Maskér, vlásenkár

Maskér, vlásenkárMaskér, vlásenkár zhotovuje bežné divadelné, ale aj výtvarne náročné dobové vlásenkárske výrobky alebo masky so zložitým technologickým a výtvarným riešením podľa výtvarného návrhu a s použitím prírodných aj umelých materiálov. Vykonáva umelecké líčenie, úpravu vlasov a aplikáciu parochní a vlasových doplnkov účinkujúcich umelcov podľa výtvarných návrhov a požiadaviek režiséra. Vykonáva bežnú údržbu parochní a doplnkov a zabezpečuje ich riadne uskladnenie. Zabezpečuje čistenie parochní a vlasových doplnkov. Ovláda súčasné technologické postupy ako aj tradičné techniky realizácie maskérskych a vlásenkárskych prác.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64386/1
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKParochniar
SKVýrobca parochní
SKUmelecký maskér, vlásenkár
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
3435
SK ISCO-08
3435011
ESCO
1911
SK NACE Rev. 2
C32,R90
CPA 2015
C32,R90
Príslušnosť k povolaniu
3435011

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Manuálna zručnosť
V
Talent
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v oblasti starostlivosti o ľudské telo
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
parochniarstvo
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy líčenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
maskérstvo a líčenie pre divadlo
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
maskérstvo a maľovanie pre film a televíziu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy merania a miery v parochniarstve a vlásenkárstve
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
typy a druhy parochní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy a tradičné techniky maskérskych a vlásenkárskych prác
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy materiálov a pomôcok na realizáciu maskérskej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy materiálov a pomôcok na zhotovenie vlásenkárských výrobkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dejiny umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Najmä vo vzťahu k vývoju umeleckého remesla.
Perspektíva: Aktuálna
4
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Výtvarné vyjadrovacie techniky v rámci maskérskych a vlásenkárskych prác.
Perspektíva: Aktuálna
4
technické výkresy a dielenské náčrty umelecko-remeselných výrobkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v technických výkresoch a dielenských náčrtoch masiek a vlásenkárskych výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
uplatňovanie príslušných noriem a predpisov z oblasti pamiatkovej starostlivosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Uplatňovanie príslušných hygienických a zdravotných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
čítanie technických výkresov a dielenských náčrtov umelecko-remeselných výrobkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Čítanie technických výkresov a dielenských náčrtov masiek a vlásenkárskych výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie harmonogramu jednotlivých pracovných úkonov a dodržiavanie súladu jednotlivých etáp pracovného postupu pri realizácii umelecko-remeselných prác
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie dokumentácie ku konkrétnym umelecko-remeselným prácam
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spracovanie prvotnej i následnej dokumentácie ku konkrétnym umelecko-remeselným prácam v rámci maskérskych a vlásenkárskych prác.
Perspektíva: Aktuálna
4
úprava vlásenkárskych výrobkov a ich použitie pri vytváraní náročného, napr. večerného alebo dobového účesu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vytváranie a úprava účesov podľa návrhov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
lepenie a snímanie masiek
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vytváranie charakterových parochní
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba vhodných druhov materiálov a pomôcok na zhotovenie vlásenkárskych výrobkov so zodpovedajúcimi estetickými a funkčnými požiadavkami
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovovanie rôznych druhov divadelných, filmových a televíznych masiek, realizácia deformovania tváre
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovovanie, nasadzovanie a lepenie vlasových doplnkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
líčenie s korekciou tváre na základe estetického cítenia a módnych trendov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie maskérskej činnosti podľa výkresovej dokumentácie, vzorov alebo výtvarných návrhov vhodnými technologickými postupmi a technikami, vrátane ich konečnej úpravy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
líčenie a odličovanie tváre, rúk a tela
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štylizácia líčenia podľa charakteru historického obdobia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovovanie scénických vlásenkárskych výrobkov podľa výkresovej dokumentácie, vzorov alebo výtvarných návrhov vhodnými technologickými postupmi a technikami, vrátane ich konečnej úpravy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie a zabezpečovanie bežnej údržby strojov, zariadení, náradia a pracovných pomôcok používaných v rámci maskérskych a vlásenkárskych prác
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Ošetrovanie a zabezpečovanie bežnej údržby strojov, zariadení, náradia a pracovných pomôcok používaných v rámci maskérskych a vlásenkárskych prác.
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba vhodných druhov materiálov a pomôcok na realizáciu maskérskej činnosti so zodpovedajúcimi estetickými a funkčnými požiadavkami
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výroba parochniarskych a vlásenkárskych produktov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie technologických postupov a tradičných techník maskérskych a vlásenkárskych prác
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Umelecké kostýmy, rekvizity a líčidlá
Nástroje a pomôcky v osobných službách
Kadernícke pomôcky, nástroje a materiály
Maskérske a kozmetické nástroje, pomôcky a materiály (líčidlá)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.