Vedúci prenosového voza

Vedúci prenosového vozaVedúci prenosového voza koordinuje, organizuje a technicky zabezpečuje inštaláciu a prevádzku prenosového voza v spolupráci s interným a externým prostredím. Zodpovedá za prevádzku, riadenie a zavádzanie nových technológií prenosovej techniky. Riadi a kontroluje štandardné i neštandardné technologické postupy televíznej a rozhlasovej výroby signálu, údržbu, servis a technický stav technológií prenosového voza, využitie ich kapacít a technické parametre vyrábaných a vysielaných relácií v zmysle príslušných noriem. Vykonáva, zabezpečuje a riadi prípravu, montáž, demontáž a obsluhu prenosovej techniky. Koordinuje činnosť na pracovisku, dbá na dodržiavanie výrobných plánov a zabezpečuje disponibilitu pracovných kapacít operátorov a osádky prenosového voza. V zmysle aktuálneho výrobného plánu zabezpečuje včasné prebratie a prepojenie signálov a dorozumievacích liniek na jednotlivé pracoviská. Technicky zabezpečuje mimoriadne a najnáročnejšie výroby a distribúciu televízneho a rozhlasovéh...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64413/1
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Odporúčaná úroveň vzdelania
P
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
655
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 23)
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3521
SK ISCO-08
3521018
ESCO
1776
SK NACE Rev. 2
J60
CPA 2015
J60
Príslušnosť k povolaniu
3521018

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Potrebné na efektívnu komunikáciu a vedenie pracovného kolektívu.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy súvisiace s rozhlasom a televíziou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy z oblasti bezpečnosti vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zosilňovače, rozbočovače a prevodníky audio a video signálov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
typy infraštruktúry na prenos audio a video signálov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy elektrických slaboprúdových rozvodov, ich súčastí a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady kontrolných a servisných činností potrebných na údržbu zariadení prenosového voza
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
televízna technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozhlasová technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia televíznej výroby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
6
technické parametre obrazového signálu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia rozhlasovej výroby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
6
postupy práce so zvukovou a obrazovou technikou
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technologické postupy a procesy pri zabezpečovaní televízneho a rozhlasového prenosu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
6
princípy a postupy prenosu video a audio signálov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
digitálne a počítačové systémy pri realizácii televíznej a rozhlasovej výroby a vysielania
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
6
postupy merania technických parametrov video a audio signálu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v príslušnej dokumentácii elektrických rozvodov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie zmien v príslušných STN týkajúcich sa elektrikárskych prác
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie predpisov súvisiacich s montážou a údržbou elektrických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v elektrotechnických schémach, meranie elektrických veličín, výmena jednoduchých súčastí
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie vlastnosti konkrétneho zariadenia na základe všeobecných princípov prenosu informácií elektrickým signálom
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia všeobecne záväzných predpisov a legislatívnych zmien do interných riadiacich dokumentov a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Monitoring všeobecne záväzných predpisov a legislatívnych zmien a zabezpečovanie ich implementácie do interných riadiacich dokumentov, postupov a nástrojov zabezpečenia príslušných pracovných úloh.
Perspektíva: Aktuálna
6
prepisové práce televízneho a rozhlasového vysielania na pracoviskách záznamu v prenosovom voze
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola, bežná údržba a drobné opravy zariadení osvetľovacej techniky, projektorov, diaprojektorov, efektových prístrojov a ďalších svietiacich zariadení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nastavovanie technických parametrov obrazu a zvuku pre potreby televízneho a rozhlasového vysielania
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nastavovanie obrazovej a zvukovej techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie analógových, digitálnych a počítačových systémov potrebných na rozhlasové a televízne vysielanie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
6
používanie moderných technológií v rozhlasovej a televíznej výrobe
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
6
dodržiavanie technických parametrov obrazového signálu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie záznamu a príspevkov pri audio a video výrobe
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prenos video a audio signálu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie zásad vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Informatizácia, digitalizácia ako rozvojový faktor a nástroj zmeny charakteru práce v oblasti výkonu štandardných činností a služieb – inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.