Zriadenec orchestra

Zriadenec orchestraZriadenec orchestra zabezpečuje prípravu koncertného pódia na skúšky a koncertné podujatia. Rozmiestňuje notové pulty, rozdeľuje notové materiály, ktoré po skončení koncertov zozbiera a odovzdá do notového archívu. Pripravuje objemnejšie hudobné nástroje na pódiu. Obsluhuje jednoduché technické zariadenia a dohliada na zabezpečenie organizačno-technických služieb potrebných na realizáciu koncertov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64382/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKManipulant orchestra
SKOrchestrálny zriadenec
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3435
SK ISCO-08
3435007
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
3435007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spoločenská etika
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základy spoločenskej etiky.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Ovládanie predpisov o bezpečnosti pri práci.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady rozostavenia nástrojov a nástrojových skupín
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy ochrany hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné princípy ochrany hudobných nástrojov.
Perspektíva: Aktuálna
4
notový materiál
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické zariadenia koncertných a divadelných sál
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
typy hudobných nástrojov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v typoch hudobných nástrojov - potrebná pri manipulácii s nimi.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy reprografických zariadení
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Princípy ovládania kopírovacej techniky.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie spôsobilosti koncertného priestoru pri účinkovaní mimo materskej scény
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečenie nástupu hudobníkov, dirigenta a sólistov pri skúškach a koncertoch
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dohliadanie nad zabezpečením organizačno-technických služieb potrebných na realizáciu koncertov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manipulácia s hudobnými nástrojmi a pultami
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s notovým materiálom
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Rozmiestňovanie notových materiálov a ich odovzdávanie notovému archívu.
Perspektíva: Aktuálna
4
umiestnenie hudobných nástrojov pri skúškach a koncertoch
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: zabezpečenie adekvátneho rozostavenia hudobných nástrojov
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečenie prepravy hudobných nástrojov počas zájazdov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha reprografických zariadení
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha technických zariadení koncertných a divadelných sál
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Obsluha jednoduchých technických zariadení na prípravu koncertných, príp. divadelných priestorov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Hudobné nástroje a pomôcky

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.