Výstavný technik

Výstavný technikVýstavný technik vykonáva inštalačné, aranžérske a manuálne činnosti pri príprave výstav, expozícií a iných prezentačných aktivít v múzeu, galérii alebo inej pamäťovej a fondovej inštitúcii, resp. pri organizácii výstav a veľtrhov iných subjektov. Spolupracuje pri realizácii výstavných akcií s autorom architektonicko-výtvarného riešenia, riadi sa jeho pokynmi a pokynmi múzejného/galerijného kurátora, resp. autora výstavy alebo expozície. Aplikuje technologické postupy na adekvátne technické riešenie a stvárnenie výstav v súlade s bezpečnostnými a technickými normami. Ovláda nové technológie a technologické zariadenia na účely efektívnej a vizuálne atraktívnej prezentácie umeleckých diel a exponátov. Zabezpečuje manipuláciu s vystavovanými exponátmi a jednotlivými výstavnými prvkami pri ich výrobe a inštalácii. Spoluzodpovedá za ich prevoz a uskladnenie. Podieľa sa na správe výstavných priestorov a konzultuje vhodnosť priestorového riešenia s realizačným tímom výstavy/expozície....
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64375/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3433
SK ISCO-08
3433006
ESCO
1729
SK NACE Rev. 2
R91
CPA 2015
R91
Príslušnosť k povolaniu
3433006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
inovatívne spôsoby prezentácie artefaktov kultúrneho dedičstva s dôrazom na poznanie, komunikáciu a interakciu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Základné poznatky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Perspektíva: Aktuálna
4
dejiny umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné poznatky z dejín umenia - výtvarné slohy, dejiny výstavníctva.
Perspektíva: Aktuálna
4
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základy výtvarných techník, spôsoby ich prezentácie a použitia v múzejnom, resp. galerijnom výstavníctve.
Perspektíva: Aktuálna
4
súčasné trendy vo výtvarnom umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Súčasné trendy vo vizuálnom umení a špecifiká ich inštalácií pri realizácii výstav.
Perspektíva: Aktuálna
4
nové médiá v umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Možnosti a formy prezentácie nových médií vo vizuálnom umení v múzeu, resp. galérii.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy, spôsoby a postupy pri organizovaní verejnej prezentácie umeleckých diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
interiérový dizajn (bytová architektúra)
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Súčasné trendy v interiérovom dizajne pri realizácii výstav a expozícií, možnosti využitia nových médií v interiérovom dizajne múzejného výstavníctva.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby tapiet, závesných systémov, resp. ďalších dekoračných materiálov a predmetov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Zásady aplikácie závesných systémov a iných dekoračných materiálov pri realizácii výstav a expozícií.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky aranžovania regálov a výkladných skríň
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Zásady a techniky aranžovania vitrín, informačných panelov a sprievodných textov k výstavám a expozíciám.
Perspektíva: Aktuálna
4
dizajn a zásady a techniky aranžovania výstavných stánkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné zásady pri aranžovaní výstavných vitrín a ďalších inštalačných prvkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a princípy prevádzky expozičných a výstavných priestorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výstavníctvo
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o múzejnom, resp. galerijnom výstavníctve, aranžovaní a vystavovaní diel vizuálneho umenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy technického riešenia a stvárnenia výstav v súlade s bezpečnostnými a technickými normami
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a spôsoby práce s novými technológiami v oblasti prezentácie umeleckých diel a exponátov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
osvetľovacia technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vlastnosti a formy použitia osvetľovacej techniky pri realizácii výstav a expozícií, resp. využitia osvetľovacích telies pri inštalácii exponátov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie technologických postupov technického riešenia a stvárnenia výstav v súlade s bezpečnostnými a technickými normami
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práce s tlačeným textom, jeho umiestnenie na ploche, resp. v priestore
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: No vitríne, na paneloch, resp. v inom priestore.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca a konzultácie s realizačným tímom pri tvorbe výstav/expozícií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
opracovanie a výroba inštalačných prvkov pre výstavy
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Výroba podstavcov, vitrín, drevených rámov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovovanie a inštalácia propagačných prostriedkov z rôznych materiálov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rezanie papiera, kartónu a lepeniek
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovovanie paspárt na prezentáciu diel výtvarného umenia
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Grafické listy, litografie, kresby a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
vŕtanie a montáž kotviacej techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Pri zostavovaní a vytváraní inštalačných prvkov v rámci prípravy výstavy, expozície, stabilizácia vitrín, panelov, umiestnenie a stabilizácia vystavených exponátov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
povrchová úprava dreva a materiálov na báze dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Povrchová úprava drevených inštalačných prvkov (vitríny, rámy, obrazové lišty, podstavce a držiaky na panely a informačné materiály) a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
montáž a údržba osvetľovacej techniky na výstavách a expozíciách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
montáž, obsluha a údržba ozvučovacej techniky, audio a video zariadení na výstavách a expozíciách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inštalácia a údržba výstavných prvkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inštalácia exponátov na výstavách a expozíciách
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Pod dozorom autora výstavy, expozície.
Perspektíva: Aktuálna
4
manipulácia s vystavovanými exponátmi
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie nových technológií v oblasti prezentácie umeleckých diel a exponátov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.