Mikrofonista – asistent zvuku

Mikrofonista – asistent zvukuMikrofonista – asistent zvuku vykonáva činnosti spojené so zvukovým záznamom filmových, televíznych a hudobných diel, resp. ďalších podujatí rôzneho druhu podľa pokynov majstra zvuku, zvukára, resp. režiséra a kameramana. Vykonáva primárny záznam hudby, dialógov a ruchov spravidla mikrofónom na teleskopickej tyči, tzv. ručnou šibenicou, v optimálnom postavení vzhľadom na veľkosť záberu, tienenie či nežiaduci ruch okolia. Asistuje zvukovému majstrovi pri prenose zvukovej techniky alebo upevňovaní mikroportov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64399/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENBoom operator
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3521
SK ISCO-08
3521004
ESCO
1778
SK NACE Rev. 2
J59,J60
CPA 2015
J59,J60
Príslušnosť k povolaniu
3521004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
akustika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
filmová technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy finalizácie zvukovej výroby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy analógových a digitálnych zvukových zariadení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zvuková technika, postupy ozvučovania
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
televízna technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy tvorby zvukových efektov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby zvukových záznamov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
nosiče zvuku
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady starostlivosti o zariadenia zvukovej techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
prepájanie a nastavenie zvukových zariadení pri nakrúcaní kontaktného zvuku
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola, bežná údržba a drobné opravy prvkov a zariadení zvukovej techniky a prenosových zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
osadzovanie mikroportov, prípadne mikrofónov pre účinkujúcich alebo na statívy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zaznamenávanie zvukových prejavov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s mikrofónom
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vrátane spolupráce s osvetľovačmi a kameramanmi pri predchádzaní nežiaducim tieňom mikrofónu a príslušenstva a jeho objaveniu sa v zábere.
Perspektíva: Aktuálna
4
zaznamenávanie dialógov a ruchov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
snímanie zvukových efektov na použitie vo filmových, televíznych, resp. javiskových dielach alebo rozhlasových programoch
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odhad zvukových charakteristík natáčacieho prostredia, výber a prispôsobenie techniky podmienkam prevádzky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Interiér, exteriér, miera pohltenia a odrazu.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie adekvátneho ozvučenia umeleckých vystúpení, predstavení, resp. televíznych alebo rozhlasových vysielaní
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spolupráca s majstrom zvuku a zvukárom na zabezpečení optimálnej zvukovej stránky umeleckého, resp. audiovizuálneho diela.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Audio, video a filmová technika
Audio technika (profesionálna)
Filmová technika
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Sluch (hudobné nadanie alebo citlivý sluch používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. zvukár, hudobník, ladič nástrojov)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Informatizácia, digitalizácia ako rozvojový faktor a nástroj zmeny charakteru práce v oblasti výkonu štandardných činností a služieb – inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.