Umelecký čalúnnik, dekoratér

Umelecký čalúnnik, dekoratérUmelecký čalúnnik, dekoratér vytvára čalúnenie alebo dekoratívne dotvorenie nábytku, scénických dekorácií, interiérov, exteriérových inštalácií a javiskových výprav na základe výtvarných umeleckých návrhov alebo vlastných návrhov. Rekonštruuje čalúnené časti historicky cenných nábytkov. Vyberá, vymeriava, strihá a aplikuje materiály na čalúnenie a dekorovanie, navrhuje nosné systémy sufít, závesov a opôn, dotvára výrobky dekorovaním, zdobením. Dekoratér dotvára interiéry výberom vhodných dekoračných a poťahových materiálov, tapiet, kobercov, závesov, čalúnnických materiálov, pozamentov. Stará sa o ošetrovanie a bežnú údržbu príslušného vybavenia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64428/1
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7534
SK ISCO-08
7534002
ESCO
2459
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
7534002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Podnikavosť
E
Manuálna zručnosť
V
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
psychológia predaja, marketing
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy obsluhy a údržby pracovných strojov, prístrojov, náradí a zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia čalúnenia
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy a štandardy kvality čalúnnických materiálov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dejiny umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dekoračné techniky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ornamentálna výzdoba, symboly dekóru
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
materiály na zhotovovanie dekorácií, druhy, vlastnosti, chyby a spôsoby spracovania
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy čalúnnických výrobkov a scénických prvkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Čalúnený nábytok, koberce, panorámy, prospekty, dekoračné závesy, záclony, opony, drapérie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie a materiály v reštaurátorstve
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy reštaurátorských prác
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické výkresy a dielenské náčrty umelecko-remeselných výrobkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v technických výkresoch a podkladoch čalúnnických výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v podkladoch a technickej dokumentácii na zhotovenie čalúnených výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce, spôsobu spracovania, nástrojov a materiálov na zhotovenie čalúnených výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie kvality čalúnnických materiálov a výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výpočty rozmerov a tvarov na čalúnenie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba nárezových a strihových plánov na čalúnenie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie a vytváranie dekoračných vzorov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aktívny predaj produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, informovanie o ponuke produktov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie predaja čalúnnických, resp. dekoračných produktov a súvisiacich služieb.
Perspektíva: Aktuálna
4
návrh a zhotovenie čalúnených alebo dekoračných dielcov a výrobkov zo zvolených materiálov vybranou technológiou
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovovanie a pripevňovanie ozdôb čalúnenia a interiérových dekorácií
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ručné tkanie a viazanie poťahových, dekoračných a odevných tkanín v jednofarebných základných väzbách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovovanie kópií umeleckého čalúneného nábytku a dekoračných doplnkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
reštaurovanie čalúneného nábytku
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Reštaurovanie historicky cenného čalúneného nábytku.
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie a zabezpečovanie bežnej údržby strojov, zariadení, náradia a pracovných pomôcok používaných v rámci produkcie umelecko-remeselných výrobkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Ošetrovanie a zabezpečovanie bežnej údržby strojov, zariadení, náradia a pracovných pomôcok používaných v rámci čalúnnických a dekoračných prác.
Perspektíva: Aktuálna
4
dotváranie interiéru výberom vhodných dekoračných a poťahových materiálov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Dotváranie interiéru voľbou vhodných dekoračných a poťahových materiálov, tapiet, kobercov, závesov, čalúnnických materiálov, pozamentov.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie rôznych výtvarných techník
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Aplikácia výtvarných techník v rámci čalúnnických a dekoračných prác.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.