Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Asistent réžie

Asistent réžieAsistent réžie spolupracuje s režisérom v prípravnej fáze projektu a podieľa sa na organizačnom zabezpečení, naštudovaní a realizácii umeleckého, resp. audiovizuálneho diela v divadle, vo filme, v televízii, v rozhlase a v ďalších multimediálnych oblastiach. Plní úlohy a pokyny režiséra umeleckého/audiovizuálneho diela tak, aby sa zabezpečil efektívny proces jeho realizácie. Spracúva produkčno-technické požiadavky, ktoré konzultuje s produkčným. Vedie skúšky pri neprítomnosti režiséra. Spolupracuje pri zostavovaní realizačného tímu a pri plánovaní termínov skúšok. Zabezpečuje spoluprácu s účinkujúcimi a komparzom.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64376/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Odporúčaná úroveň vzdelania
Q
SKKR
Úroveň 5
EKR
Úroveň 5
ISCED 2011
554
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3435
SK ISCO-08
3435001
ESCO
1737,1741
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
3435001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Matematická gramotnosť
5
Digitálna gramotnosť
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Zdravotná gramotnosť
5
Sociálne kompetencie
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Talent
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Poznanie vplyvu digitálnych technológií, nových médií atď. na spoločnosť a kultúru ako takú.
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základy manažmentu umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spôsoby a techniky neverbálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
réžia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Režijné metódy a postupy.
Perspektíva: Aktuálna
5
dejiny divadla a filmu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
režijné metódy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
súčasné trendy v divadelnej tvorbe, kinematografii, audiovízii a v oblasti multimédií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
teoretické východiská tvorby audiovizuálnych a javiskových diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy technologickej prípravy audiovizuálneho a javiskového diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
inovatívne spôsoby umeleckého vyjadrenia, naratívu, komunikácie a interakcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spôsoby aplikácie digitálnych technológií v realizačnom procese umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Poznanie možností inovatívneho využitia technológií v rámci umeleckej produkcie, naštudovania umeleckého diela, resp. skúšobného procesu.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitálne umenia
5
nové formy divadelnej inscenačnej praxe
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Site specific, happening, devised theatre a pod.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Imerzné umenie
5
súčasné trendy v audiovizuálnom umení a reklame
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia filmovej výroby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
5
technológia televíznej výroby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri spracovávaní časového harmonogramu skúšok k naštudovaniu umeleckých diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Filmových, televíznych, resp. javiskových diel.
Perspektíva: Aktuálna
5
sprostredkovanie recepcie nových druhov umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Schopnosť sprostredkovania nových druhov umenia, vrátane realizácie site specific projektov, happeningov, devised theatre a pod.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Imerzné umenie
5
spolupráca s inscenačným tímom v rámci umeleckej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
používanie digitálnych technológií v rámci umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Imerzné umenie
Digitálne umenia
5
režijné vedenie skúšok jednotlivých javiskových scén s hercami
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Schopnosť režijného vedenia skúšok v prípade neprítomnosti režiséra.
Perspektíva: Aktuálna
5
režijné vedenie skúšok jednotlivých filmových scén s hercami
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Schopnosť režijného vedenia skúšok v prípade neprítomnosti režiséra.
Perspektíva: Aktuálna
5
režijné vedenie televízneho natáčania, vrátane účasti na kamerových skúškach
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Schopnosť režijného vedenia skúšok v prípade neprítomnosti režiséra.
Perspektíva: Aktuálna
5
participácia na jednotlivých fázach prípravy a realizácie audiovizuálneho a javiskového diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
režijné vedenie rozhlasových programov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Schopnosť režijného vedenia rozhlasových programov v prípade neprítomnosti režiséra.
Perspektíva: Aktuálna
5
ovládanie technických a technologických prostriedkov uplatňovaných v realizačnom procese filmovej, divadelnej a multimediálnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
5
plnenie čiastkových úloh na úseku réžie pri tvorbe filmových a televíznych diel podľa tvorivých zámerov režiséra, samostatné režijné vedenie určených filmových scén alebo záberov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
uplatňovanie zásad vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zabezpečenie a organizácia komparzu v hromadných scénach
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
organizačno-umelecká spolupráca pri réžii filmových a televíznych diel a pri spracovávaní technických scenárov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zabezpečovanie spolupráce so všetkými výrobnými prevádzkami podieľajúcimi sa na inscenácii, so zbormi, komparzom, externistami
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.