Priemyselný dizajnér produktov

Priemyselný dizajnér produktovPriemyselný dizajnér produktov navrhuje a vytvára nové riešenia priemyselných výrobkov podľa vlastných výtvarných koncepcií alebo vývojových trendov. Aplikuje najnovšie poznatky z oblasti priemyselného dizajnu, ergonómie a moderných technológií s cieľom zabezpečiť užívateľský komfort výrobkov a ich predajnosť. Spracováva počítačovú simuláciu priestorových modelov, uskutočňuje virtuálnu prezentáciu výrobkov v grafických výstupoch, vrátane animácií. Pri navrhovaní zohľadňuje materiálové, bezpečnostné výrobné požiadavky a zohľadňuje najnovšie priemyselné trendy. Vytvára priestorové modely (pracovné makety, modely) a realizuje prototypy. Na základe výsledkov testov prototypov vykonáva optimalizácie. Spolupracujte s ďalšími špecialistami, ako sú strojní inžinieri, výrobní experti a analytici....
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
6630/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKPriemyselný dizajnér
ENIndustrial designer
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2163
SK ISCO-08
2163004
ESCO
555
SK NACE Rev. 2
C24,C25,C27,C28,M72
CPA 2015
C24,C25,C27,C28,M72
Príslušnosť k povolaniu
2163004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
E
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy riešenia problémov (PDCA, FMEA, 8D)
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ochranné dokumenty a patenty
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
6
nanotechnológie
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
4
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
geometria
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane deskriptívnej geometrie.
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a nástroje virtuálnej reality a rozšírenej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vrátane možností digitalizácie a zobrazenia predmetov.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vrátane digitálnych metód.
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomické aspekty vývoja produktov, technické a ekonomické hodnotenie konštrukcií
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
aplikačné vedomosti z oblasti smart technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vrátane CAD tvorby výkresov.
Perspektíva: Aktuálna
6
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
strojárska aplikovaná informatika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologickosť produktov z hľadiska ich výroby a montáže
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Konštrukčné riešenia výrobkov z hľadiska technológie obrábania, výrobných nákladov, materiálu, prácnosti, réžie montáže, prevádzky, spoľahlivosti, životnosti a likvidácie.
Perspektíva: Aktuálna
6
technické parametre strojárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
montážne technológie v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
mechanika
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Fyzika a dynamika.
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy a spôsoby opracovávania a spájania materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia modelovania foriem
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Základy technológie zlievania a výroby foriem.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy konštruovania výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Kovové, nekovové, kompozitné materiály, plastické hmoty.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby prevodu technického výkresu do formátu pre 3D tlač
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
simulácie vytvárania 3D štruktúr
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
materiálové inžinierstvo pre aditívne technológie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy ergonómie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Anatómia, ergonómia.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vo výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
produktový dizajn
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Vývojové trendy.
Perspektíva: Aktuálna
7
aditívna technológia (3D tlač)
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie nových trendov v oblasti vývoja nanotechnológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
sledovanie trendov a aktuálneho vývoja, presadzovanie zmien zohľadňujúcich nové trendy v oblasti umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách kvality v strojárstve, v patentoch a priemyselných vzoroch
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie štandardizácie, unifikácie a typizácie pri navrhovaní nových riešení výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie technickej prípravy výroby modelových zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie a sledovanie ekologických a bezpečnostných aspektov výrobných procesov v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
meranie alebo digitalizácia a zobrazenie predmetov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výpočty rozmerov, uhlov a zaoblení strojových súčastí a polotovarov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
používanie softvéru na konštrukciu 3D modelových zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
návrhy konštrukcie jednotlivých dielcov/skupín s ohľadom na ich funkciu, náklady, hmotnosť a montáž
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dizajnové riešenie strojových súčastí, uzlov a častí konštrukčných návrhov strojárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh konštrukcií modelov a foriem
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie metód DoE, QFD a FMEA v konštrukcii
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: DoE - Design of Experiment, QFD - Quality Function Deployment, FMEA - Failure Mode Effect Analysis
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie systémov a metód na počítačovú podporu výpočtov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využitie priestorového modelovania na konštruovanie strojov a ich častí vzhľadom na kinematické a dynamické analýzy navrhovaných strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie technológie, unifikácie a typizácie pri spracovaní konštrukčných riešení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie konštrukčnej dokumentácie strojárskych výrobkov a ich častí
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vypracovanie projekčných podkladov na výrobky a zariadenia pre dopytové a ponukové riadenie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh inovácií existujúcich postupov, metód a procesov v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov na technicko - ekonomické zdôvodnenie výsledkov inovačného riešenia
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
poskytovanie konzultácií a rád v oblasti dizajnového riešenia nových produktov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie a vytváranie modelov priemyselných výrobkov podľa typizovaných postupov alebo podmienok dohodnutých so zákazníkom
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie a vytváranie nových modelov priemyselných výrobkov s uplatňovaním vlastných netradičných alebo nových prvkov a trendov dizajnu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výroba modelov, foriem, jadier a odliatkov metódou 3D tlače
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výroba výrobkov metódou 3D tlače
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie digitálnych technológií, grafických možností 3D techniky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využitie a uplatnenie smart zariadení a technológií v technologickej praxi
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie CAD softvéru
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s grafickým konštrukčným systémom v rámci dizajnu produktov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Práca s CAD, CAM, CAE systémami.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie technickej a technologickej prípravy výroby overovacích prototypov a overovacej série výroby
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia pri spracovaní technicko-ekonomických štúdií, rozborov a prognóz kvality v strojárskej výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: FMEA, DFMEA.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Telo ako pracovný prostriedok
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.