Vizuálny umelec - fotograf

Vizuálny umelec - fotografVizuálny umelec - fotograf tvorí diela vizuálneho umenia, tzv. voľného alebo úžitkového charakteru v tlačenej alebo digitálnej podobe, používaním fotografických technológií a materiálov ako nástrojov na zachytenie a vyjadrenie pocitov, nálad, postojov i myšlienok, ktoré umelecky interpretuje spoločnosti a uplatňuje ich v širokom kultúrnom kontexte. Vyberá, nastavuje, obsluhuje a kreatívne využíva fotografickú, svetelnú techniku a počítačový softvér na zhotovenie finálnych fotografií.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64369/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKUmelecký fotograf
ENPhotographer
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3431
SK ISCO-08
3431002
ESCO
1720
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
3431002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Podnikavosť
E
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
história
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: všeobecné dejiny a ich vplyv na formovanie umeleckých smerov a trendov
Perspektíva: Aktuálna
6
základy manažmentu umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, spôsoby a postupy publikovania v médiách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: základy marketingu v umení a reklame; nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva a umeleckej produkcie
Perspektíva: Aktuálna
6
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: autorskoprávna a priemyselnoprávna ochrana výtvarného diela
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: grafické softvéry na editáciu bitmapovej a vektorovej grafiky
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dejiny umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: dejiny fotografie
Perspektíva: Aktuálna
6
história výtvarného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základy výtvarnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: kompozícia, náuka o farbe, semiotika
Perspektíva: Aktuálna
6
fotografia v grafickom dizajne a komunikácii
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
fotografické materiály
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: vlastnosti fotografických materiálov
Perspektíva: Aktuálna
6
fotografické prístroje a technika
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: špecifiká, výhody a možnosti relevantného použitia fotografických technológií
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a zásady fotografovania
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
typografia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: dejiny písma, klasifikácia písem, sadzba, aplikovaná typografia
Perspektíva: Aktuálna
4
súčasné trendy v audiovizuálnom umení a reklame
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológie snímania obrazu a multimédiá
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: klasické a digitálne technológie snímania
Perspektíva: Aktuálna
6
teória a vývoj fotografie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
klasické a moderné spôsoby postprodukčného spracovania obrazových záznamov z fotografického prístroja
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: techniky postprodukcie: techniky editácie obrazu (tonálne a farebné korekcie, retušovacie techniky), strih video záznamu a úpravy zvuku, možnosti ich kombinácie a recyklácie
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba vhodného osvetlenia pri fotografovaní, rozlíšenie rozdielov prirodzeného a umelého svetla a práce so svetlom v exteriéri a interiéri
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pozorovanie, analýza a hodnotenie vizuálneho diela z technologického, ideového a estetického aspektu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
autorská prezentácia tvorby a výstavná činnosť
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: príprava koncepcie a formy prezentácie, adjustácia a inštalácia diel, organizačné zabezpečenie a propagácia tvorby s využitím komunikačných a argumentačných zručností, participácia na kolektívnych projektoch
Perspektíva: Aktuálna
6
kreatívne využívanie rôznych zdrojov svetla
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: posúdenie špecifík využitia prirodzeného a umelého zdroja svetla, osvetlenie v exteriéri a interiéri, osvetlenie scény a objektov vo fotografickom štúdiu, voľba vhodného osvetlenia vzhľadom na zámer fotografického diela
Perspektíva: Aktuálna
6
obsluha ateliérového zariadenia alebo vybavenia na fotografovanie v exteriéroch alebo interiéroch
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
obsluha fotografických prístrojov, technológií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
obsluha svetelnej techniky, technológií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technická príprava digitálneho obrazu na tlačiarenské spracovanie a publikovanie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
umelecká interpretácia sveta a jej transpozícia do oblasti výtvarného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorivá reakcia na podnety a problémy rôznych disciplín umenia a spoločenskej praxe
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
návrh a realizácia ateliérového pozadia alebo scény, úprava vizáže, resp. stavu snímaných objektov alebo ich doplnkov, kostýmov a pod.
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
elektronické úpravy nasnímaných obrazových podkladov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
organizačné zabezpečenie výroby a tvorby vizuálneho diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: produkcia vizuálneho diela - súhrn realizačných, technických, výrobno-prevádzkových, ekonomických a administratívnych činností zameraných na úspešnú finalizáciu diela
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Umelecké kostýmy, rekvizity a líčidlá
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Telo ako pracovný prostriedok
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.