Výstavný technik

Výstavný technikVýstavný technik vykonáva inštalačné, aranžérske a manuálne činnosti pri príprave výstav, expozícií a iných prezentačných aktivít v múzeu, galérii alebo inej pamäťovej a fondovej inštitúcii, resp. pri organizácii výstav a veľtrhov iných subjektov. Spolupracuje pri realizácii výstavných akcií s autorom architektonicko-výtvarného riešenia, riadi sa jeho pokynmi a pokynmi múzejného/galerijného kurátora, resp. autora výstavy alebo expozície. Aplikuje technologické postupy na adekvátne technické riešenie a stvárnenie výstav v súlade s bezpečnostnými a technickými normami. Ovláda nové technológie a technologické zariadenia na účely efektívnej a vizuálne atraktívnej prezentácie umeleckých diel a exponátov. Zabezpečuje manipuláciu s vystavovanými exponátmi a jednotlivými výstavnými prvkami pri ich výrobe a inštalácii. Spoluzodpovedá za ich prevoz a uskladnenie. Podieľa sa na správe výstavných priestorov a konzultuje vhodnosť priestorového riešenia s realizačným tímom výstavy/expozície.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64375/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3433
SK ISCO-08
3433006
ESCO
1729
SK NACE Rev. 2
R91
CPA 2015
R91
Príslušnosť k povolaniu
3433006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
inovatívne spôsoby prezentácie artefaktov kultúrneho dedičstva s dôrazom na poznanie, komunikáciu a interakciu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Základné poznatky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Perspektíva: Aktuálna
4
dejiny umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné poznatky z dejín umenia - výtvarné slohy, dejiny výstavníctva.
Perspektíva: Aktuálna
4
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základy výtvarných techník, spôsoby ich prezentácie a použitia v múzejnom, resp. galerijnom výstavníctve.
Perspektíva: Aktuálna
4
súčasné trendy vo výtvarnom umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Súčasné trendy vo vizuálnom umení a špecifiká ich inštalácií pri realizácii výstav.
Perspektíva: Aktuálna
4
nové médiá v umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Možnosti a formy prezentácie nových médií vo vizuálnom umení v múzeu, resp. galérii.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Site specific projekcie, interaktívne inštalácie a pod.
4
princípy, spôsoby a postupy pri organizovaní verejnej prezentácie umeleckých diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
interiérový dizajn (bytová architektúra)
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Súčasné trendy v interiérovom dizajne pri realizácii výstav a expozícií, možnosti využitia nových médií v interiérovom dizajne múzejného výstavníctva.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby tapiet, závesných systémov, resp. ďalších dekoračných materiálov a predmetov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Zásady aplikácie závesných systémov a iných dekoračných materiálov pri realizácii výstav a expozícií.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky aranžovania regálov a výkladných skríň
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Zásady a techniky aranžovania vitrín, informačných panelov a sprievodných textov k výstavám a expozíciám.
Perspektíva: Aktuálna
4
dizajn a zásady a techniky aranžovania výstavných stánkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné zásady pri aranžovaní výstavných vitrín a ďalších inštalačných prvkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a princípy prevádzky expozičných a výstavných priestorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výstavníctvo
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o múzejnom, resp. galerijnom výstavníctve, aranžovaní a vystavovaní diel vizuálneho umenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy technického riešenia a stvárnenia výstav v súlade s bezpečnostnými a technickými normami
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a spôsoby práce s novými technológiami v oblasti prezentácie umeleckých diel a exponátov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
4
osvetľovacia technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vlastnosti a formy použitia osvetľovacej techniky pri realizácii výstav a expozícií, resp. využitia osvetľovacích telies pri inštalácii exponátov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie technologických postupov technického riešenia a stvárnenia výstav v súlade s bezpečnostnými a technickými normami
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práce s tlačeným textom, jeho umiestnenie na ploche, resp. v priestore
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: No vitríne, na paneloch, resp. v inom priestore.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca a konzultácie s realizačným tímom pri tvorbe výstav/expozícií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
opracovanie a výroba inštalačných prvkov pre výstavy
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Výroba podstavcov, vitrín, drevených rámov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovovanie a inštalácia propagačných prostriedkov z rôznych materiálov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rezanie papiera, kartónu a lepeniek
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovovanie paspárt na prezentáciu diel výtvarného umenia
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Grafické listy, litografie, kresby a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
vŕtanie a montáž kotviacej techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Pri zostavovaní a vytváraní inštalačných prvkov v rámci prípravy výstavy, expozície, stabilizácia vitrín, panelov, umiestnenie a stabilizácia vystavených exponátov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
povrchová úprava dreva a materiálov na báze dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Povrchová úprava drevených inštalačných prvkov (vitríny, rámy, obrazové lišty, podstavce a držiaky na panely a informačné materiály) a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
montáž a údržba osvetľovacej techniky na výstavách a expozíciách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
montáž, obsluha a údržba ozvučovacej techniky, audio a video zariadení na výstavách a expozíciách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inštalácia a údržba výstavných prvkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inštalácia exponátov na výstavách a expozíciách
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Pod dozorom autora výstavy, expozície.
Perspektíva: Aktuálna
4
manipulácia s vystavovanými exponátmi
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie nových technológií v oblasti prezentácie umeleckých diel a exponátov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.