Reštaurátor predmetov historickej a kultúrnej hodnoty (okrem artefaktov kultúrneho dedičstva výtvarného charakteru)

Reštaurátor predmetov historickej a kultúrnej hodnoty (okrem artefaktov kultúrneho dedičstva výtvarného charakteru)Reštaurátor predmetov historickej a kultúrnej hodnoty podľa svojho odborného zamerania vykonáva špecializovanú ochranu a obnovu objektov a predmetov kultúrneho dedičstva okrem národných kultúrnych pamiatok a predmetov kultúrneho dedičstva, ktoré sú výtvarnými dielami maliarskeho, sochárskeho alebo úžitkového umenia. Cieľom reštaurovania je zamedzenie hmotného úpadku artefaktu a sprostredkovanie jeho výpovednej hodnoty, pri rešpektovaní autenticity, historickej a vizuálnej celistvosti hmotnej podstaty a formy diela. Reštaurátor túto činnosť realizuje ako prevenciu proti možnej deštrukcii artefaktu formou jeho odborného ošetrenia s cieľom stabilizovania, revitalizácie a zachovania jeho pôvodného stavu a hmoty s ich následnou regeneráciou a rekonštrukciou. V procese konzervátorsko-reštaurátorského výkonu reštaurátor vykonáva výskum zameraný na zistenie stavu artefaktu, jeho materiálového zloženia a technológie vzniku. Na základe výskumu a schválenej metodiky a pomocou v súčasnosti upla...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64371/3
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKReštaurátor (okrem člena Komory reštaurátorov)
SKReštaurátor umelecko-remeselný
Odporúčaná úroveň vzdelania
S ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklady o odbornej spôsobilosti na účely prevádzkovania viazanej živnosti, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 24)
Poznámka: V prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 12 mesiacov.
Poznámka: V prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia, požaduje sa odborná prax:
- 3 roky pri stredoškolskom vzdelaní reštaurátorského zamerania
- 5 rokov pri úplnom strednom vzdelaní príbuzného odboru
- 1 rok pri vysokoškolskom umeleckom vzdelaní reštaurátorského zamerania alebo príbuzného odboru.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Poznámka: Príloha č. 2 k zákonu, Viazané živnosti č. 55.
ISCO-08
2651
SK ISCO-08
2651001
ESCO
2258
SK NACE Rev. 2
R91
CPA 2015
R91
Príslušnosť k povolaniu
2651001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy a podmienky ochrany, obnovy, využitia a prezentácie pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
7
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zákony o ochrane kultúrneho dedičstva.
Perspektíva: Aktuálna
6
inovatívne spôsoby prezentácie artefaktov kultúrneho dedičstva s dôrazom na poznanie, komunikáciu a interakciu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
7
nové digitálne príležitosti na obnovu, zachovanie a spoluvytváranie kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
7
vyspelé materiály a nové technológie na ochranu, zachovanie a obnovu artefaktov kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
7
zásady rozvíjania estetického cítenia, obrazotvornosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
procesy a špecifiká digitalizácie kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
7
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Art&Science
7
základy manažmentu umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podpora nezávislých (freelance) aktivít a podnikania v kultúre (cultural entrepreneurship)
7
právne predpisy a medzinárodné dohovory v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy ochrany zbierkových predmetov proti škodcom poškodzujúcim organické materiály
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné poznatky o škodcoch poškodzujúcich organické materiály, z ktorých sú zhotovené zbierkové predmety, resp. ďalšie predmety kultúrnej, historickej alebo osobnej hodnoty.
Perspektíva: Aktuálna
4
vplyv klimatických podmienok na organické a anorganické materiály
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Prípadne pôsobenie iných vplyvov na organické a anorganické materiály.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Uplatňovanie princípov trvalej udržateľnosti a adresovanie cieľov udržateľného rozvoja (SDGs)
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Maľba, socha, reliéf, štuka a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
história výtvarného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Dejiny a teória výtvarného umenia, úžitkového umenia a umeleckého remesla.
Perspektíva: Aktuálna
6
technológie a materiály v reštaurátorstve
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy reštaurátorských prác
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zásady prípravy, priebehu a dokumentácie reštaurátorských prác.
Perspektíva: Aktuálna
7
technologické postupy výroby, zhotovovania a opráv materiálov podľa zamerania reštaurátorskej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Maľba, remeselné techniky, drevo, kov, koža, kameň, sklo, papier, hlina, umelé materiály atď.
Perspektíva: Aktuálna
7
etické princípy reštaurovania
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
výskum a projektovanie v kultúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Art&Science
7
princípy a zásady fotografovania
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Analógové a digitálne metódy a techniky fotografovania.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce, potrebných nástrojov, pomôcok a materiálov pri reštaurovaní a obnove pôvodného stavu umeleckých a umeleckoremeselných diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie a hodnotenie postupov spracovania príslušných materiálov z technologického, funkčného a estetického hľadiska
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia umeleckého výskumu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Art&Science
7
participácia na budovaní multimediálnych informačných databáz v oblasti hudby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
7
ovládanie softvérového programu na odbornú evidenciu zbierkových predmetov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
7
odborné spracovávanie, uchovávanie, ochrana a sprístupňovanie digitálnych dokumentov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
7
správa a administrácia umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podpora nezávislých (freelance) aktivít a podnikania v kultúre (cultural entrepreneurship)
7
dokumentácia konzervátorských a reštaurátorských prác
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Prípravná a realizačná.
Perspektíva: Aktuálna
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Art&Science
7
spolupráca s ďalšími profesiami pri výkone reštaurátorskej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spolupráca s umeleckým historikom, historikom - archivárom, chemikom - technológom a ďalšími.
Perspektíva: Aktuálna
6
reštaurovanie umeleckých diel, diel úžitkového umenia, umeleckých remesiel, knižných artefaktov, archívnych dokumentov a ďalších predmetov kultúrnej, historickej alebo osobnej hodnoty
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Odborné ošetrenie predmetov historickej a kultúrnej hodnoty, ich stabilizovanie, revitalizácia, zlepšenie a zachovanie ich pôvodného stavu a hmoty s ich následnou regeneráciou, rekonštrukciou a obnovou.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia ekologických postupov pri reštaurovaní - v rámci nakladania s odpadmi, v súvislosti s minimalizáciou ich vzniku a znižovaním vplyvu na životné prostredie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Uplatňovanie princípov trvalej udržateľnosti a adresovanie cieľov udržateľného rozvoja (SDGs)
7
používanie vhodnej technológie, nástrojov, pomôcok a materiálov pri reštaurovaní podľa zamerania reštaurátora
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Petrifikácia, hydrofobizácia, modelovanie, polychromovanie atď.
Perspektíva: Aktuálna
7
fotografovanie a zhotovovanie technickej a dokumentačnej fotografie v ateliéri, v interiéri i v exteriéri
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zhotovovanie príloh k reštaurátorskej dokumentácii.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Modelárske a sochárske nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.