Správca depozitára

Správca depozitáraSprávca depozitára zodpovedá za bezpečné uloženie zbierkových predmetov v depozitári. Pri výkone svojej práce sa riadi platnými právnymi predpismi a internými riadiacimi aktami múzea/galérie. Ovláda a v dennej praxi dôsledne dodržiava princípy odbornej manipulácie so zbierkovými predmetmi. Kontroluje a eviduje klimatické podmienky v depozitári a iniciuje optimalizáciu týchto, ako aj ďalších podmienok potrebných na bezpečné uloženie zbierkových predmetov v depozitári. Vedie evidenciu trvalého uloženia zbierkových predmetov a ich pohybu z, resp. do depozitára. Vedie evidenciu pohybu osôb v depozitári. Používa nové technológie na podporu zabezpečenia ochrany a udržateľného využitia zbierkových predmetov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64374/3
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKSprávca depozitu
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3433
SK ISCO-08
3433005
ESCO
986
SK NACE Rev. 2
R91
CPA 2015
R91
Príslušnosť k povolaniu
3433005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Kritické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
teoretické zásady odbornej správy zbierkových predmetov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy odbornej správy múzejných/galerijných zbierok
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
terminológia pre oblasť základných odborných múzejných činností
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby aplikácie digitálnych technológií pri budovaní a sprístupňovaní zbierok artefaktov kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
4
vyspelé materiály a nové technológie na ochranu, zachovanie a obnovu artefaktov kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
4
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Softvér na odbornú evidenciu zbierkových predmetov.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby zabezpečenia vnútroklimatických podmienok v depozitároch
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy chemických prípravkov na dezinsekciu a plynovanie depozitárov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady všeobecnej bezpečnosti a ochrany budov a objektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a požiadavky protipožiarnej ochrany stavieb/objektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy a normatívy zvýšenej protipožiarnej ochrany vo vnútri objektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch v súvislosti so zbierkovými predmetmi v správe múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vrátane uplatňovania zásad a požiadaviek protipožiarnej ochrany stavieb/objektov.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania optimálnych podmienok uloženia zbierkových predmetov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Kontrola klimatických podmienok v depozitároch a zabezpečovanie ich optimalizácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie meracej a regulačnej techniky v depozitároch
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie prevádzkových veličín pomocou regulačných prístrojov a zariadení v depozitári
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie a vyhodnocovanie špeciálnych databáz na evidenciu zbierkových predmetov v depozitári
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie softvérového programu na odbornú evidenciu zbierkových predmetov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
4
prevádzkovanie a údržba klimatizačných zariadení vo vnútorných priestoroch objektov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie chemických prípravkov na dezinsekciu a plynovanie depozitárov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie digitálnych technológií v rámci odbornej správy zbierok artefaktov kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
4
ovládanie bezpečnostných systémov v budovách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci múzejných, resp. galerijných činností a v rámci riešenia problémov v danom odbore
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Výmena poznatkov a skúseností týkajúcich sa progresívnych metód ochrany kultúrneho dedičstva s odborníkmi z rôznych druhov pamäťových a fondových inštitúcií ako aj z ďalších odborných inštitúcií participujúcich na zabezpečení ochrany kultúrneho dedičstva (napr. špecialisti v oblasti chemickej technológie a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.