Operátor zariadenia na výrobu kakaa, čokolády a cukroviniek

Operátor zariadenia na výrobu kakaa, čokolády a cukroviniekOperátor zariadenia na výrobu kakaa, čokolády a cukroviniek vyrába kakao, čokoládu a cukrovinky podľa stanovených technologických postupov a receptúr potravinárskej výroby. Obsluhuje, riadi a sleduje prevádzku priemyselných zariadení a strojového vybavenia používaného pri výrobe kakaa, čokolády a cukroviniek v jednotlivých krokoch technologického procesu výroby na mieste alebo prostredníctvom diaľkového ovládania. Posudzuje senzorické vlastnosti vstupných surovín a konečných produktov. Podieľa sa na balení, uskladňovaní a distribúcii hotových výrobkov. Vykonáva pravidelné čistenie, dezinfekciu, prevádzkovú údržbu a nastavenie technologických strojov a zariadení podľa technickej dokumentácie, pracovných postupov a výrobného programu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Kód/revízia
6928/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKVýrobca kakaa, čokolády a cukroviniek
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
ISCED rozšírenie
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Poznámka: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva príslušný orgán verejného zdravotníctva po absolvovaní odbornej skúšky. Osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (zdravotný preukaz)  vydáva ošetrujúci lekár na základe zdravotnej spôsobilosti pracovať v potravinárstve.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Prax odporúčaná v oblasti potravinárstva a tovaroznalectva.
ISCO-08
8160
SK ISCO-08
8160008
ESCO
2713
SK NACE Rev. 2
C10
CPA 2015
C10
Príslušnosť k povolaniu
8160008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
potravinárska chémia
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a pojmy súvisiace s výrobou potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality a bezpečnosti v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane metód kontroly kvality surovín na výrobu kakaovej hmoty, kakaového prášku, kakaového masla, čokolády, nečokoládových cukroviniek a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe, preprave, skladovaní a predaji potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy senzorického hodnotenia potravín a nápojov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby znižovania strát potravín vzniknutých nevhodným skladovaním a predchádzaním ich kontaminácii
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
matematicko-štatistické metódy a technické výpočty v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Napr. potravinárske výpočty spotreby surovín na výrobu kakaa, čokolády a cukroviniek.
Perspektíva: Aktuálna
3
aktuálna legislatíva týkajúca sa výroby nečokoládových cukroviniek
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aktuálne znenie vyhlášky MPRV SR č. 40/2012 o kakau a čokoláde a ostatnej legislatívy týkajúcej sa výroby čokolády
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia používané pri výrobe čokolády
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje, zariadenia a linky používané pri výrobe nečokoládových cukroviniek
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby čokoládovej hmoty a čokoládových výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby kakaovej hmoty, kakaového masla a kakavého prášku
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby nečokoládových cukroviniek
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy automatizácie procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
3
procesy digitalizácie a softverizácie v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
3
inovatívne prístupy k zavádzaniu IoT v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
3
inovatívne systémy v rámci rozšírenej inteligencie a rozšírenej reality v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
3
technológie robotizácie a kolaboratívnych robotov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
3
možnosti využitia a uplatnenia umelej inteligencie a strojového učenia v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
3
technologické výpočty a materiálové bilancie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy obsluhy a údržby pracovných strojov, prístrojov, náradí a zariadení
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Stroje a zariadenia používané pri výrobe kakaa a čokolády.
Perspektíva: Aktuálna
3
tovaroznalectvo potravín
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Napr. tovaroznalectvo potravinárskych surovín na výrobu kakaa, čokolády a cukroviniek, druhy cukroviniek, druhy čokolád a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
protipožiarna bezpečnosť technologických a elektrických zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
sanitačné postupy a programy
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a dokumentácii v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola kvality potravinárskych surovín a výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výber, posudzovanie, skladovanie a evidencia surovín
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane príjmu a kontroly surovín na výrobu a spracovanie.
