Lektor v múzeu a galérii

Lektor v múzeu a galériiLektor v múzeu a galérii podáva na základe poskytnutých informácií - sprievodcovského/lektorského textu, príp. scenára sprievodný výklad a sprostredkúva odborné informácie s diferencovaným prístupom pre jednotlivé skupiny návštevníkov múzea, resp. galérie. Na základe odborných poznatkov o expozícii alebo výstave získaných od kurátora alebo múzejného pedagóga múzea/galérie a vlastnej praxe volí spôsob sprievodného výkladu a prispôsobuje jeho obsahovú úroveň špecifickým skupinám múzejných/galerijných návštevníkov. Používa inovatívne formy prezentácie artefaktov a predmetov kultúrneho, resp. prírodného dedičstva v rámci lektorskej činnosti, vrátane využívania digitálnych technológií a nových médií. Podáva výklad v slovenskom aj v cudzom jazyku.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64420/3
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKSprievodca v múzeu/galérii
Odporúčaná úroveň vzdelania
J ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
5113
SK ISCO-08
5113005
ESCO
1886
SK NACE Rev. 2
P85,R91
CPA 2015
P85,R91
Príslušnosť k povolaniu
5113005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
vedné disciplíny participujúce na činnosti múzeí, resp. galérií
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: základné poznatky z vedných disciplín súvisiacich s profiláciou a špecializáciou múzea, resp. galérie
Perspektíva: Aktuálna
4
poslanie a ciele múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
terminológia pre oblasť základných odborných múzejných činností
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inovatívne spôsoby prezentácie artefaktov kultúrneho dedičstva s dôrazom na poznanie, komunikáciu a interakciu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
4
spôsoby aplikácie digitálnych technológií pri budovaní a sprístupňovaní zbierok artefaktov kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
4
obsah, formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inovatívne formy a metódy vo vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: zážitkové, interaktívne, participatívne a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: poznanie vplyvu digitálnych technológií, nových médií atď. na spoločnosť a kultúru ako takú
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kultúrne dedičstvo regiónu a jeho ochrana
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a princípy múzejnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy sprievodných muzeálnych/galerijných programov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady hlasovej hygieny
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
participácia na príprave lektorátov výstav a expozícií
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: na základe odborných zdrojov, kurátorských usmernení, prípadne usmernení galerijného/múzejného pedagóga
Perspektíva: Aktuálna
4
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
participácia na realizácii výchovno-vzdelávacích a sprievodných programov v múzeu a galérii
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie sprievodného výkladu k výstavám a expozíciám
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: sprostredkovanie a aplikácia získaných informácií adekvátnym spôsobom pre rôzne skupiny návštevníkov múzea, resp. galérie, vrátane zahraničných návštevníkov
Perspektíva: Aktuálna
4
aktivizácia návštevníkov múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sprostredkovanie významov múzejných, resp. galerijných prezentácií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie digitálnych technológií a nových médií v rámci lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
4
používanie digitálnych technológií a nových médií v rámci fungovania kultúrnej inštitúcie, resp. príslušnej oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
4
udržiavanie hlasovej dispozície
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia inovatívnych foriem prezentačných a propagačných aktivít v rámci aktivizácie miestnej a regionálnej kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
4
realizácia inovatívnych foriem prezentačných a propagačných aktivít v médiách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Umelecké kostýmy, rekvizity a líčidlá
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.