Vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu

Vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonuVodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu samostatne vedie prievoznú loď bez vlastného strojového pohonu na vnútrozemskej vodnej ceste v Slovenskej republike, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, zodpovedá za bezpečné nalodenie, prevoz a vylodenie prevážaných osôb a dopravných prostriedkov (automobilov, bicyklov a pod.). Riadi a kontroluje prácu posádky prievoznej lode, zodpovedá za dodržiavanie plavebných predpisov a opatrení s ohľadom na bezpečnosť plavby, posádky, cestujúcich a prepravovaných dopravných prostriedkov. Zodpovedá za plnenie časových harmonogramov. Vedie predpísanú dokumentáciu o prevádzke prievoznej lode.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7012/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
D
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
244
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 423/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu a o kvalifikačných predpokladoch vodcu malého plavidla
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 30)
Poznámka: podľa § 30 ods. 4 zákona č. 338/2000 Z. z.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 6 mesiacov.
Poznámka: najmenej 90 dní plavby na plavidle najmenej vo funkcii vnútroštátny pomocný lodník
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 423/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu a o kvalifikačných predpokladoch vodcu malého plavidla
Poznámka: § 5 vyhlášky MDV SR č. 423/2021 Z. z.
ISCO-08
3152
SK ISCO-08
3152002
ESCO
1379
SK NACE Rev. 2
H50
CPA 2015
H50
Príslušnosť k povolaniu
3152002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
predpisy o prevádzke plavidiel na vodných cestách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
2
pravidlá bezpečnej prevádzky plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby obsluhy palubných, vyväzovacích a kotevných zariadení plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby obsluhy technických pomôcok a prostriedkov pri prevádzke plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby vedenia plavidla na vodnej ceste
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
štandardizované postupy v rámci činnosti člena posádky plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
predpisy ustanovujúce vydávanie a interpretáciu svetelných a zvukových signálov a monitorovanie navigačných svetiel pri manévroch plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
pravidlá a postupy nakládky, vykládky a manipulácie s prepravovaným tovarom v prístavoch a nalodenia/vylodenia prepravovaných osôb
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
vydávanie a interpretácia svetelnej a zvukovej signalizácie v lodnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vedenie predpísanej dokumentácie o prevádzke plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
2
uplatňovanie zásad a techník profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
príprava plavidla a jeho zariadení na bezpečnú prevádzku
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vyväzovanie plavidiel, príprava kotiev a zaplietanie lán na plavidle
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
nakladanie a vykladanie tovaru/nákladu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
využívanie a obsluha technických pomôcok a prostriedkov pri prevádzke plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
samostatné vedenie plavidla na vodnej ceste
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha palubných zariadení a kotevných mechanizmov plavidla na vodnej ceste
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
riadenie a kontrola práce posádky plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Iné (plávacia vesta, izolačný koberec)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky lodnej dopravy (lode, člny...)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.