Technik kamerových, obrazových, pomocných a pohybových zariadení a prístrojov (grip)

Technik kamerových, obrazových, pomocných a pohybových zariadení a prístrojov (grip)Technik kamerových, obrazových, pomocných a pohybových zariadení a prístrojov (grip) pomocou automatických alebo poloautomatických zariadení na umožnenie pohybu kamery zabezpečuje všetky jej požadované polohy a pohyby. Úzko spolupracuje s režisérom a kameramanom a pomocou obsluhy kamerových ramenových žeriavov zabezpečuje, aby všetky polohy alebo pohyby kamier, prípadne iných pomocných zariadení na snímanie obrazu boli dosiahnuteľné. Obsluhuje zariadenia na umožnenie pohybu kamery, ako sú kamerový žeriav (crane grip), kamerový vozík (dolly grip), kamerová jazda (dolly shot) a ďalšie zariadenia. Jeho úlohou je tiež zaistenie bezpečnosti na lokácii. Asistuje kameramanovi pri fyzicky náročnejších manévroch pri manipulácii s kamerou. V medzičase medzi zábermi zabezpečuje starostlivosť o kameru, aby nedošlo k jej poškodeniu. Premiestňuje kamerové zariadenia a zabezpečuje bezproblémový priechod kameramana určenou trasou na dosiahnutie plynulosti záberu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64404/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKOperátor kamerových žeriavov
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu, vežového žeriava výložníkového typu a pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom skupiny A, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách (žeriavnický preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3521
SK ISCO-08
3521009
ESCO
1781
SK NACE Rev. 2
J59
CPA 2015
J59
Príslušnosť k povolaniu
3521009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
hydromechanika, hydraulika
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Pneumatika.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a ďalšie usmernenia na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Základná znalosť vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia – v časti zdvíhacie zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
strojné mechanizmy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby obsluhy ramenových zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
filmové a televízne umenie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základný prehľad v oblasti filmovej a televíznej produkcie.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy technologickej prípravy a realizácie audiovizuálnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
filmová technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
snímacia technika, metódy natáčania a práce s kamerou
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
televízna technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nové formy a postupy využitia snímacích zariadení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
funkcie kamerových zariadení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy zaistenia bezpečnosti na lokácii
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pohybové zariadenia v audiovizuálnej produkcii
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady starostlivosti o kamerové zariadenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
konštrukčné postupy a operácie s kamerovými pojazdmi a žeriavmi
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v zostavovaní, obsluhe a premiestňovaní kamerových zariadení v rámci filmovej a televíznej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
samostatné operatívne vykonávanie údržby a opráv pohyblivých kamerových a osvetľovacích prostriedkov a zariadení na montáž všetkých typov snímacích ramien a videokamier
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zaisťovanie bezpečnosti na lokácii
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Počas natáčania.
Perspektíva: Aktuálna
4
predpísaná manipulácia so snímacou technikou a ďalším kamerovým technickým zariadením, transport a skladovanie zariadení v priebehu natáčania filmu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha špeciálnych kamerových zariadení podľa pokynov režiséra a kameramana filmu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie montážnych prác pri stavbách dráh na pohyblivé kamerové prostriedky, kamerových a osvetľovacích rámp
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Pri dodržiavaní platných bezpečnostných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie celého kamerového technického vybavenia, stavby jazdy a premiestňovania kamery a príslušenstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Podľa požiadaviek kameramana a pomocného kameramana v priebehu natáčania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
zabezpečovanie úpravy scény v priebehu natáčania
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Podľa požiadaviek pomocného kameramana a kameramana, vrátane svetelných úprav, napr. inštalácie fólií do okien, zatemnenie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Filmová technika
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Informatizácia, digitalizácia ako rozvojový faktor a nástroj zmeny charakteru práce v oblasti výkonu štandardných činností a služieb – inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.