Preparátor zbierkových predmetov

Preparátor zbierkových predmetovPreparátor zbierkových predmetov vykonáva odborné ošetrenie zbierkových predmetov a preventívnu starostlivosť o zbierkové predmety prírodovedného charakteru v múzeu. Zhotovuje rozličné druhy preparátov, spracováva predovšetkým živočíšny materiál na tekutinové, kostrové, kožkové, suché entomologické a dermoplastické preparáty. Na tieto účely používa vhodné materiály, pracovné pomôcky či technické zariadenia. Aplikuje individuálne postupy a metódy používané pri preparovaní v závislosti od špecifických faktorov, napr. veľkosť alebo poškodenie zbierkového predmetu. Vytvára kópie zbierkových predmetov, prípadne ich modely. Odborne ošetruje a zabezpečuje preventívnu starostlivosť o zbierkové predmety z viacerých odvetví prírodných vied - botanika, zoológia, antropológia, paleontológia, mineralógia, geológia, prípadne iné.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64373/3
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENTaxidermist
SKPreparátor
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3433
SK ISCO-08
3433004
ESCO
1730
SK NACE Rev. 2
R91
CPA 2015
R91
Príslušnosť k povolaniu
3433004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o právnych predpisoch v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva.
Perspektíva: Aktuálna
4
teoretické zásady odbornej správy zbierkových predmetov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o odbornej správe zbierkových predmetov (základy odbornej evidencie, základy odborného uloženia a odborného ošetrenia).
Perspektíva: Aktuálna
4
terminológia pre oblasť základných odborných múzejných činností
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o základných odborných múzejných činnostiach.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a spôsoby uloženia zbierkových predmetov v depozitároch
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o uložení zbierkových predmetov v depozitároch, vplyvoch klimatických podmienok na stav zbierkových predmetov najmä z organických materiálov, základné poznatky o eliminácii negatívnych vplyvov klimatických podmienok na stav zbierkových predmetov.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy preparácie prírodnín
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o metódach preparovania botanického alebo zoologického materiálu.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy ochrany zbierkových predmetov proti škodcom poškodzujúcim organické materiály
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Poznatky o škodcoch poškodzujúcich organické preparáty a znalosti o chemických prípravkoch na ich odstránenie.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy a vlastnosti prírodnín
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o druhoch prírodnín, charakteristických vlastnostiach botanického materiálu, alebo zoologického materiálu, alebo paleontologického materiálu, alebo iných neživých prírodnín.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy odberu prírodnín v teréne
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o metódach odberu prírodnín v teréne (živé aj neživé prírodniny).
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy základného laboratórneho ošetrenia prírodnín na preparátorskom pracovisku
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Botanického materiálu, alebo zoologického materiálu, alebo antropologického materiálu, alebo neživých prírodnín.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a postupy práce s preparačnými nástrojmi a zariadeniami
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vrátane princípov a postupov ich prevádzkovania a údržby.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a postupy práce s chemikáliami a jedmi
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Princípy a postupy práce s jedovatými a veľmi jedovatými látkami a prípravkami.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy chemických a iných prípravkov na odborné ošetrenie a opravy zbierkových predmetov a postupy pri ich použití
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o chemických prípravkoch na odborné ošetrenie zbierkových predmetov, poznatky o základných postupoch a technológiách pri ich použití pri odbornom ošetrení (konzervovaní) zbierkových predmetov z organických materiálov, základné poznatky o čistiacich a konzervačných prostriedkoch, lepidlách, tmeloch, farbách a iných látkach pri odbornom ošetrení zbierkových predmetov, základné poznatky o fyzikálnych metódach na odborné ošetrenie zbierkových predmetov, základné poznatky o chemických prípravkoch na zhotovovanie preparátov z botanického materiálu, alebo zoologického materiálu, alebo antropologického materiálu.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Základné informácie o spracovaní a nakladaní s odpadmi a ich vplyvoch na životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Základné poznatky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, najmä pri nakladaní s chemickými materiálmi.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie zhotovovania, spracovania a odborného ošetrenia (konzervovania) predmetov z rozličných materiálov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy a metódy pri spracovaní, vyhotovovaní a rekonštrukcii rozličných druhov preparátov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zbierkových predmetov z oblasti botaniky, alebo z oblasti zoológie, alebo antropológie - preparátov kostrových pozostatkov človeka, alebo neživých prírodnín z oblasti mineralógie alebo z oblasti paleontológie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch v súvislosti so zbierkovými predmetmi v správe múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostika poškodenia a znečistenia zbierkových predmetov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Rozličného botanického materiálu, alebo zoologického materiálu, alebo paleontologického materiálu, alebo iných neživých prírodnín.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie záznamov o preparácii zbierkových predmetov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Prípadne konzervácii zbierkových predmetov.
