Obuvník v umelecko-remeselnej tvorbe

Obuvník v umelecko-remeselnej tvorbeObuvník v umelecko-remeselnej tvorbe zhotovuje podľa vlastných návrhov, návrhov výtvarníka alebo podľa modelov prototypy náročnej scénickej, tanečnej, historickej, krojovej, spoločenskej či špeciálnej obuvi. Vytvára strihy a šablóny, podľa ktorých ručne či pomocou špeciálnych strojov vyrezáva, lepí, šije, perforuje, dierkuje, klincuje, brúsi, orezáva, stielkuje a kompletizuje obuv. Na výrobu používa kožené materiály (hladenica), lisovaný papier (kubinovica), obuvnícku gumu či iné prírodné a syntetické materiály. Na formovanie obuvi používa veľkostne nastaviteľné kopytá rôznych tvarov – špicaté, hranaté, guľaté špičky a pod. Obuv farebne a povrchovo upravuje, vyrába podrážky, aplikuje podpätky, prípadne na ňu našíva alebo aranžuje rôzne ozdobné aplikácie. Vyrába aj iné odevné doplnky, ako sú opasky, tašky, púzdra na nože, dohody pre historické zbrane a pod. Stará sa o ošetrovanie a bežnú údržbu príslušného vybavenia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64429/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKVýrobca umeleckej obuvi
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7536
SK ISCO-08
7536003
ESCO
2466
SK NACE Rev. 2
C15,R90
CPA 2015
C15,R90
Príslušnosť k povolaniu
7536003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Podnikavosť
E
Manuálna zručnosť
V
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
módne trendy v odevoch
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy sebakontroly kvality práce pri výrobe odevov, obuvi a výrobkov z textilu a kože
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
história módy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické kreslenie pri výrobe obuvi a kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby galantérneho (koženého) tovaru
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby usňovej (koženej) obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia opráv obuvi a koženej galantérie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekologické aspekty výroby obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Uplatňovanie princípov trvalej udržateľnosti a adresovanie cieľov udržateľného rozvoja (SDGs)
4
technológia výroby gumenej a plastovej obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pracovné nástroje a pomôcky na výrobu a opravu obuvi
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
anatómia chodidla
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
história výtvarného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania textilu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania papiera, pergamenu a kože
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické výkresy a dielenské náčrty umelecko-remeselných výrobkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technických podkladoch a normách kvality v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách kvality v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v nových módnych trendoch v obliekaní a obúvaní
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technickej dokumentácii, pracovných postupoch a inštrukciách v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v databázach v oblasti inovácií materiálov a technológií na výrobu obuvi a kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce, materiálu, nástrojov a technologických podmienok na výrobu obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie kvality obuvníckych polotovarov, materiálov a obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba strihov a šablón scénickej, tanečnej, krojovej, spoločenskej, historickej a špeciálnej obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava materiálu na výrobu a opravu obuvi
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie ručného obuvníckeho náradia
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
napínanie častí zvrškových dielcov obuvi na kopytá
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
klincovanie, brúsenie, orezávanie podrážok obuvi a aplikácia podpätkov na obuv
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
farebná a povrchová úprava obuvi, aplikovanie a našívanie rôznych ozdobných aplikácií na obuv
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyrezávanie, lepenie, šitie, perforovanie, dierkovanie zvrškov obuvi z kožených materiálov (hladenica), lisovaného papiera (kubinovica), obuvníckej gumy a iných prírodných a syntetických materiálov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ručná výroba kožených opaskov, tašiek a puzdier na nože i historické zbrane a iných špeciálnych kožených odevných doplnkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ručné spojovanie zvrškových a spodkových dielcov obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ručné šitie výrobkov z usne
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Starostlivosť o stroje, zariadenia a nastaviteľné kopytá v obuvníckej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia ekologických postupov v obuvníckej výrobe pri nakladaní s odpadmi, minimalizácii vzniku odpadov a znižovanie ich vplyvu na životné prostredie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Uplatňovanie princípov trvalej udržateľnosti a adresovanie cieľov udržateľného rozvoja (SDGs)
4
obsluha šijacích strojov a špeciálnych zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava, nastavenie a obsluha kožiarskych a obuvníckych strojov a zariadení podľa výrobného predpisu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovovanie spodkových a zvrškových dielcov obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.