Riadiaci pracovník (manažér) vo vodnej doprave

Riadiaci pracovník (manažér) vo vodnej dopraveRiadiaci pracovník (manažér) vo vodnej doprave riadi, koordinuje, plánuje, kontroluje a organizuje činnosti v oblasti prevádzky osobnej lodnej dopravy a/alebo nákladnej lodnej dopravy. Riadi zverený organizačný celok organizácie v oblasti vodnej dopravy a prepravy. Tvorí rozvojové plány organizácie alebo jej časti v oblasti vodnej dopravy. Koordinuje prepravnú a prekládkovú činnosť v prístavoch (nakládka/vykládka tovaru, medziskladovanie) a zodpovedá za bezpečnosť, efektívnosť a hospodárnosť týchto činností. Spracováva a vyhodnocuje obchodné, ekonomické a ďalšie ukazovatele výsledkov prepravnej činnosti organizácie. Prerokováva, rieši a realizuje opatrenia, nariadenia a rozhodnutia na zabezpečenie plynulého chodu podniku. Vedie, motivuje a hodnotí prácu podriadených zamestnancov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7018/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti dopravcu na vykonávanie verejnej vodnej dopravy podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 1)
Poznámka: Odporúčaný pokiaľ nejde o štatutára spoločnosti, vyžadovaný pokiaľ ide o štatutára spoločnosti.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
Poznámka: V prípade odbornej spôsobilosti dopravcu sa vyžadujú 3 roky praxe v riadiacej funkcii alebo odbornej funkcii v spoločnosti vykonávajúcej verejnú vodnú dopravu, dopravný manažment, marketing, logistiku a technológie alebo riadenie dopravy, pred vykonaním skúšky.
ISCO-08
1324
SK ISCO-08
1324007
ESCO
134
SK NACE Rev. 2
H50
CPA 2015
H50
Príslušnosť k povolaniu
1324007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Nemčina alebo angličtina, vítaná je ruština.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
marketing
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Marketing v oblasti dopravných služieb, komunikácie so zákazníkmi, reklama.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy na úseku odpadového hospodárstva, možnosti prevencie a nápravy environmentálnych škôd, nakladania s ťažobným odpadom
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Najmä o odovzdávaní odpadových vôd a komunálneho odpadu vytvoreného prevádzkou plavidiel; o požiadavkách na ochranu vôd pred znečistením prevádzkou plavidiel (vrátane nakládky, vykládky, prekládky) a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodno – záväzkové vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane poznania medzinárodných obchodných podmienok (Incoterms 2010).
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá procedúr činností predstavenstva, dozornej rady a ďalších štatutárnych orgánov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Všeobecné pravidlá.
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Základné vedomosti zo zákona o verejnom obstarávaní.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a pravidlá čerpania fondov z EÚ a iných zdrojov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Základná orientácia v možnostiach financovania projektov z fondov EÚ (napr. cez OP Slovensko, CEF, Interreg a iných).
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
predpisy o prevádzke plavidiel na vodných cestách
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Ustanovenia Zákona o vnútrozemskej plavbe a jeho vykonávacích predpisov, Dohovoru o režime plavby na Dunaji (tzv. Belehradského dohovoru), Bratislavských dohôd, Budapeštianskeho dohovoru o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI), Európskej dohody o hlavných vnútrozemských vodných cestách medzinárodného významu (AGN), Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) a Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách, ktoré poskytujú pracovníkovi základné odborné vedomosti o organizácii a riadení plavebnej prevádzky na Dunaji.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
informačné systémy v lodnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Napr. využitie riečnych informačných služieb a s ním spojených systémov.
Perspektíva: Aktuálna
7
podmienky prepravy osôb a tovaru v lodnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štruktúra a organizácia vodnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj komplexných digitálnych operačných systémov pre správu a údržbu dopravných prostriedkov a infraštruktúry (manažment životného cyklu)
7
spôsoby a postupy dozoru v oblasti vodnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a princípy využitia dopravných trás a prevádzky plavidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Intermodálne prístupové body v doprave a logistike
Digitalizácia, pokročilá konektivita v logistických procesoch
7
spôsoby a postupy riešenia mimoriadnych udalostí v lodnej doprave a preprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Týkajúcich sa vodnej dopravy.
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v normách a technickej dokumentácii plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a interných predpisov organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola zabezpečovania predpísanej odbornej spôsobilosti pracovníkov riadeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola správnosti, úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie a vyhodnocovanie obchodných, ekonomických a ďalších ukazovateľov výsledkov prepravnej činnosti organizácie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
riadenie priamo podriadených zamestnancov a spolupráca na vytváraní personálnej politiky organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie styku s úradmi, inštitúciami a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca so zahraničnými podnikmi v oblasti vodnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie vzťahov s dopravcami
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spolupráca s ďalšími dopravcami a zasielateľmi.
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha výpočtovej a kancelárskej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie informačných systémov v lodnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Základné princípy o riečnych informačných službách a systémov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, pokročilá konektivita v logistických procesoch
Rozvoj komplexných digitálnych operačných systémov pre správu a údržbu dopravných prostriedkov a infraštruktúry (manažment životného cyklu)
7
riadenie marketingovej stratégie organizácie/podniku/spoločnosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Riadenie obchodu a marketingu v nákladnej lodnej doprave, osobnej lodnej doprave a preprave.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie optimalizácie procesov, využívania prostriedkov a pod.
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vo vnútrozemskej vodnej doprave a preprave.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Intermodálne prístupové body v doprave a logistike
7
metodické riadenie prác pri tvorbe a rozpise plánov, bilancií, rozpočtov a usmerňovaní hospodárenia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia prepravných a prekladných činností v lodnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a koordinácia prác pri mimoriadnych udalostiach v lodnej doprave a preprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia a riadenie rozvoja prepravných systémov v lodnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie, koordinácia a kontrola dodržiavania technologických, organizačných a pracovných postupov, právnych a technických predpisov v lodnej doprave a preprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie hospodárnosti a bezpečnosti chodu vodnej dopravy, hospodárneho využívania plavidiel a pracovných síl
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie koordinácie vodnej dopravy a ostatných druhov dopravy, zabezpečovanie podkladov a obchodných ponúk pre prepravcov vo vodnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.