Muzeológ

MuzeológMuzeológ skúma muzealitu ako špecifický hodnotiaci vzťah človeka a spoločnosti k realite prostredníctvom výberu a uchovávania hmotných dokladov minulosti v zbierkových fondoch pamäťových inštitúcií a v pamiatkovom fonde. Podieľa sa na formulovaní a riešení prierezových odborných a vedecko-výskumných úloh v oblasti múzejníctva a ochrany kultúrnych pamiatok. Skúma a rozvíja teoretické základy muzeológie a využíva metodologický a poznávací aparát ďalších vedných disciplín, najmä monumentológie a vied o kultúrnom dedičstve (napr. archívnictvo, pomocné vedy historické, história, knihoveda, archeológia, dejiny umenia, etnológia, kulturológia a i.). Rieši tiež otázky spojené s používaním a vývojom odbornej terminológie pre múzejnú a galerijnú prax.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64370/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
3433
SK ISCO-08
3433001
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
M72,R91
CPA 2015
M72,R91
Príslušnosť k povolaniu
3433001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
teoretická muzeológia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dejiny múzejníctva a galerijníctva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedné disciplíny participujúce na činnosti múzeí, resp. galérií
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: najmä historické vedy, základy z dejín a teórie umenia, základy archeológie, základy etnológie, základy botaniky, základy zoológie, základy mineralógie, základy paleontológie, základy petrografie, resp. základy sociálnej histórie
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teoretické zásady odbornej správy zbierkových predmetov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
muzeografia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monumentológia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teórie a metódy spoločenských vied
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a metodika vedeckej práce v múzejníctve
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
terminológia pre oblasť základných odborných múzejných činností
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
inovatívne spôsoby prezentácie artefaktov kultúrneho dedičstva s dôrazom na poznanie, komunikáciu a interakciu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nové digitálne príležitosti na obnovu, zachovanie a spoluvytváranie kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
7
metódy a postupy používané na analýzu a hodnotenie národného systému výskumu, vývoja a inovácií, jeho porovnávanie so systémami vybraných krajín a na prípravu strategických materiálov zameraných na jeho rozvoj, zefektívňovanie a lepšie zapojenie do európskeho výskumného priestoru
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: formy participácie vo výskumnej, odbornej a legislatívnej oblasti v medzinárodných organizáciách zaoberajúcich sa muzeológiou a ochranou kultúrneho dedičstva; platformy spolupráce v inovatívnych medziodborových metódach výskumu a dokumentovania kultúrneho dedičstva a muzeologickej praxe
Perspektíva: Aktuálna
7
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: elektronická dokumentácia, digitálne informačné zdroje, digitálne služby v pamäťových a fondových inštitúciách, múzejná informatika
Perspektíva: Aktuálna
7
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: múzejný marketing
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: softvér na odbornú evidenciu zbierkových predmetov
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy ochrany kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady konzervačnej vedy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch v súvislosti so zbierkovými predmetmi v správe múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie, spracovávanie a aplikácia nových informácií v oblasti múzejníctva a galerijníctva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie odborných a vedecko-výskumných úloh v oblasti múzejníctva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie odborných a vedecko-výskumných úloh v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie softvérového programu na odbornú evidenciu zbierkových predmetov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odborné konzultácie v oblasti múzejných, resp. galerijných činností a v rámci riešenia problémov v danom odbore
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s médiami a efektívna prezentácia projektov v kultúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: prezentácia muzeologického myslenia, výsledkov múzejnej práce a súvisiacich odborných činností prostredníctvom médií a elektronických sietí
Perspektíva: Aktuálna
6
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci múzejných, resp. galerijných činností a v rámci riešenia problémov v danom odbore
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.