Technický špecialista v cestnej infraštruktúre

Technický špecialista v cestnej infraštruktúreTechnický špecialista v cestnej infraštruktúre vykonáva metodické, koordinačné, analytické a správcovské činnosti v oblasti cestnej infraštruktúry, dopravného plánovania a bezpečnosti cestnej premávky, dopravných analýz, informačného a riadiaceho systému diaľnic, správy majetku cestnej infraštruktúry alebo v oblasti budovania a prevádzky systému hospodárenia s vozovkami (SHV) a systému hospodárenia s mostami a tunelmi (SHM). Vedie ústrednú technickú evidenciu cestnej infraštruktúry (diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. - III. triedy), prevádzkuje centrálnu cestnú databanku. Predkladá stanoviská a návrhy na usporiadanie cestnej infraštruktúry v súlade s koncepciou rozvoja cestnej infraštruktúry SR. Plní koordinačnú, metodickú a výkonnú funkciu v oblasti technickej normalizácie s celoštátnou pôsobnosťou. Zodpovedá za váženie nápravových tlakov a prípustných hmotností nákladných vozidiel v cestnej infraštruktúre. Vypracováva odborné stanoviská ku všetkým stupňom projektovej dokumentác...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
6880/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKDopravný inžinier
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: odborná prax v oblasti cestnej infraštruktúry
ISCO-08
2149
SK ISCO-08
2149014
ESCO
433
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
2149014

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a pojmy v oblasti realizácie investícií
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Rozvoj cestnej siete.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
inteligentné informačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy dopravného značenia
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dopravné inžinierstvo
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy diagnostiky pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štandardy a normy cestnej údržby a prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebná dokumentácia cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačný a riadiaci systém diaľnic
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém hospodárenia s vozovkami (SHV)
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém hospodárenia s mostmi a tunelmi (SHM)
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné technológie v cestnej infraštruktúre
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vrátane inteligentných dopravných systémov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Rozvoj komplexných digitálnych operačných systémov pre správu a údržbu dopravných prostriedkov a infraštruktúry (manažment životného cyklu)
Machine learning v doprave a logistike
7
technické a technicko-kvalitatívne podmienky na vykonávanie prehliadok, údržby a opráv pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a princípy v oblasti prípravy a výstavby cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy kontroly a inšpekcie v oblasti cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy ústrednej technickej evidencie cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Drony
Elektronizácia dokumentov
7
technická normalizácia v oblasti cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy dopravného plánovania
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektromobilita a alternatívne palivá
7
metódy a princípy plánovania a metodického riadenia v oblasti dopravnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektová dokumentácia dopravy a dopravnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zameranie na zdravie a bezpečnosť zamestnancov a cestujúcich
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v projektovej dokumentácii dopravy a dopravnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zameranie na zdravie a bezpečnosť zamestnancov a cestujúcich
7
stanovovanie spôsobov realizácie investícií
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie koncepcií rozvoja cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Tvorba koncepcií v oblasti dopravného inžinierstva, dopravné plánovanie, investičné zámery rozvoja cestnej infraštruktúry.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
kontrola a inšpekcia v oblasti cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Inšpekcie dopravného značenia a komplexná kontrolná činnosť na zverenom úseku cestnej infraštruktúry.
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na monitoringu dopravnej nehodovosti v cestnej infraštruktúre
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Výkon bezpečnostných inšpekcií na cestných komunikáciách nepremenných parametrov (dopravného značenia), vrátane návrhov na odstraňovanie príčin vzniku dopravných nehôd.
Perspektíva: Aktuálna
7
určovanie a posudzovanie trás na prepravu nadmerných nákladov v cestnej infraštruktúre
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie odborných stanovísk ku všetkým stupňom projektovej dokumentácie cestných stavieb
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: S prihliadnutím na ochranu záujmov a koncepcie rozvoja cestnej siete ako celku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektromobilita a alternatívne palivá
7
rozbory a kvantifikácia finančných potrieb na rozvoj cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Tvorba návrhov na výstavbu a rekonštrukciu cestnej siete s menovitým určením.
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostika v oblasti cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Diagnostika pozemných komunikácií, vrátane údržby, kalibrácie, opráv a prevádzky diagnostických zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj komplexných digitálnych operačných systémov pre správu a údržbu dopravných prostriedkov a infraštruktúry (manažment životného cyklu)
7
tvorba analýz v oblasti cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
7
rozbory medzinárodnej cestnej dopravy na hraničných priechodoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
určovanie kritických nehodových lokalít
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a prevádzkovanie jednotnej referenčnej siete cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Tvorba identifikačného základu na lokalizáciu dopravných informácií.
Perspektíva: Aktuálna
7
budovanie a prevádzka inteligentných dopravných systémov (IDS)
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Používanie technologických zariadení IDS pre jednotné prostredie Národného systému dopravných informácií (NSDI).
Perspektíva: Aktuálna
7
výkon a vedenie ústrednej technickej evidencie cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Zber, spracovanie, aktualizácia a archivácia údajov o diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I.-III. triedy.
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinačné a metodické činnosti v technickej normalizácii v oblasti cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Koordinácia a usmerňovanie s celoštátnou pôsobnosťou – technických predpisov (TP), slovenských technických noriem (STN), predkladanie stanovísk k preberaným európskym normám (EN).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Líderstvo a manažment
7
zabezpečovanie sčítania cestnej dopravy na diaľniciach a cestách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Drony
7
zabezpečovanie prevádzky a rozvoj systému hospodárenia s vozovkami, mostmi a tunelmi
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Budovanie a prevádzka systému hospodárenia s vozovkami, mostmi a tunelmi, zabezpečovanie funkčnosti a rozvoja softvéru v súlade s aplikáciami cestnej databanky.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie prevádzky centrálnej cestnej databanky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie prevádzky informačného a riadiaceho systému diaľnic
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Machine learning v doprave a logistike
7
zabezpečovanie váženia nápravových tlakov a prípustných hmotností nákladných vozidiel v cestnej infraštruktúre
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Nástroje a pomôcky v doprave (prenosné dopravné značenia, ťažné lano, zdvihák...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.