Písmomaliar

PísmomaliarPísmomaliar navrhuje a ručne i pomocou grafických programov tvorí a zhotovuje písané texty, vrátane ručne maľovanej reklamy, tvorby typografie plagátov a tlačovín, logotypov, maľby log, reklamných nápisov, sloganov, ponukových tabúľ, menu, resp. iných nosičov písaného a tlačeného textu. Tvorivo prepája dizajn a typografiu písiem s vlastným autorským štýlom a originálnym rukopisom, s cieľom dosiahnuť celkovú originálnu estetiku textov a nápisov. Navrhuje vizuálny štýl a typografiu písma v súlade s charakterom výsledného produktu. Ovláda grafické programy a softvéry na digitálne spracovanie ručne maľovaného písma a typografie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64423/1
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKTypograf
ENLettering artist
ENSign maker
SKKaligraf
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7316
SK ISCO-08
7316001
ESCO
2318
SK NACE Rev. 2
M73,R90
CPA 2015
M73,R90
Príslušnosť k povolaniu
7316001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Manuálna zručnosť
E
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
semiotika a umenie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dejiny písma
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dejiny písmomaliarstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
základy manažmentu umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
význam a spôsoby mediálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
4
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základy marketingu v umení a reklame; nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v kreatívnom priemysle.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
4
právne aspekty a etika v masovej komunikácii a reklame
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Autorskoprávna a priemyselnoprávna ochrana diel vizuálneho umenia - prehľad v autorskoprávnej a priemyselnoprávnej ochrane diel; znalosť odlíšenia príslušného spôsobu ochrany diel podľa ich charakteru; poznatky o materializácii a zverejnení diela pre právo priority; relevantné administratívne kroky pri ochrane diel; prehľad v časových a finančných parametroch ochrany diel.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Písmové editory na tvorbu písma (FontLab), grafické softvéry na editáciu bitmapovej a vektorovej grafiky (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator) a znalosť práce v prostredí ďalších grafických programov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné výtvarné techniky a techniky multimediálnej tvorby preferované v komunikačných riešeniach.
Perspektíva: Aktuálna
4
história výtvarného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Dejiny výtvarnej kultúry, dejiny grafického dizajnu.
Perspektíva: Aktuálna
4
základy výtvarnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kaligrafické techniky a štýly
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
psychológia tvorby a vnímania v umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy tvorby a radenia písma
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Postupy sadzby a tvorby písma.
Perspektíva: Aktuálna
4
typografické pravidlá úpravy textov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
skriptové písma a abecedy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontext a juxtapozícia písma voči iným obrazovým alebo abstraktným elementom
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
klasifikácia písem
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikovaná typografia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
teória farieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a typografických pravidlách sadzby, úpravách a zlomoch textu
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie činností, voľba postupu práce, realizačných technológií a výroby finálnej podoby komunikačných konceptov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza zadaní, propozícií alebo výsledkov prieskumov na tvorbu konceptov vizuálnej materializácie obsahu posolstva komunikovaného adresátom
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba písma a digitálneho fontu
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Tvorba autorského návrhu písma a jeho realizácia príslušnou kaligrafickou technikou.
Perspektíva: Aktuálna
4
vývoj nových písmových foriem na základe historických predlôh
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prispôsobovanie nástrojov a skriptových abecied súčasným potrebám
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie textových a obrazových podkladov do tlače
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
správa a administrácia umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vrátane zabezpečovania dodržania harmonogramu a primeraného čerpania rozpočtu pri umeleckých prácach.
Perspektíva: Aktuálna
4
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spolupráca s inými grafikmi, dizajnérmi, aranžérmi, fotografmi, ilustrátormi, ako aj klientami z rôznych sektorov atď.
Perspektíva: Aktuálna
4
ručná maľba textov a nápisov pre klientov vo fyzickom prostredí
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Napr. maľba ponukových tabúľ a menu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s rôznymi materiálmi, nástrojmi a podkladovými plochami na konštrukciu písma
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s grafickým tabletom
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie záznamových, DTP a reprodukčných technológií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
úpravy digitálneho obrazu v grafických programoch, jeho príprava na ďalšie spracovanie
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
úprava farebných hodnôt a gradácie, farebné zjednocovanie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
digitalizácia pôvodných, ručných písem
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
4
používanie projekčných technológií
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Na účely presvietenia písmomaliarskeho spracovania textov na základné plochy, najmä u veľkých nápisov: dekorácie, kulisy, interiér, informačné systémy a pod.
Perspektíva: Budúca
4
analýza, napodobenie a návrh vizuálneho štýlu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Ide o digitálnu transformáciu procesov, ktoré sa týkajú dokumentov a činnosti osôb. Cieľom je dodatočným spracovaním získať väčší úžitok z existujúcich informácií a transformovať ich na procesy riadené počítačom. Výsledkom je digitalizácia procesov, ako napr. komunikácia s technickou podporou pomocou hlasového bota počas hlásenia technických problémov. Ľudská pracovná sila sa tak musí preorientovať na nové špecializácie s vyššou pridanou hodnotou. Tým vzrastá potenciál na inovácie, nové produkty a služby.
Charakteristika:
Trend zvyšujúcej sa ponuky nových foriem prezentačných, marketingovýych a propagačných aktivít sektore kultúry a odvetviach umenia indikuje potrebu zvyšovania kvality a rozširovania znalostí a zručností ľudských zdrojov a predpokladá vznik nových pracovných pozícií/kvalifikácií.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.