Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej infraštruktúre

Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej infraštruktúreRiadiaci pracovník (manažér) v cestnej infraštruktúre riadi, koordinuje, kontroluje a zodpovedá za zverenú oblasť prípravy, výstavby alebo správy a údržby cestnej infraštruktúry. Zodpovedá za tvorbu rozvojových plánov v oblasti cestnej infraštruktúry so zreteľom na inovácie a nové technológie v cestnom staviteľstve. Zodpovedá za dodržiavanie právnych a technických predpisov. Schvaľuje materiálne, ľudské a finančné zdroje potrebné na realizáciu zverených činností. Vykonáva koncepčné práce pri vypracovávaní smerníc, rezortných predpisov a slovenských technických noriem v oblasti cestnej infraštruktúry. Zodpovedá za komplexné zabezpečovanie zložitých úsekov a agend, za riadenie a koordináciu zložitých procesov a systémov vrátane voľby optimalizácie postupov a spôsobov riešenia. Vykonáva koncepčnú a systémovú prácu pri riešení úloh v oblasti cestnej infraštruktúry na celoštátnej úrovni vrátane väzieb na zahraničie. Riadi, motivuje a hodnotí zamestnancov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
6879/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
Poznámka: prax v oblasti dopravy, cestných stavieb, znalosť predpisov o územnom plánovaní
ISCO-08
1324
SK ISCO-08
1324004
ESCO
433
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
1324004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spôsoby využívania online technológií na komunikáciu a riadenie projektov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
pracovno-právne predpisy a pojmy v oblasti odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pracovnoprávne predpisy a spôsoby ich aplikácie v personálnej a mzdovej politike organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
7
cloudové úložiská dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Spôsoby využívania dát o cestnej infraštruktúre prostredníctvom cloud computing.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Cloud computing / výpočty v cloude
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika stavieb a investícií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodno – záväzkové vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá procedúr činností predstavenstva, dozornej rady a ďalších štatutárnych orgánov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Prípadne vedenia rozpočtovej organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
verejné obstarávanie, hospodárska súťaž
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
všeobecné zmluvné podmienky na výstavbu FIDIC (International Federation of Consulting Engineers)
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Všeobecné zmluvné podmienky na výstavbu stavebných a inžinierskych diel FIDIC.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prípravy a realizácie investičnej výstavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy v oblasti správy, prevádzky, údržby a opráv cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štandardy a normy cestnej údržby a prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a princípy v oblasti prípravy a výstavby cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a princípy v oblasti správy majetku cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy montáže, údržby a opráv dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby nastavovania údržby cestnej infraštruktúry s pomocou BIG DATA.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
7
právne predpisy a pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie investičných stavebných zámerov vo väzbe na obchodnú, prevádzkovú, technickú stratégiu organizácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie koncepcií rozvoja cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola zabezpečovania predpísanej odbornej spôsobilosti pracovníkov riadeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
získavanie a využívanie dát o cestnej infraštruktúre z cloudového úložiska
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Cloud computing / výpočty v cloude
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
rokovania s vnútroštátnymi a zahraničnými orgánmi v oblasti cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
7
riadenie a formulovanie personálnej politiky organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie dokumentácie v oblasti manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V rámci cestnej infraštruktúry.
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie a riadenie projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Využívanie online technológií pre virtuálnu komunikáciu, prezentáciu, riadenie projektov na diaľku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
riadenie a koordinácia činností na jednotlivých stupňoch riadenia a špeciálnych procesov v oblasti cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Riadenie, koordinácia a kontrola procesov prípravy, výstavby, správy a údržby cestnej infraštruktúry.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie, koordinácia a kontrola dodržiavania technologických, organizačných a pracovných postupov, právnych a technických predpisov v cestnej infraštruktúre
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia a kontrola dokumentácie pre verejné súťaže
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.