospodárska korešpondencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane korešpondencie v cudzom jazyku.
Perspektíva: Aktuálna
4
administratívne postupy zahraničných pracovných ciest
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy súvisiace s archívmi a registratúrou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pravidlá evidovania a archivácie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov v logistike.
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poznanie vnútropodnikových smerníc na spracovanie administratívnej agendy.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútropodniková doprava a preprava, jej väzba na výrobné a ďalšie procesy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
logistika
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Odborná terminológia v logistike, vedomosti z logistiky, dopravy a skladovania.
Perspektíva: Aktuálna
4
informačné systémy v logistike
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy vystavovania objednávok prepravy a zasielateľských príkazov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy dopravných a prepravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Poznanie dopravných a prepravných prostriedkov z hľadiska spôsobov a princípov uloženia zásielok.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca na inventarizácii/inventúre majetku príslušného oddelenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola faktúr od dopravcov a zasielateľov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štatistické vyhodnocovanie kvality poskytovaných služieb zo strany dopravcov a zasielateľov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia dochádzky zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
evidencia a inventarizácia zvereného majetku, tovaru a prostriedkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie a jej evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
správa príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zaznamenávanie, zakladanie, triedenie, rozdeľovanie, vyhľadávanie, evidencia, archivácia, skartácia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava správ/dokumentov podľa pokynov nadriadeného pracovníka
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vyhotovovanie zápisov z porád a rokovaní, korektúra zapísaného textu, spracovávanie databázových súborov a tabuľkových procesorov, vrátane vytvárania tabuliek, grafov, počítačových úprav textov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
administratívne spracovávanie dokumentácie zahraničných pracovných ciest
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
triedenie, ukladanie a zaraďovanie písomností do dosiek, šanónov a pod.
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie podkladov pre účtovníctvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Spracovávanie pokladničnej knihy, evidencie prijatých a vydaných účtovných dokladov, výkazov tržieb, recepčnej uzávierky, podkladov na spracovanie miezd a účtovníctva, evidencie objednávok, zmlúv, zákazníkov, dodávateľov, kalkulácií a cien a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
vystavovanie objednávok prepravy a zasielateľských príkazov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia reklamácií súvisiacich s logistickými činnosťami a kontrola termínov ich vybavenia logistickým oddelením
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypĺňanie prepravných dokladov a ich odovzdávanie vodičom
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri zabezpečovaní firemných podujatí
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. marketingových, kultúrnych, športových a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
príjem dispozícií na zabezpečenie balenia, skladovania a prepravy tovaru (resp. materiálu)
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie systému 5G siete pri administratívnej práci
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
obsluha kancelárskej, výpočtovej a komunikačnej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. počítač (s interným informačným systémom organizácie), tlačiareň, fax, kopírovací stroj, skener a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie informačných systémov v logistike
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Práca s informačným a monitorovacím systémom, vkladanie údajov a zabezpečovanie ich aktualizácie.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.