Technický špecialista v mestskej hromadnej doprave

Technický špecialista v mestskej hromadnej dopraveTechnický špecialista v mestskej hromadnej doprave vykonáva metodické, koncepčné, analytické a koordinačné činnosti v oblasti mestskej hromadnej dopravy (MHD). Navrhuje organizáciu MHD, spracováva projektovú dokumentáciu. Organizuje a riadi dopravné procesy v MHD, analyzuje a zodpovedá za stanovenie komplexných postupov koncepčného, metodického a výhľadového charakteru s celopodnikovým významom. Predkladá odborné stanoviská a návrhy k prevádzke MHD. Navrhuje inovatívne riešenia v oblasti zavádzania nových autonómnych vozidiel do prevádzky MHD, alternatívnych a ekologických pohonných médií, digitalizácie údajov o prevádzke týchto vozidiel - s využitím umelej inteligencie. Rieši problémy prevádzky MHD v zmysle platnej legislatívy, príslušných noriem, zásad BOZP, požiarnej ochrany a pod. Spracováva súhrnné koncepčné materiály a zásadné stanoviská k ďalšiemu rozvoju MHD. Spolupracuje pri plánovaní a projektovaní cestnej premávky na pozemných komunikáciách v mestských aglomeráciách s dôr...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7008/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKOdborný technický pracovník v doprave
SKVedúci dopravnej technológie a komunikácie
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 48 mesiacov.
ISCO-08
2149
SK ISCO-08
2149016
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
2149016

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy tvorby projektov v MHD, projektová dokumentácia.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy merania prevádzkových veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: V mestskej hromadnej doprave.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy havarijného plánovania
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy automatického systému riadenia údržby
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Automatizovaný systém prediktívnej údržby dopravných prostriedkov. Spôsoby nastavovania údržby dopravných prostriedkov s pomocou BIG DATA. Spôsoby nastavovania údržby dopravných prostriedkov pomocou virtuálnej reality.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
Prechod od preventívnej údržby na flexibilnú prediktívnu údržbu založenú na aktuálnych dátach
Vykonávanie údržbárskych prác personálnom v centralizovaných strediskách údržby
Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
7
digitálne dvojča
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Spôsoby simulácie úkonov na digitálnom dvojčati.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne dvojča pri údržbe vozidiel
7
vozidlá s alternatívnym pohonom
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Spôsoby zníženia emisií CO2 pre dopravné prostriedky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektromobilita a alternatívne palivá
7
poznanie cestnej siete, ulíc v mieste pôsobenia a historických pamätihodností
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štruktúra a organizácia mestskej hromadnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy tvorby plánu dopravnej obslužnosti
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Požiadavky zákona o cestnej doprave a zákona o dráhach na obsah plánu dopravnej obslužnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
štruktúra a organizácia dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy a spôsoby využitia diagnostických zariadení a staníc technickej kontroly
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby využívania nových diagnostických metód.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne dvojča pri údržbe vozidiel
7
dopravné inžinierstvo
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné systémy v mestskej hromadnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy prevádzky mestskej hromadnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy plánovania a metodického riadenia v oblasti mestskej hromadnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mestská hromadná doprava ako súčasť integrovaného dopravného systému
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov a pod. a dráhovej dopravy
Perspektíva: Aktuálna
7
dopravné prostriedky v oblasti cestnej a dráhovej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Druhy dopravných prostriedkov, spôsoby ich prevádzkovania.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy ekonomických analýz a logistických riešení v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy fungovania a možnosti využitia autonómnych vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia pri automatizácii dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
Autonómne riadenie
7
spôsoby zriadenia a výkonu autonómnych operačných a kontrolných stredísk
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné dopravné systémy a smart cities
7
vlastnosti jednotlivých druhov dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Charakteristika základných vlastností jednotlivých druhov dopravy v súvislosti s dopravným plánovaním, navrhovaním prevádzky MHD, výberom druhu dopravy podľa typu dopravnej cesty, kapacity dopravného prostriedku, pohonu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné systémy v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy dopravného plánovania
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvné podmienky v oblasti poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy umelej inteligencie pri prevádzke dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby automatizácie činností spojených s prevádzkou dopravných prostriedkov a súvisiacej infraštruktúry. Spôsoby aplikácie, riadenia a kontroly dopravných systémov prostredníctvom umelej inteligencie.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia pri automatizácii dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
Automatizácia dopravných procesov
Inteligentné dopravné systémy a smart cities
7
inteligentné dopravné systémy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby poznania technického stavu komponentov prostredníctvom IKT.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT v systémoch prevádzky na dráhach
7
druhy dopravy v súvislosti dopravným plánovaním, výberom druhu dopravy podľa typu dopravnej cesty, kapacity dopravného prostriedku, pohonu a pod.