Perspektíva: Aktuálna
4
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spolupráca s odbornými pracovníkmi a správcami depozitárov, napr. pri konzultáciách fyzikálno-technických parametrov, t. j. vhodných podmienok uskladnenia zbierkových predmetov; poskytovanie odborných preparátorských prác pre ostatné inštitúcie, reštaurátorov a širšiu verejnosť; poskytovanie odborných konzultácií a výmeny skúseností vo svojej profesijnej oblasti.
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovovanie preparátov, modelovanie, kolorovanie, fixácia rozličného prírodného materiálu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Preparácia botanického materiálu, alebo zoologického materiálu, alebo paleontologického materiálu, alebo iných neživých prírodnín.
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovovanie preparátov paleontologického materiálu alebo iných neživých prírodnín
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Napr. rezaním, leštením hornín a minerálov, zhotovením výbrusov, nábrusov neživých prírodnín, drvením, sitovaním a separovaním neživých prírodnín pomocou prístrojov a nástrojov.
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovovanie kópií, modelov a odliatkov rozličných druhov prírodnín
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Napr. skamenelín, živočíšnych druhov pri ich prezentačnom využití.
Perspektíva: Aktuálna
4
odstraňovanie nečistôt a nánosov zo zbierkových predmetov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Používanie chemických prípravkov, nástrojov a prístrojov na odstránenie znečistenia a poškodenia zbierkových predmetov podľa druhu materiálov, z ktorých sú zhotovené.
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s preparačnými prístrojmi a nástrojmi, analytickými váhami
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie chemických prípravkov na preparáciu, konzervovanie, rekonštrukciu, výrobu kópií zbierkových predmetov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
konzervačné ošetrenie, čistenie, oprava a rekonštruovanie poškodených zbierkových predmetov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Prípadne zhotovenie kópií z rozličného botanického materiálu, alebo zoologického materiálu, alebo paleontologického materiálu, alebo iných neživých prírodnín.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
4
prevádzkovanie a údržba preparačných prístrojov a zariadení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odber rozličného prírodného materiálu v teréne v súvislosti s preparáciou
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Odber a základné ošetrenie rozličného botanického materiálu, alebo zoologického materiálu, alebo paleontologického materiálu, alebo iných neživých materiálov v teréne.
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s jedmi, nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ich likvidácia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci múzejných, resp. galerijných činností a v rámci riešenia problémov v danom odbore
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Výmena poznatkov a skúseností týkajúcich sa progresívnych metód ochrany kultúrneho dedičstva s odborníkmi z rôznych druhov pamäťových a fondových inštitúcií, ako aj z ďalších odborných inštitúcií participujúcich na zabezpečení ochrany kultúrneho dedičstva (napr. špecialisti v oblasti chemickej technológie a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie optimálnych klimatických podmienok pri uložení zbierkových predmetov v depozitároch
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V zmysle ochrany rozličných druhov preparátov prírodnín.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Modelárske a sochárske nástroje, pomôcky a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.