Obrazový strihač

Obrazový strihačObrazový strihač vykonáva, prípadne riadi odborné a tvorivé činnosti v oblasti zabezpečenia strihovej skladby filmov a televíznych programov. V koordinácii s režisérom zostavuje jednotlivé časti audiovizuálneho diela do celku a vykonáva ich kompletizáciu. Realizuje obrazovú skladbu živých prenosov a záznamov. Obsluhuje zariadenia strihového pracoviska a strihovej réžie v televíznej réžii a prenosovom voze, vrátane najnovších technológií. Zodpovedá za strihovú prípravu audiovizuálneho diela v požadovanej kvalite. Dodržiava technické parametre obrazového a zvukového signálu. Zabezpečuje obrazové a čiastočne aj zvukové postprodukčné spracovanie televíznych programov v spolupráci s režisérom, redaktorom, kameramanom a ostatnými členmi realizačného štábu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64417/1
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKTelevízny strihač
SKFilmový strihač
SKStrihač
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3521
SK ISCO-08
3521022
ESCO
1118
SK NACE Rev. 2
J59
CPA 2015
J59
Príslušnosť k povolaniu
3521022

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
štandardy audio a video multimediálnych formátov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Softvéry na strih obrazu, ako napr. AVID Composer, Adobe Premiere PRO a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dejiny filmu a audiovizuálnych médií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
estetické aspekty filmovej a multimediálnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy technologickej prípravy a realizácie audiovizuálnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
teoretické východiská tvorby filmu a audiovizuálneho diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
súčasné trendy v audiovizuálnom umení a reklame
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
filmová technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základná orientácia v súčasných filmových technológiách.
Perspektíva: Aktuálna
4
klasické a moderné spôsoby postprodukčného spracovania audiovizuálnych záznamov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
televízna technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Štúdiová a prenosová strihová technika.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia televíznej výroby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
teória strihovej skladby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy strihovej skladby spravodajských žánrov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy strihovej skladby publicistických žánrov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy strihovej skladby filmových žánrov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy strihovej skladby dokumentárnych žánrov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické parametre obrazového signálu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v technických parametroch obrazového, príp. zvukového signálu.
Perspektíva: Aktuálna
4
vývojové trendy v oblasti spracovania a kreovania obrazového signálu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
úpravy kompozície obrazových záznamov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia strihovej skladby televíznych programov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia strihovej skladby filmov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie častí audiovizuálneho diela do celku a ich kompletizácia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia obrazovej skladby živých prenosov a záznamov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha zariadení strihového pracoviska a strihovej réžie v televíznej réžii a prenosovom voze
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vrátane najnovších technológií.
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie softvérových programov a editorov na strih a úpravu videa
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie technických parametrov obrazového signálu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vrátane ich zosúladenia so zvukovým signálom.
Perspektíva: Aktuálna
4
postprodukčné spracovanie obrazu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V spolupráci s členmi realizačného štábu.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s režisérom a členmi realizačného štábu v rámci koordinácie strihovej skladby audiovizuálnej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Filmová technika
Telo ako pracovný prostriedok
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Informatizácia, digitalizácia ako rozvojový faktor a nástroj zmeny charakteru práce v oblasti výkonu štandardných činností a služieb – inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.