Operátor prenosového voza

Operátor prenosového vozaOperátor prenosového voza organizuje a realizuje práce týkajúce sa prevádzky obrazovej a zvukovej techniky v prenosovom voze, pre potreby televízneho a rozhlasového vysielania, pod vedením vedúceho prenosového voza. Zabezpečuje kompletné nastavenie obrazovej a zvukovej techniky, predovšetkým analógových, digitálnych zariadení a počítačových systémov, potrebných na uskutočnenie prenosov a záznamov. Zodpovedá za technickú kvalitu vyrábaného a vysielaného signálu. Realizuje technologické riešenia televíznych a rozhlasových výrob v spolupráci s výrobnými, umeleckými a ostatnými technickými zložkami. Vykonáva odborné servisné práce, meranie technických a technologických zariadení, ako aj pomocné práce pri inštalácii a manipulácii so zariadeniami. Zabezpečuje nastavenie technických parametrov a prevádzku obrazových a zvukových zariadení. Realizuje prepisové práce televízneho a rozhlasového vysielania na pracoviskách záznamu v prenosovom voze.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64412/1
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKTechnik prenosového voza
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21)
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3521
SK ISCO-08
3521017
ESCO
1776
SK NACE Rev. 2
J60
CPA 2015
J60
Príslušnosť k povolaniu
3521017

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a pojmy súvisiace s rozhlasom a televíziou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy z oblasti bezpečnosti vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zosilňovače, rozbočovače a prevodníky audio a video signálov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
typy infraštruktúry na prenos audio a video signálov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy elektrických slaboprúdových rozvodov, ich súčastí a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady kontrolných a servisných činností potrebných na údržbu zariadení prenosového voza
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť kontrolných a servisných činností potrebných na údržbu zariadení prenosového voza.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
televízna technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozhlasová technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia televíznej výroby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
technické parametre obrazového signálu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia rozhlasovej výroby
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť technologických postupov rozhlasovej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
postupy práce so zvukovou a obrazovou technikou
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Odborné znalosti z oblasti práce so zvukovou a obrazovou technikou.
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy a procesy pri zabezpečovaní televízneho a rozhlasového prenosu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť technologických postupov a procesov pri zabezpečovaní televízneho a rozhlasového prenosu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
princípy a postupy prenosu video a audio signálov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Znalosti v oblasti prenosu video a audio signálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
digitálne a počítačové systémy pri realizácii televíznej a rozhlasovej výroby a vysielania
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Znalosti digitálnych a počítačových systémov pri realizácii televíznej a rozhlasovej výroby a vysielania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
postupy merania technických parametrov video a audio signálu
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Znalosť postupov merania technických parametrov video a audio signálu.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v príslušnej dokumentácii elektrických rozvodov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie zmien v príslušných STN týkajúcich sa elektrikárskych prác
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie predpisov súvisiacich s montážou a údržbou elektrických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v elektrotechnických schémach, meranie elektrických veličín, výmena jednoduchých súčastí
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnocovanie vlastnosti konkrétneho zariadenia na základe všeobecných princípov prenosu informácií elektrickým signálom
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prepisové práce televízneho a rozhlasového vysielania na pracoviskách záznamu v prenosovom voze
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Ovládanie postupov prepisových prác televízneho a rozhlasového vysielania na pracoviskách záznamu v prenosovom voze.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola, bežná údržba a drobné opravy prvkov a zariadení zvukovej techniky a prenosových zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Údržba a servis technických a technologických zariadení prenosového vozu.
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie technických parametrov obrazu a zvuku pre potreby televízneho a rozhlasového vysielania
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie obrazovej a zvukovej techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie analógových, digitálnych a počítačových systémov potrebných na rozhlasové a televízne vysielanie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
používanie moderných technológií v rozhlasovej a televíznej výrobe
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Ovládanie súčasných technológií rozhlasovej a televíznej výroby v rámci prác týkajúcich sa prevádzky techniky v prenosovom voze.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
dodržiavanie technických parametrov obrazového signálu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie záznamu a príspevkov pri audio a video výrobe
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prenos video a audio signálu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vrátane jeho spracovania v rámci prípravného procesu prenosu.
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia technologických riešení televíznych, resp. rozhlasových výrob v spolupráci s výrobnými a umeleckými zložkami
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Informatizácia, digitalizácia ako rozvojový faktor a nástroj zmeny charakteru práce v oblasti výkonu štandardných činností a služieb – inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.