Administratívny pracovník v lodnej doprave

Administratívny pracovník v lodnej dopraveAdministratívny pracovník v lodnej doprave zabezpečuje administratívne, hospodársko-správne, ekonomické a iné činnosti vo vodnej doprave. Vybavuje agendu spojenú s prepravou tovaru (nákladnou lodnou dopravou) alebo osôb (osobnou lodnou dopravou). Zameriava sa najmä na prípravu podkladov pre výkonných pracovníkov. Spolupracuje s dispečermi, vodcami plavidiel (lodnými kapitánmi) a zasielateľmi na koordinácii prepravy tovaru a osôb, prekládky, nakládky, vykládky a skladovania tovaru v prístave. Spolupodieľa sa na monitoringu pohybu plavidiel na vodných cestách a v prístavoch.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7009/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKOdborný referent dopravy
SKReferent dopravy
Odporúčaná úroveň vzdelania
J
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
4323
SK ISCO-08
4323005
ESCO
1856,1857,1859
SK NACE Rev. 2
H50
CPA 2015
H50
Príslušnosť k povolaniu
4323005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
marketing
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V oblasti vodnej dopravy, napr. monitoring pohybu plavidiel na vodnej ceste a v prístavoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy a princípy evidencie pošty, zmlúv, účtovných dokladov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy výpočtu cestovného, tarify a zľavy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Postupy výpočtu prepravných a prekladných taríf a zliav.
Perspektíva: Aktuálna
4
predpisy o prevádzke plavidiel na vodných cestách
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Ustanovenia Dohovoru o režime plavby na Dunaji (tzv. Belehradského dohovoru), Bratislavských dohôd, Budapeštianskeho dohovoru o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI) a Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách, ktoré poskytujú pracovníkovi základné odborné vedomosti o organizácii a riadení plavebnej prevádzky na Dunaji.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
štruktúra a organizácia vodnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy nakládky, vykládky a manipulácie s prepravovaným tovarom v prístavoch a nalodenia/vylodenia prepravovaných osôb
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy vystavovania objednávok prepravy a zasielateľských príkazov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie denných operatívnych plánov prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
monitoring pohybu plavidiel na vodnej ceste a v prístavoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Z informačného systému SlovRIS a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie starostlivosti o doklady (ich triedenie, ukladanie, archivácia)
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie a jej evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vrátane vedenia ekonomickej a účtovnej dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
poskytovanie podkladov, informácií, číselných údajov, rozborov a vyhodnotení orgánom spoločnosti a orgánom štátnej správy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Najmä pre Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Dopravný úrad, Verejné prístavy a.s., správcu vodného toku, SIŽP a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie a uplatňovanie reklamácií vo vodnej doprave a preprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie a prijímanie objednávok na prepravu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha výpočtovej a kancelárskej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie informačných systémov v lodnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Ako sú riečne informačné služby.
Perspektíva: Aktuálna
4
asistovanie pri koordinácii lodnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.