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
digitalizácia tarifných systémov odbavovania cestujúcej verejnosti
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy, postupy a princípy v oblasti tarifných systémov vo vzťahu k cestujúcej verejnosti
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia v tarifných systémoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Systémy umelej inteligencie pri prevádzke dopravných prostriedkov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
7
automatizácia v tarifných systémoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Využitie napríklad v automatoch na cestovné lístky.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy fungovania a možnosti využitia ekologických vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby poskytovania služieb cestujúcim prostredníctvom elektronizácie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj digitálnych služieb pre cestujúcich
7
spôsoby a postupy riešenia krízových situácií a mimoriadnych udalostí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zameranie na zdravie a bezpečnosť zamestnancov a cestujúcich
7
právne predpisy a pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie koncepcií rozvoja mestskej hromadnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie organizácie mestskej hromadnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie návrhov žiadostí o vydanie, zmenu alebo odobratie licencií v mestskej hromadnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
predkladanie odborných stanovísk, návrhov a inovatívnych riešení v oblasti prevádzky mestskej hromadnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie metodiky na realizáciu dopravných výkonov a financovanie dopravnej obsluhy v mestských aglomeráciách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie dát potrebných na efektívne plánovanie rozvoja a údržby dopravnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Ovládanie simulácie úkonov pri údržbe. Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry. Flexibilná prediktívna údržba založená na aktuálnych online dátach.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prechod od preventívnej údržby na flexibilnú prediktívnu údržbu založenú na aktuálnych dátach
Digitálne dvojča pri údržbe vozidiel
Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
7
zostavovanie plánov pravidelnej údržby vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Výkon údržby v centralizovanom stredisku, špecializácia činností.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vykonávanie údržbárskych prác personálnom v centralizovaných strediskách údržby
7
implementovanie diaľkového dohľadu s využitím umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
7
spracovanie a vyhodnocovanie údajov a dát zo senzorov na palube dopravných prostriedkov za pomoci umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Znalosti efektívneho spracovania a vyhodnocovania údajov a dát z palubných počítačov v dopravných prostriedkoch za pomoci umelej inteligencie.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia pri automatizácii dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
Automatizácia dopravných procesov
7
rozbory a kvantifikácia finančných potrieb na rozvoj dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Potreby zamerané na rozvoj mestskej hromadnej dopravy.
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostika alternatívnych systémov pohonov vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Využívanie alternatívnych palivových riešení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektromobilita a alternatívne palivá
7
spracovávanie projektovej dokumentácie v mestskej hromadnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
budovanie a prevádzka inteligentných dopravných systémov (IDS)
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT v systémoch prevádzky na dráhach
7
spolupráca, resp. aj aktívne zavádzanie prvkov umelej inteligencie v dopravných prostriedkoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inteligentné dopravné systémy a smart cities
7
navrhovanie inovatívnych riešení v oblasti prevádzky autonómnych vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Napr. v oblasti digitalizácie údajov vozidiel, využitia umelej inteligencie a pod.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Autonómne riadenie
7
vedenie dokumentácie dopravy a prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie personálnych služieb formou elektronických komunikačných prostriedkov a ich obsluha
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Poskytovanie služieb cestujúcim formou elektronických prostriedkov, ich obsluha.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj digitálnych služieb pre cestujúcich
7
spolupráca s ďalšími úsekmi organizácie, rezortnými a mimorezortnými orgánmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha a využívanie senzorových technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prechod od preventívnej údržby na flexibilnú prediktívnu údržbu založenú na aktuálnych dátach
7
nastavenie aplikácií do informačných technických prostriedkov a ich obsluha
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj digitálnych služieb pre cestujúcich
7
operatívne riešenie mimoriadnych udalostí počas prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zameranie na zdravie a bezpečnosť zamestnancov a cestujúcich
7
koordinácia a riadenie rozvoja prepravných systémov v mestskej hromadnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie a riadenie dopravných procesov v mestskej hromadnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.