Strojársky špecialista vo výskume a vývoji

Strojársky špecialista vo výskume a vývojiStrojársky špecialista vo výskume a vývoji aplikuje nové vedecké poznatky, trendy, teórie a postupy pri vývoji a výskume strojárskych výrobkov, postupov výroby, resp. materiálov. Vypracováva koncepcie a prognózy vývoja, rieši výskumné a vývojové úlohy a pripravuje podklady na technické a ekonomické zhodnotenie výsledkov riešenia. V rovine vedomostnej navrhuje nové a inovuje už existujúce postupy, metódy a procesy vo výrobe strojárskych výrobkov z dôvodu zvýšenia ich optimalizácie konkurenčnej schopnosti a predajnosti a s ohľadom na najnovšie trendy v oblasti automatizácie robotizácie v súlade s environmentálnym prostredím a ochranou životného prostredia. Spolupracuje pri zabezpečovaní technickej a technologickej prípravy výroby v etape overovania prototypov a overovacích sérií vo výrobe (vrátane testovania prototypov v realite), aplikuje najnovšie vedecké poznatky z oblasti projektovania, materiálovo technologickej oblasti a s ohľadom na ekonomické ukazovatele. Pritom využíva výsledk...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
6966/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKŠpecialista pre výskum a vývoj v strojárstva
SKVedúci výskumný a vývojový pracovník v strojárstve
SKVýskumný a vývojový inžinier v strojárstve
SKVýskumný a vývojový manažér v strojárstve
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2144
SK ISCO-08
2144001
ESCO
446
SK NACE Rev. 2
C28,C29,C30,C32
CPA 2015
C28,C29,C30,C32
Príslušnosť k povolaniu
2144001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
štatistické metódy vo výskume
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecké metódy výskumu a vývoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nanotechnológie
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a nástroje virtuálnej reality a rozšírenej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vrátane možností digitalizácie a zobrazenia predmetov.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikačné vedomosti z oblasti smart technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
parametre polotovarov a súčastí strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy konštruovania z kovu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
strojné mechanizmy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
súčasti a mechanizmy jemnej mechaniky
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výkresová dokumentácia v oblasti strojárstva
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konštrukčné časti strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
číslicovo riadené výrobné stroje a pružné výrobné systémy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
strojárska aplikovaná informatika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
robototechnológia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické parametre strojárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
strojárstvo
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technická dokumentácia, normy a materiálové karty
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
aditívna technológia (3D tlač)
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie nových trendov v oblasti vývoja nanotechnológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie trendov a aktuálneho vývoja, presadzovanie zmien zohľadňujúcich nové trendy v oblasti umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie princípov robotiky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v normách stanovených predpismi medzinárodných a národných certifikačných organizácií v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na príprave návrhov na výstavbu, údržbu a využitie infraštruktúry pre výskum, vývoj a inovácie a návrhov na vytváranie efektívnych riešiteľských a realizačných zoskupení hospodárskej a výskumnej sféry v rámci Slovenskej republiky a s medzinárodnými subjektmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie aplikácie dosiahnutých výsledkov výskumu a vedecko-technických poznatkov do prevádzkovej praxe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie technickej prípravy výroby modelových zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie odborných stanovísk, posudkov a oponentúr k výskumným a vývojovým úlohám v oblasti strojárstva
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie technických skúšok novej technológie v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
meranie alebo digitalizácia a zobrazenie predmetov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické výpočty, analýza navrhovaných riešení pomocou výpočtovej techniky a porovnávania s technickým zadaním
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecké skúmanie a rozvíjanie metód vyhodnocovania meraní a spracovania nameraných údajov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie experimentálnych výsledkov a ich spracovanie formou výskumných správ
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie a vyhodnocovanie údajov a dát z automatizovaných zariadení za pomoci umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie výskumných a vývojových úloh v strojárstve, spolupráca pri vývoji nových technológií
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia vedeckých poznatkov a teórií pri vývoji nových postupov a metód, zabezpečovanie tvorby a realizácie nových konštrukcií a projektov výrobkov, zariadení, strojov a pod.
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie konštrukčných riešení strojárskych výrobkov, prípravkov, nástrojov a náradí
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie technológie, unifikácie a typizácie pri spracovaní konštrukčných riešení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie konštrukčnej dokumentácie najnáročnejších strojárskych výrobkov a ich častí
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie projekčných podkladov na výrobky a zariadenia pre dopytové a ponukové riadenie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie výskumných a vývojových úloh v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh inovácií existujúcich postupov, metód a procesov v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia všetkých referenčných materiálov (vrátane certifikovaných) a aktualizácia ich zoznamu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov na technicko - ekonomické zdôvodnenie výsledkov inovačného riešenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie technickej dokumentácie pre nové a rozvojové výrobné programy v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
3D tlač kovových dielov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výroba výrobkov metódou 3D tlače
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využitie a uplatnenie smart zariadení a technológií v technologickej praxi
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s grafickými a výpočtovými programami v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: CAD systémy.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a rozhodovanie o úpravách komplexného interného/externého projektu v záujme splnenia jeho cieľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia spolupracovníkov pri výrobe nultej série a funkčných skúškach strojárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie technickej a technologickej prípravy výroby overovacích prototypov a overovacej série výroby
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.