Kultúrny agent

Kultúrny agentKultúrny agent zabezpečuje a koordinuje organizáciu ponúk vystúpení a programov umeleckých organizácií, inštitúcií, telies a jednotlivcov v sektore kultúry, v oblasti uchovávania a využitia kultúrneho dedičstva a medzinárodnej kultúrnej spolupráce. Propaguje svojich klientov s cieľom vzbudiť záujem perspektívnych usporiadateľov podujatí a zabezpečiť vystúpenia pre umelcov. Môže tiež rozvíjať a budovať vzťahy s promotérmi tak, aby bola zabezpečená účasť účinkujúcich s požadovanou kvalitou na kultúrnom podujatí. Na tieto účely vyhľadáva, vyhodnocuje a spracováva ponuky s uplatnením zásad a princípov dramaturgie kultúrnych podujatí. Vedie rokovania o zmluvách z hľadiska programového a finančného krytia v súlade s vyhovujúcimi obchodnými modelmi. Rokuje o technických a logistických požiadavkách, ako aj o nárokoch v oblasti starostlivosti o hostí/umelcov nevyhnutných na realizáciu vystúpení svojich klientov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64366/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENTalent agent
ENBooking agent
SKPromotér
ENPromoter
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3339
SK ISCO-08
3339001
ESCO
1604
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
3339001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
história a dejiny kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: orientácia v dejinách kultúry
Perspektíva: Aktuálna
5
aspekty spoločenského dopytu po kultúrnych projektoch
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: možnosti a formy využívania digitálnych technológií a nových médií v rámci kultúrnej/umeleckej produkcie
Perspektíva: Aktuálna
6
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
finančný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: ekonomika a podnikanie
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
význam a spôsoby mediálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy obchodného vyjednávania
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: zásady a postupy vedenia obchodných a projektových rokovaní
Perspektíva: Aktuálna
6
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: metódy a formy propagácie klientov
Perspektíva: Aktuálna
6
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: národné a medzinárodné autorské právo
Perspektíva: Aktuálna
6
právne aspekty umeleckej činnosti jednotlivcov a kultúrnych inštitúcií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: náležitosti zmluvných vzťahov
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
regionálne, národné, resp. medzinárodné kultúrne dohody
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: orientácia v regionálnych, národných a medzinárodných kultúrnych dohodách
Perspektíva: Aktuálna
6
produkcia a manažment umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: manažment kultúrnych inštitúcií
Perspektíva: Aktuálna
6
umelecká agentáž
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: metódy vyhľadávania a podpory nových talentov a ich uvedenia do kultúrneho diania
Perspektíva: Aktuálna
6
kultúrne prostredie a aktuálne vývojové trendy
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: v príslušnej oblasti kultúry/umenia, napr. v oblasti hudby, divadla, filmu, dizajnu, výtvarného umenia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a princípy dramaturgie kultúrnych podujatí
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
špecifiká žánrových odlišností a ich jedinečnosti v kontexte umeleckej produkcie a realizácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie trendov a aktuálneho vývoja, presadzovanie zmien zohľadňujúcich nové trendy v oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia marketingových stratégií kultúrnych projektov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozvíjanie a uplatňovanie účinnej stratégie ponuky kultúrnych projektov doma a v zahraničí
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie predaja vstupeniek na koordinované kultúrne podujatie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: priebežné sledovanie a vyhodnocovanie predaja vstupeniek na kultúrne/umelecké podujatie
Perspektíva: Aktuálna
6
reflexia aktuálneho kultúrneho diania
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola plnenia dohodnutých zmluvných podmienok
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: s umelcami, príp. externými dodávateľmi tovarov a služieb na koordinované kultúrne podujatie
Perspektíva: Aktuálna
6
zisťovanie a posúdenie finančnej náročnosti realizácie umeleckých diel, prác, programov, resp. vystúpení z hľadiska zabezpečenia výrobnokapacitných požiadaviek, resp. použitia autorských práv
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti kultúrnych podujatí
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: vyhodnocovanie nákladov a rentability koordinovaného podujatia
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba, iniciovanie a riadenie kultúrnych projektov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: vrátane dodržiavania zásad a princípov dramaturgie kultúrnych podujatí
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie databázy dodávateľov tovarov a služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia s médiami a efektívna prezentácia projektov v kultúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: v oblasti kultúry
Perspektíva: Aktuálna
6
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dohadovanie podmienok spolupráce a uzatváranie zmlúv s externými dodávateľmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
oslovovanie a získavanie umelcov a kultúrnych inštitúcií do svojho portfólia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: získavanie najvyprofilovanejších umelcov a kultúrnych inštitúcií
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhľadávanie a podpora nových talentov a ich uvedenie do kultúrneho diania
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie a koordinácia ponúk vystúpení a programov umeleckých organizácií, inštitúcií, súborov, resp. jednotlivcov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dohadovanie podmienok spolupráce a uzatváranie zmlúv s umelcami, ich manažérmi a s umeleckými agentúrami
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie digitálnych technológií a nových médií v rámci fungovania kultúrnej inštitúcie, resp. príslušnej oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
realizácia inovatívnych foriem prezentačných a propagačných aktivít v médiách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Mobilizácia kreatívneho potenciálu: rozvoj medzisektorovej spolupráce, najmä pokiaľ ide o vytváranie podmienok na budovanie efektívnej spolupráce a prepájanie jednotlivých oblastí – napr. umenia a IT technológií, umenia a stavebníctva, umenia a oblasti rozvoja životného prostredia v rámci ekologickej filozofie, zdravia, prepájanie sociálnych vied s umením a kultúrou a i., rozvoj a podpora kreatívnych klastrov, „vzdelávacích laboratórií“, tvorivých centier, spoločných pracovných priestorov, programov vytvárania kontaktov a kultúrnych a kreatívnych zoskupení a sietí, rastúce tendencie vzniku centier pre kreativitu a umenie, komunitné priestory v mestách a obciach.
Charakteristika:
Tvorba stratégií viaczdrojového financovania, zintenzívňovanie podpory kultúry formou sponzorstva a strategických partnerstiev so súkromným sektorom, zlepšovanie podmienok podnikateľského prostredia, lepší prístup k financovaniu a pod.; projektový manažment, fundraising, resp. crowdfunding na financovanie kultúrnych aktivít, budovanie strategických sietí a afiliácií.
Charakteristika:
Trend zvyšujúcej sa ponuky nových foriem prezentačných, marketingovýych a propagačných aktivít sektore kultúry a odvetviach umenia indikuje potrebu zvyšovania kvality a rozširovania znalostí a zručností ľudských zdrojov a predpokladá vznik nových pracovných pozícií/kvalifikácií.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.