Mozaikár

MozaikárMozaikár realizuje v interiéri či exteriéri samostatne podľa dodanej predlohy výtvarného diela koncipovaného ako mozaika alebo pod vedením autora výtvarného diela – mozaiky na základe dohodnutého technologického postupu a z určených materiálov vlastné zhotovenie diela – mozaiku. Pripravuje podkladovú plochu na vytvorenie mozaiky. Podieľa sa na logistike, delení a opracovaní materiálov, príprave zmesí na spojenie materiálu mozaiky a podkladu a prostriedkov na finalizáciu diela. Revitalizuje a opravuje poškodené mozaiky, ktoré nespadajú pod pamiatkovú starostlivosť a výkony odborného reštaurovania.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64426/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKUmelecký mozaikár
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
7319
SK ISCO-08
7319004
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
7319004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Podnikavosť
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
základy manažmentu umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebná fyzika
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné princípy pôsobenia svetla, vlhkosti a ostatných environmentálnych javov na kvalitu a vzhľad mozaiky. Základné poznatky o pôsobení svetla na vnímanie farebnosti, štruktúry, kvality podkladu mozaiky z jednotlivých mozaikárskych materiálov. Vplyv environmentálneho znečistenia a materiálovej degradácie na udržateľnosť mozaiky. Technológie na revitalizáciu vzhľadu mozaiky v exteriéri a interiéri.
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebná chémia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o vzájomnom pôsobení produktov (materiálov) určených k ochrane, povrchovej úprave a hydroizolácii omietok, kameňa, betónu, skla, mozaikárskej keramiky na dodatočnú horizontálnu a vertikálnu izoláciu muriva proti vzlínajúcej vlhkosti a hydroizolácie pod obkladové materiály a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy, funkcie a možnosti použitia, prípravy, nastavenia a údržby náradia, nástrojov, pracovných pomôcok, výrobných a pomocných strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Špeciálne mozaikárske náradie, nástroje a vybavenie.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie zhotovovania mozaík z rozmanitých materiálov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Špecifiká mozaikárskych technológií.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady ochrany životného prostredia v umeleckej, resp. kreatívnej tvorbe
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy ergonómie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zásady organizácie pracoviska na zhotovenie mozaík z ergonomického hľadiska.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
súčasné trendy vo výtvarnom umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základná orientácia v súčasných trendoch mozaikárskej tvorby.
Perspektíva: Aktuálna
4
vlastnosti a možnosti použitia podkladových materiálov mozaiky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby delenia a úpravy mozaikárskych materiálov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v podkladoch a v technickej dokumentácii na zostavovanie originálnych mozaikových obrazov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce, spôsobu spracovania, nástrojov a materiálov na zostavovanie mozaík
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozpoznávanie mozaikárskych materiálov a ich kvalitatívnych vlastností
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výber, posúdenie a príprava povrchu na aplikovanie podkladových materiálov mozaiky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dokumentácia procesu mozaikárskych prác zápisom, resp. obrazom
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prezentovanie zámeru, technologických a realizačných postupov pri zhotovovaní mozaiky pre schvaľovací proces alebo výber
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie špeciálneho mozaikárskeho náradia a vybavenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a úprava surovín a materiálov na zostavovanie mozaík z mozaikových materiálov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s rozmanitými materiálmi podkladu mozaiky i mozaiky samotnej
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
revitalizácia a oprava mozaikových diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava pracoviska na aplikáciu mozaiky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Organizácia pracoviska na prácu s materiálmi za účelom realizácie mozaiky tak, aby bolo vyhovujúce z hľadiska technológie nanášania materiálov, ergonómie a bezpečnosti fyzického pracovného výkonu, rozostavenie pracovných pultov, lešenia (prípadne inštruktáž špecializovaných lešenárov v osobitných podmienkach zložitej stavby lešenia), osvetlenie, vetranie priestoru.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie logistiky mozaikových materiálov, náradia a vybavenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Vodné nástroje (čističe, parné čističe, rezačky...)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.