Perspektíva: Aktuálna
3
senzorické posudzovanie kvality surovín a hotových potravinárskych výrobkov podľa predpísaných štandardov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
návrh nových pracovných postupov na zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zavádzanie inovatívnych prístupov IoT v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
3
zavádzanie inovatívnych systémov v rámci rozšírenej inteligencie a rozšírenej reality v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
3
vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava a spracovanie čokolády na rôzne účely podľa receptúr
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Úprava ďalších surovín na výsledné spracovanie kakaa, čokolády a cukroviniek. Vrátane zostavovania receptúr na prípravu čokolády, cukroviniek a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
zavádzanie a udržiavanie systémov automatizácie procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
3
čistenie, dezinfekcia, nastavovanie a údržba používaných strojov, zariadení a liniek
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hygienicko-sanitačná činnosť v potravinárskej prevádzke, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
váženie surovín na výrobu potravinárskych výrobkov a nápojov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
balenie, skladovanie a expedícia čokoládových výrobkov a vedenie výrobnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
balenie, skladovanie a expedícia výrobkov nečokoládových cukroviniek
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha a riadenie prevádzky strojov a zariadení výrobných liniek používaných v rôznych výrobných a nevýrobných odvetviach
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Kontrola chodu a obsluha výrobných liniek na výrobu kakaa, čokolády a cukroviniek.
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba čokoládovej hmoty a neplnených tabuľkových čokolád
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba kakaovej hmoty, kakaového masla a kakaového prášku z kakaových bôbov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba komprimátov a dražovaných cukroviniek
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba plnených čokolád, praliniek a dutých výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba práškových kakaových zmesí
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba základnej a špeciálnych cukrových hmôt
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba želé, gumových a orientálnych cukroviniek
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie digitalizácie a softverizácie výrobných procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
3
uplatňovanie robotizácie a kolaboratívnych robotov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
3
zavádzanie a využívanie umelej inteligencie a strojového učenia v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
3
zabezpečovanie procesov a technologických postupov s cieľom vyrábať kvalitné a zdravotne bezpečné potraviny
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Spracovanie a výroba kakaa, čokolády a cukroviniek podľa technologického postupu. Vrátane dodržiavania a kontroly technologických postupov pri výrobe kakaa, čokolády a cukroviniek.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Telo ako pracovný prostriedok
Chuť ( napr. degustátor, kuchár)
Čuch (napr. testovač parfémov, senzorický hodnotiteľ potravín)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Charakteristickou vlastnosťou súčasnej situácie vo výrobe je rastúca cena ľudskej práce. Zvyšujú sa požiadavky na kvalitu a spoľahlivosť výrobkov a ručná práca už nestačí na udržanie vysokého stupňa kvality. Silná konkurencia vedie k stále rýchlejším inováciám výrobkov, na ktoré musí výroba pružne reagovať. Všetky tieto aspekty naplňuje robotizácia výrobných procesov. Slúži k čiastočnému, alebo úplnému vylúčeniu človeka z výrobného procesu tam, kde je obmedzovacím faktorom, alebo je výrobným procesom ohrozovaný. Postupné zavádzanie robotizácie má odstrániť stereotypnú manuálnu prácu, dosiahnuť vyššiu efektivitu a BOZP. Tvarovanie, obrábanie povrchové úpravy i zbežná kontrola sú dnes automatizované procesy, ktoré vyžadujú operátorov na strane robota/počítača. Očakáva sa ďalšia robotizácia: manipulácia výrobkov na palety, plne automatizovaný presun výrobkov na balenie/sklad. Všetky tieto zmeny si budú vyžadovať príslušných operátorov a programátorov. Cieľ robotizácie je zvýšenie efektivity výroby, využitie vyššie kvalifikovanej pracovnej sily.
