Kameraman

KameramanKameraman vykonáva odborné technické a tvorivé činnosti v oblasti zabezpečenia obrazovej stránky tvorby televíznych a filmových diel a programov. Podľa dramaturgickej koncepcie (scenára) a pokynov režiséra, hlavného kameramana a obrazového strihača určuje spôsob snímania obrazu a kvalitu nasvietenia. Obsluhuje kameru a súvisiace zariadenia pri snímaní obrazu alebo pri tvorbe trikových záberov. Spolupracuje s členmi kamerového štábu pri prípravných prácach a organizovaní snímania scény, vrátane konzultácií o pohybe a umiestnení kamier, prípadne vedie asistentov kamery. Priebežne kontroluje technickú precíznosť a kvalitu obrazovej práce a stará sa o ošetrovanie a bežnú údržbu príslušného vybavenia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64402/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENCamera operator
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3521
SK ISCO-08
3521007
ESCO
1787
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
3521007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
fyzikálne vlastnosti svetla, frekvenčné spektrá
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
optika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady a postupy evidencie nastavení snímacej techniky pre jednotlivé typy audiovizuálnej produkcie a projektov.
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Všeobecné znalosti elektroniky.
Perspektíva: Aktuálna
4
možnosti uplatnenia dronov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: V audiovizuálnej tvorbe.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
história výtvarného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základný prehľad v dejinách vizuálneho umenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
estetika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dejiny filmu a audiovizuálnych médií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
etika v umeleckej tvorbe
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
filozofické a estetické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
psychológia tvorby a vnímania v umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a zásady fotografovania
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy technologickej prípravy a realizácie audiovizuálnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teoretické východiská tvorby filmu a audiovizuálneho diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teoretické prístupy a názory na film, audiovizuálnu tvorbu a masmediálnu komunikáciu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
súčasné trendy v audiovizuálnom umení a reklame
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v súčasných trendoch v audiovizuálnom umení so zameraním na kameramanskú tvorbu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne umenia
6
teória farieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Princípy usporiadania farieb a ich vzájomného pôsobenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
filmové materiály
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy digitálneho záznamu obrazu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
efektová technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Prehľad v druhoch efektovej techniky a možnostiach ich uplatnenia v audiovizuálnej tvorbe.
Perspektíva: Aktuálna
6
snímacia technika, metódy natáčania a práce s kamerou
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
osvetľovacia technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy tvorby filmových trikov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia filmovej výroby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia televíznej výroby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nové formy a postupy využitia snímacích zariadení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
6
funkcie kamerových zariadení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady starostlivosti o kamerové zariadenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia vo výbere a stanovovaní technických prostriedkov na snímanie audiovizuálnych diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stanovovanie technologického postupu snímania na zabezpečenie kvality obrazových záznamov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola pripravenosti interpretov, resp. účinkujúcich na kamerové snímanie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Kontrola odleskov, rušivých elementov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie záznamov o nastavení kamerovej techniky na optimálne snímanie obrazových stránok audiovizuálneho diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava kamerových zariadení na snímanie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
bežná údržba a zabezpečovanie prevádzkyschopnosti snímacej techniky a ďalšieho kamerového technického zariadenia v priebehu natáčania filmu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie správneho rozmiestnenia kamerových zariadení na scéne
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spolupráca s členmi kamerového štábu pri zabezpečení rozmiestnenia kamier na scéne.
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie digitálnych technológií v rámci umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Používanie digitálnych technológií v rámci audiovizuálnej produkcie súvisiacich s kameramanskou tvorbou.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
Digitálne umenia
6
ovládanie kameramanskej techniky v súlade s technologickými postupmi uplatňovanými v realizačnom procese filmovej a multimediálnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zvládnutie klasickej a najnovšej kameramanskej techniky.
Perspektíva: Aktuálna
6
obsluha špeciálnych kamerových zariadení podľa pokynov režiséra a hlavného kameramana
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie nových foriem a postupov využitia snímacích zariadení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
6
aplikácia individuálneho autorského rukopisu a štýlu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Osobitý kameramanský rukopis.
Perspektíva: Aktuálna
6
práca so strihom, ovládanie strihacieho softvéru
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V súčinnosti s režisérom a hlavným kameramanom.
Perspektíva: Aktuálna
6
snímanie obrazovej stránky filmových diel v súlade s dramaturgickou a režijnou koncepciou, vrátane utvárania obrazovej stránky trikových záberov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
snímanie televíznych relácií, zabezpečovanie estetickej účinnosti a technickej dokonalosti obrazovej časti televízneho vysielania
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie dronov vo filmovej a televíznej produkcii
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
6
spolupráca s umelecko-tvorivým štábom pri vytváraní vizuálnej stránky audiovizuálneho diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorivá reakcia na podnety z výtvarného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
umelecká interpretácia sveta a jej transpozícia do oblasti filmového umenia a multimédií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
operatívne riešenie zistených technických porúch zariadení na snímanie audiovizuálnych diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Audio, video a filmová technika
Filmová technika
Fotografická a video technika
Audio technika (profesionálna)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Informatizácia, digitalizácia ako rozvojový faktor a nástroj zmeny charakteru práce v oblasti výkonu štandardných činností a služieb – inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
Charakteristika:
Digitálne umenia v sebe prepájajú znalosti, zručnosti a kompetencie v rozmanitých spôsoboch umeleckej tvorby s novými tvorivými kompetenciami v oblasti digitálnej kultúry, komputerového myslenia a navrhovania a programovania. Materializujú sa v tvorbe interaktívneho digitálneho umeleckého a kreatívneho obsahu, počítačovej grafiky a vizualizácií.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.