Notograf

NotografNotograf pripravuje a spracováva podklady na výrobu hudobnín – partitúr, orchestrálnych partov a ďalších notových materiálov. Zohľadňuje interpretačné potreby rozmiestnením notového textu, a to vzhľadom na potrebu otáčania strán, zalomenia riadkov, výberu vhodnej veľkosti a typu. Spolupracuje so skladateľom a realizačným tímom umeleckej produkcie pri zásahoch do partitúry pri uvádzaní hudobných diel alebo štúdiových nahrávkach. Zabezpečuje operatívnu tlač notových materiálov. Ovláda digitálne notografické programy a editory.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64380/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENMusic Copyist
SKZhotoviteľ notových materiálov
Odporúčaná úroveň vzdelania
Q
SKKR
Úroveň 5
EKR
Úroveň 5
ISCED 2011
554
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3435
SK ISCO-08
3435005
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
3435005

Kompetencie

Matematická gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Digitálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Technická gramotnosť
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Notografické počítačové programy.
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
teória hudby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
talianske hudobné názvoslovie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
symboly notopisu minulosti a súčasnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spôsoby proporčnej notácie a zápisu aleatórnej hudby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
teória čítania partitúr
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť čítania partitúr minulých štýlových období a partitúr súčasných autorov.
Perspektíva: Aktuálna
5
symboly grafickej hudby a možnosti ich interpretačnej realizácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy transkripcie a transkódovania notografických informácií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady digitálnej notosadzby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy operatívnej notografie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
princípy a postupy tlače na polygrafických strojoch
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia a postupy klasickej polygrafickej výroby hudobnín
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha polygrafických strojov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vytvorenie a formátovanie notového materiálu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Formátovanie orchestrálnych partov v grafickom spracovaní požadovaného výsledného tvaru a layoutu.
Perspektíva: Aktuálna
5
extrahovanie orchestrálnych partov z partitúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
transpozície skladieb do iných tónin
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
prepis skladby zo starých druhov notácie do súčasnej
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Prepis skladby napr. z tabulatúrnej notácie do transnotácie.
Perspektíva: Aktuálna
5
výber vhodného typu a veľkosti nôt
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
realizácia korektúr a príprava definitívnej podoby notového materiálu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Realizácia dodatočných korekcií podľa želania autora.
Perspektíva: Aktuálna
5
zohľadnenie autorových individuálnych prístupov v notovom zápise diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
ovládanie notografického počítačového programu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
čítanie partitúr
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Pohotové čítanie partitúr minulých štýlových období a partitúr súčasných autorov, resp. jednotlivých partov.
Perspektíva: Aktuálna
5
zalomenie riadkov a optimálneho rozvrhu vhodného miesta otáčania strán notového materiálu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zabezpečovanie operatívnej notografie počas skúšok hudobných diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spracovanie operatívnych zásahov počas skúšok podľa požiadaviek skladateľa a realizačného tímu, vrátane tlače upravených notových materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
5
archivácia digitálnej notosadzby prostredníctvom digitálnych médií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.