Majster zvuku

Majster zvukuMajster zvuku nahráva a zodpovedá za zvukovú zložku počas snímania audiovizuálneho diela alebo prípravy javiskového diela podľa predstáv režiséra. Vykonáva primárny záznam zvuku pri nakrúcaní, resp. počas skúšobného obdobia javiskového diela, realizuje postprodukciu a postsynchróny, stará sa o špeciálne zvukové efekty a vykonáva záverečnú mixáž zvuku, pričom vychádza z umeleckého zámeru režiséra a charakteru prostredia. Je tvorcom celkovej umeleckej podoby zvukovej stránky filmového, divadelného alebo rozhlasového diela.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64397/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKZvukový majster
SKZvukový dizajnér
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
3521
SK ISCO-08
3521002
ESCO
1777,1788
SK NACE Rev. 2
J59,R90
CPA 2015
J59,R90
Príslušnosť k povolaniu
3521002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P
Talent
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
akustika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
typy zariadení pre záznam, reprodukciu a spracovanie audio a video formátov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
nové médiá v umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť digitálneho, elektronického umenia, súčasných audio, video a informačných technológií.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitálne umenia
6
teória hudby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia digitálnej hudby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitálne umenia
6
umelá inteligencia v hudobnom priemysle
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia v kultúre a audiovizuálnom sektore
6
techniky editácie obrazu a zvuku
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy finalizácie zvukovej výroby
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vrátane záverečnej mixáže zvuku.
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia filmovej, televíznej, rozhlasovej, resp. javiskovej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Technológia výroby podľa špecializácie.
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy analógových a digitálnych zvukových zariadení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy zvukovej dramaturgie a skladby audiovizuálnej, javiskovej, resp. rozhlasovej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy hudobnej dramaturgie filmovej, televíznej, javiskovej, resp. rozhlasovej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
špecifiká filmových, televíznych, divadelných, resp. rozhlasových žánrov a umeleckého uplatnenia zvuku v nich
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy generovania a transformácie umelého zvuku
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy budovania umelého priestoru zvukovými prostriedkami
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zvuková technika, postupy ozvučovania
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zvuková technika a technologické postupy ozvučovania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
6
televízna technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy tvorby zvukových efektov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Postupy tvorby zvukových efektov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
6
rozhlasová technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia výroby zvukových záznamov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia tvorby zvukových nahrávok
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia tvorby dabingu a postsynchrónneho záznamu zvuku
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy digitalizácie a kompresie záznamov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne umenia
6
spôsoby formátovania noriem záznamov, vysielaných signálov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nosiče zvuku
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zvukový dizajn
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Svetelný a zvukový dizajn
6
frekvencie zvuku
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
identifikácia rôznych zvukových frekvencií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prepájanie a nastavenie zvukových zariadení pri nakrúcaní kontaktného zvuku
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie analógových a digitálnych záznamov zvuku z rôznych druhov nosičov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne umenia
6
využívanie prvkov umelej inteligencie v hudobnej produkcii
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Využívanie umelej inteligencie v rámci zvukovej tvorby a zvukového dizajnu.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Svetelný a zvukový dizajn
Umelá inteligencia v kultúre a audiovizuálnom sektore
6
obsluha profesionálnych zariadení v mixážnych halách a pracoviskách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
snímanie zvukových efektov na použitie vo filmových, televíznych, resp. javiskových dielach alebo rozhlasových programoch a kombinovanie a kompozícia zvuku do príslušného rytmického a výrazového sledu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zaznamenávanie zvukových prejavov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
práca s mikrofónom
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorivé používanie súčasných audiotechnológií a videotechnológií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
Svetelný a zvukový dizajn
6
editácia zvuku
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie zvukovej skladby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
čistenie dialógov, nasadzovanie ruchov a atmosfér v postprodukcii
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vo filmovej a televíznej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
6
mixáž hudby do zvoleného formátu a záverečná mixáž audiovizuálneho, rozhlasového, resp. javiskového diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
odhad zvukových charakteristík natáčacieho prostredia, výber a prispôsobenie techniky podmienkam prevádzky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Interiér, exteriér, miera pohltenia a odrazu, parazitné ruchy.
Perspektíva: Aktuálna
6
dodatočné nahrávanie sprievodných zvukov alebo komentárov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba dabingu a postsynchrónneho záznamu zvuku
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vo filmovej, televíznej a rozhlasovej tvorbe.
Perspektíva: Aktuálna
6
práca na zvukových efektoch
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
6
finalizácia zvukovej výroby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia a samostatné riadenie postprodukčných zvukových prác
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Audio, video a filmová technika
Audio technika (profesionálna)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Sluch (hudobné nadanie alebo citlivý sluch používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. zvukár, hudobník, ladič nástrojov)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Digitálne umenia v sebe prepájajú znalosti, zručnosti a kompetencie v rozmanitých spôsoboch umeleckej tvorby s novými tvorivými kompetenciami v oblasti digitálnej kultúry, komputerového myslenia a navrhovania a programovania. Materializujú sa v tvorbe interaktívneho digitálneho umeleckého a kreatívneho obsahu, počítačovej grafiky a vizualizácií.
Charakteristika:
Titulný obrázok Umelá inteligencia čoraz výraznejšie ovplyvňuje a transformuje kreatívne odvetvia. Umelú inteligenciu možno využívať na ochranu a podporu kultúrneho dedičstva. Umelá inteligencia mení spôsob fungovania kultúrneho a kreatívneho priemyslu, najmä audiovizuálneho sektora. Technológie umelej inteligencie sa čoraz častejšie využívajú na šírenie falošných správ, najmä prostredníctvom používania tzv. deepfakes.
Charakteristika:
Svetelný a zvukový dizajn (Lighting and sound design) zahŕňa techniky a prístupy využívajúce celý rad svetelných a zvukových technológií, ako aj alternatívy profesionálneho a priemyselného kontextového ponorenia v rámci audiovizuálnej produkcie so špecializáciami v súvisiacich odvetviach (tzv. connected industries).
Charakteristika:
Informatizácia, digitalizácia ako rozvojový faktor a nástroj zmeny charakteru práce v oblasti výkonu štandardných činností a služieb – inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.