Rekvizitár a zbrojár v umelecko-remeselnej tvorbe

Rekvizitár a zbrojár v umelecko-remeselnej tvorbeRekvizitár a zbrojár v umelecko-remeselnej tvorbe, zbrojár vyrába, nakupuje, upravuje, aranžuje a inštaluje rekvizity podľa výtvarných a scénických návrhov pre potreby divadelných, televíznych inscenácií a filmu. Vykonáva odborné technické, technologické a umelecko-remeselné činnosti v oblasti spracovania farebných kovov a iných materiálov potrebných na výrobu rekvizít a kostýmových doplnkov, ako sú šperky, odznaky, vejáre, kostice, prilby, kostýmové konštrukcie. Umelecky zdobí znefunkčnené zbrane a upravuje ich pre potreby umeleckej produkcie, prípadne pripravuje pyrotechnické a špeciálne scénické efekty. Koordinuje výrobu rekvizít v súvislosti s potrebami použitia iných umelecko-remeselných činností a postupov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64383/3
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKUmelecký zbrojár
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz pyrotechnika podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2014 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti pri prácach s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou (Príloha č. 18)
Poznámka: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti a preukaz pyrotechnika sa vyžaduje v prípade realizácie pyrotechnických efektov.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: V prípade výkonu prác zbrojára, ktoré zahŕňajú výrobu alebo úpravu zbraní, ako samostatnej zárobkovej činnosti sa vyžaduje: 1. dva roky praxe v odbore a ukončené stredné odborné vzdelanie v odbore puškárstvo alebo 2. šesť rokov praxe v odbore. Výkon samostatnej zárobkovej činnosti (SZČO) je regulovaný zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia (Príloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, VIAZANÉ ŽIVNOSTI, poradové číslo 4 - Vývoj a výroba zbraní alebo streliva, 5 Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní).
ISCO-08
3435
SK ISCO-08
3435008
ESCO
1739
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
3435008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Podnikavosť
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy v oblasti strelných zbraní a streliva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Základná orientácia a znalosť zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. v prípade realizácie pyrotechnických efektov aj znalosť zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a princípy obrábania a rezania materiálov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia zhotovovania rezných a ďalších nástrojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie obrábania kovov i nekovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné technologické postupy ručného a strojného spracovania, strojného obrábania, tvárnenia, tepelného spracovania, odlievania a zvárania
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy obsluhy a údržby pracovných strojov, prístrojov, náradí a zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy obsluhy a údržby zbraní a zbraňových systémov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dejiny umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dekoračné techniky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ornamentálna výzdoba, symboly dekóru
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania kovov (okrem zlata a drahých kovov)
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia obrábania kovov v umeleckom spracovaní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania dreva
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické výkresy a dielenské náčrty umelecko-remeselných výrobkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
čítanie technických výkresov a dielenských náčrtov umelecko-remeselných výrobkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výroba, nákup a zabezpečenie rekvizít podľa výtvarných návrhov pre potreby divadelnej, televíznej inscenácie a filmu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ručné obrábanie a spracovanie plechov a profilov z kovu (prípadne plastov a i. nekovového materiálu) rezaním, strihaním, sekaním, pilovaním, vŕtaním, narovnávaním, ohýbaním atď.
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ručné obrábanie a spracovávanie kovových materiálov a plastov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ručné obrábanie drevených a plastových materiálov rezaním, hobľovaním, tvarovaním, dlabaním, vŕtaním a brúsením ručnými nástrojmi
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odborné ošetrovanie umeleckých a zbierkových predmetov z kovov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Odborné ošetrovanie militárií v prípade, ak ide o zbierkové predmety z fondu militárií.
Perspektíva: Aktuálna
4
odborné ošetrovanie historických zbraní
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovovanie kópií a modelov umeleckých a zbierkových predmetov z kovu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ručná výroba kostýmových doplnkov, šperkov, odznakov, vejárov, kostíc a kostýmových konštrukcií, pokrývok hláv a prílb z farebných kovov a prostredníctvom kovospracujúcich technológií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ručné rytie písmen, číslic, značiek, nôt, ornamentov, predlôh na pantografické frézky a pod. do kovov, prípadne do nekovového materiálu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ošetrovanie a zabezpečovanie bežnej údržby strojov, zariadení, náradia a pracovných pomôcok používaných v rámci produkcie umelecko-remeselných výrobkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
4
rekonštrukcia bábok, rekvizít a scénických dekorácií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie zbrane a iných vecných bezpečnostných prostriedkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie rôznych výtvarných techník
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie, tvorba modelov, zhotovenie foriem na odlievanie finálnych priestorových návrhov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie individuálnych prvkov a originálnych postupov pri návrhu a realizácii bábok, rekvizít a dekorácií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.