Asistent kamery

Asistent kameryAsistent kamery vykonáva technické a asistenčné činnosti pri snímaní obrazu. Pripravuje kameru a objektívy, podieľa sa na montáži kamerových zariadení, asistuje pri obsluhe kamerových systémov, nastavuje správnu ostrosť a priostrovanie snímaného obrazu. Zabezpečuje technicky bezchybný, správne naexponovaný, ostrý obraz. Kontroluje technický stav kamerových, obrazových, pomocných a pohybových zariadení a prístrojov vysielacích a audiovizuálnych systémov a organizuje ich opravy a údržbu. Zodpovedá za plnohodnotnú funkčnosť kamerového vybavenia. Konzultuje s hlavným kameramanom pripravovaný projekt najmä z technologického hľadiska, prípadne navrhuje alternatívy alebo nové technológie na zefektívnenie natáčania.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64403/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Odporúčaná úroveň vzdelania
Q
SKKR
Úroveň 5
EKR
Úroveň 5
ISCED 2011
554
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 3 mesiace.
ISCO-08
3521
SK ISCO-08
3521008
ESCO
1787
SK NACE Rev. 2
J59,R90
CPA 2015
J59,R90
Príslušnosť k povolaniu
3521008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Matematická gramotnosť
5
Digitálna gramotnosť
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Technická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Sociálne kompetencie
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
optika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Všeobecné znalosti elektroniky.
Perspektíva: Aktuálna
4
možnosti uplatnenia dronov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: V audiovizuálnej tvorbe.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dejiny filmu a audiovizuálnych médií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
estetické aspekty filmovej a multimediálnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy technologickej prípravy a realizácie audiovizuálnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
teoretické východiská tvorby filmu a audiovizuálneho diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
súčasné trendy v audiovizuálnom umení a reklame
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v súčasných trendoch v audiovizuálnom umení so zameraním na kameramanskú tvorbu.
Perspektíva: Aktuálna
5
filmová technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
filmové materiály
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
princípy digitálneho záznamu obrazu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
snímacia technika, metódy natáčania a práce s kamerou
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
televízna technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia filmovej výroby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia televíznej výroby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
nové formy a postupy využitia snímacích zariadení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
5
funkcie kamerových zariadení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady starostlivosti o kamerové zariadenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia vo výbere a stanovovaní technických prostriedkov na snímanie audiovizuálnych diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zostavovanie a príprava kamery na natáčanie filmových a televíznych scén, kompletizácia kamerového príslušenstva a jeho premiestňovanie pri natáčaní
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
bežná údržba a zabezpečovanie prevádzkyschopnosti snímacej techniky a ďalšieho kamerového technického zariadenia v priebehu natáčania filmu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie kameramanskej techniky v súlade s technologickými postupmi uplatňovanými v realizačnom procese filmovej a multimediálnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zvládnutie klasickej a najnovšej kameramanskej techniky.
Perspektíva: Aktuálna
5
obsluha špeciálnych kamerových zariadení podľa pokynov režiséra a kameramana filmu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zaostrovanie obrazu pri snímaní podľa pohybu hercov a daných kompozičných požiadaviek, zaostrovanie jednotlivých záberov podľa pokynov kameramana
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
primárne snímanie audiovizuálnych diel, samostatné snímanie záberov technického charakteru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
používanie dronov vo filmovej a televíznej produkcii
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
5
voľba a výber technických prostriedkov na snímanie audiovizuálnych diel v spolupráci s kameramanom a režisérom, s ohľadom na zabezpečenie technickej kvality obrazových záznamov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
operatívne riešenie zistených technických porúch zariadení na snímanie audiovizuálnych diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Audio, video a filmová technika
Filmová technika
Fotografická a video technika
Audio technika (profesionálna)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Informatizácia, digitalizácia ako rozvojový faktor a nástroj zmeny charakteru práce v oblasti výkonu štandardných činností a služieb – inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.