Cestovinár

CestovinárCestovinár vyrába cestoviny a cestovinárske výrobky, podľa stanovených technologických postupov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Kód/revízia
6946/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKVýrobca cestovín
SKOperátor pri výrobe cestovín
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Poznámka: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva príslušný orgán verejného zdravotníctva po absolvovaní odbornej skúšky. Osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (zdravotný preukaz)  vydáva ošetrujúci lekár na základe zdravotnej spôsobilosti pracovať v potravinárstve.

Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti výrobcu malého množstva spracovaných produktov rastlinného pôvodu podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam (§ 7a ods. 4 písm. b)
Poznámka: Nariadenie vlády č. 360/2011 Z. z. sa vzťahuje na výrobcu malého množstva cestovín podľa § 7a, odst. 1, písm. h nasledovne:

§ 7a
Dodávanie malého množstva spracovaných produktov rastlinného pôvodu konečnému spotrebiteľovi alebo miestnej maloobchodnej prevádzkarni

(1) Malým množstvom spracovaných produktov rastlinného pôvodu je množstvo, ktoré prvovýrobca vyrába vo svojom súkromnom hospodárstve a priamo predáva konečnému spotrebiteľovi alebo dodáva miestnej maloobchodnej prevádzkarni, ktorá priamo zásobuje konečného spotrebiteľa, ak ide ročne o

h) spracované produkty z obilia a zemiakov do 400 kg hmotnosti suroviny, najmä lokše, pagáče, cestoviny.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
7512
SK ISCO-08
7512004
ESCO
2407
SK NACE Rev. 2
C10
CPA 2015
C10
Príslušnosť k povolaniu
7512004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
HACCP a jeho základné princípy
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vedomosti o systéme analýzy rizika a stanovovania kritických kontrolných bodov.
Perspektíva: Aktuálna
3
aktuálne znenie Vyhlášky MPRV SR č. 24/2014 a ostatných legislatívnych predpisov týkajúcich sa výroby cestovín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe, preprave, skladovaní a predaji potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy a vlastnosti cestovinárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy spracovania vedľajších produktov a likvidácie odpadov v cestovinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy a vlastnosti cestovinárskych surovín
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane alternatívnych a doplnkových surovín, ktorými sa dopĺňajú tradičné suroviny
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby cestovín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy hodnotenia kvality cestovinárskych surovín, polotovarov a hotových výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné stroje, zariadenia a linky používané na výrobu cestovín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy balenia, označovania, skladovania a expedície cestovinárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy technologických a ekonomických výpočtov, výrobná dokumentácia v cestovinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Špecializácia na cestovinársku výrobu
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia HACCP vo výrobnom procese
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stanovenie doby minimálnej trvanlivosti a podmienok skladovania cestovinárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
analytické a senzorické hodnotenie cestovinárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie výrobnej dokumentácie a expedícia cestovinárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie a nastavovanie priemyselných alebo reštauračných zariadení na výrobu cestovín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
sanitácia výrobných zariadení po skončení výroby cestovín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výber, posudzovanie, skladovanie a evidencia cestovinárskych surovín
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane alternatívnych surovín
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba zmrazených cestovín a cestovín balených v ochrannej atmosfére
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba vaječných cestovín s použitím čerstvých vajec
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba nesušených a plnených cestovín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
sušenie cestovín pri vysokej a veľmi vysokej teplote
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
sušenie cestovín v skriňových sušiarňach
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba cesta, tvarovanie lisovaných a valcovaných cestovín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava surovín a múčnej zmesi na výrobu, výpočet výrobnej dávky
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť
1

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Stroje a zariadenia
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.