Charakteristika:
Titulný obrázok Automatizácia = riadenie výrobných a iných procesov bez priameho zásahu človeka. Zavádzaním automatizácie vo výrobných odvetviach sa produkujú výrobky bez priameho ľudského zásahu, pomocou automatizovaných a poloautomatických výrobných strojov a zariadení, prevádzok. Účasť ľudského faktora pri výrobe sa nevylučuje napr. pri technickom postupe, ktorý kontroluje a riadi prácu strojov (nastavovanie strojov, zadanie programu, zásobovanie materiálom, údržba a pod.). Automatizácia je prienikom poznatkov elektrotechniky, strojárstva a informatiky. Využitie sofistikovanej automatizácie je najmä vo výrobných odvetviach. Výhody automatizácie: vyššia produktivita práce, rast výroby, znižovanie nákladov, zlepšovanie opakovateľnej kvality výrobkov, redukcia vznikajúcich chýb vo výrobe v dôsledku ľudského faktora. Zavádzaním automatizácie sa očakáva postupné nahrádzanie ľudského faktora pri výrobných, riadiacich a iných procesoch.
Charakteristika:
Titulný obrázok Ide o digitálnu transformáciu procesov, ktoré sa týkajú dokumentov a činnosti osôb. Cieľom je dodatočným spracovaním získať väčší úžitok z existujúcich informácií a transformovať ich na procesy riadené počítačom. Výsledkom je digitalizácia procesov, ako napr. komunikácia s technickou podporou pomocou hlasového bota počas hlásenia technických problémov. Ľudská pracovná sila sa tak musí preorientovať na nové špecializácie s vyššou pridanou hodnotou. Tým vzrastá potenciál na inovácie, nové produkty a služby.
Charakteristika:
Titulný obrázok Reformulácie potravín sú predmetom mnohých rôznych štúdií v oblasti výživy a zdravia, legislatívy, technológie potravín alebo spotrebiteľskej vedy. Existuje niekoľko štúdií o reformulovaní potravín, ktoré sa zaoberajú buď technologickými aspektmi redukcie sodíka, cukru alebo nasýtených tukov, spotrebiteľskými aspektmi, ako je výber potravy a ľudské správanie, alebo legislatívnymi aspektmi, napríklad tvrdenia o výživovej kvalite potravín. Reformulácia je jednou z hlavných priorít komunít verejného zdravotníctva, vlád a potravinárskych spoločností. Reformulácia potravín je definovaná ako „zníženie množstva negatívnych živín v (spracovaných) potravinách, ako sú energia, soľ, nasýtené tuky, trans tuky a cukor. Reformulácia potravín bude úspešná, ak reformulované potraviny budú vyhovovať nielen zdravej výžive, ale budú tiež vysoko kvalitné, budú mať dobrú textúru, budú bezpečné, budú mať dobrú chuť a budú cenovo prístupné. Reformulácia potravín zahŕňa interdisciplinárne prístupy, ktoré v sebe integrujú nové koncepcie vývoja potravinárskych výrobkov zameraných na spotrebiteľov.
Charakteristika:
Titulný obrázok Senzorika potravín je vedecká disciplína využívaná na hodnotenie, štúdium a vysvetlenie reakcii osobitosti potravín, ktoré pozorovatelia zaradení do panelu analyzujú pomocou zmyslov (čuch, chuť, hmat, zrak, sluch). Odpovede jednotlivých hodnotiteľov sú kvantitatívne vyhodnocované. Senzorická analýza má subjektívnu konotáciu v dôsledku ľudského faktora. Dáta získané z ľudského vnímania poukazujú na vysokú variabilitu medzi jednotlivcami, z toho dôvodu, aby sa obmedzila subjektivita analýzy, je potrebné zohľadniť viaceré okolnosti a tak zabezpečiť objektivitu analýzy. Je potrebné zohľadniť tieto faktory, adekvátny výber hodnotiteľov, školenie, príprava panelu, materiálne zabezpečenie miestnosti, príprava vzoriek, obsluha vzoriek a náhodné označenie vzoriek. Od účastníkov hodnotiaceho panelu sa vyžaduje, aby mali primeranú úroveň zmyslového vnímania, odhodlania a motivácie, taktiež skúseností v používaní štandardizovaných a systematických senzorických metód na čo najspoľahlivejšie získanie výsledkov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.