Bábkoherec

BábkoherecBábkoherec tvorivo prostredníctvom hmotného predmetu, bábky a hereckých výrazových prostriedkov vytvára dramatickú postavu. Rôznymi technikami vodí bábky, resp. fyzické objekty tak, aby publikum uverilo, že je objekt živý (naplnený životom). Pri práci s bábkou a objektom uplatňuje adekvátny hlasový a pohybový prejav. Podieľa sa na kolektívnej inscenačnej tvorbe. Samostatne rozvíja vlastnú umeleckú činnosť a okrem predstavení orientovaných na detského diváka vystupuje aj v zábavných predstaveniach pre dospelých a v rámci nových foriem umeleckej performancie. Bábkoherec spravidla spája v sebe aj roly tvorcu bábok, režiséra, bábkového scénografa, autora textu a účinkujúceho. Môže viesť bábku nepriamo, s použitím šnúr, tyčí, drôtov, lán či elektronicky, alebo priamo – svojimi rukami umiestnenými priamo v objekte bábky. Bábkoherec môže vystupovať v živom predstavení, ale aj v animovanom filme pri animácii bábok a objektov či vo virtuálnom bábkovom divadle....
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64365/1
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKMarionetista
SKVodič bábok
SKBábkar
ENPerformer
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2659
SK ISCO-08
2659001
ESCO
1136
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
2659001

Kompetencie

Matematická gramotnosť
5
Technická gramotnosť
5
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
V
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
základy manažmentu umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v možnostiach podpory nezávislých (freelance) aktivít a podnikania v kultúre (cultural entrepreneurship).
Perspektíva: Aktuálna
6
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť autorského práva a s ním súvisiacich práv.
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia:
Perspektíva: Aktuálna
4
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Výtvarné a textilné techniky - maľba na textil, hodváb, batika, výšivka, asembláž, kašírovanie.
Perspektíva: Aktuálna
6
dejiny a teória bábkarskej scénografie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia:
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia a techniky výroby bábok a dekorácií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
divadelné umenie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Historické a súčasné podoby bábkového umenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
filmové a televízne umenie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Súčasné podoby filmových a televíznych žánrov.
Perspektíva: Aktuálna
5
tanečné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť príslušnej tanečnej techniky (charakterový, historický, ľudový, moderný tanec) a javiskového pohybu na využitie pri tanci s bábkou.
Perspektíva: Aktuálna
6
dejiny divadla a filmu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady hlasovej hygieny
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hlasová kultúra, kultúra rečového prejavu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Techniky hlasu, reči - melódia rečového prejavu, vetný dôraz, rytmus a tempo reči, dikcia, elokvencia, dychové techniky na kultivovaný prejav.
Perspektíva: Aktuálna
6
teória javiskovej reči
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teória literatúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teória a techniky spevu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
psychológia a psychofyzika tvorby javiskovej postavy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorivé postupy a metódy pri interpretácii dramatických diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kultúra pohybu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Kultúra a estetika pohybového prejavu, vrátane techník spájania rytmického pohybu s hudbou.
Perspektíva: Aktuálna
6
teória bábkového divadla a drámy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
psychológia tvorby a vnímania pre detského diváka
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
techniky vedenia bábok
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady hlasovej techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorivé postupy a metódy pri interpretácii textov určených pre bábkové divadlo
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a spôsoby práce s počítačom generovanými snímkami (CGI)
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Formy a aplikácie CGI (computer-gemerated imagery) v rámci uplatnenia nových techník a technológií v bábkoherectve.
Perspektíva: Budúca
5
postupy a spôsoby práce s virtuálnou realitou v umeleckej produkcii
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie činností, voľba postupu práce, realizačných technológií a výroby finálnej podoby autorských a solitérnych produktov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V prípade, ak si bábkoherec sám bábky vyrába.
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza dramatického textu, určeného pre bábkové divadlo
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca s inscenačným tímom v rámci umeleckej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
modelovanie a kašírovanie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V prípade, ak si bábkoherec sám bábky vyrába, príp. základná orientácia v postupoch modelovania a kašírovania.
Perspektíva: Aktuálna
6
drevorezba
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V prípade, ak si bábkoherec sám bábky vyrába, príp. základná orientácia v umeleckej drevorezbe.
Perspektíva: Aktuálna
5
používanie digitálnych technológií v rámci umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
6
udržiavanie kondičných a koordinačných schopností, telesných dispozícií a estetického vzhľadu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie rôznych výtvarných techník
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
herecká improvizácia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Schopnosť a uplatňovanie improvizácie pri stvárňovaní bábkohereckej postavy.
Perspektíva: Aktuálna
6
javiskový pohyb
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Rozvoj pohybovej škály výrazových prostriedkov, samostatné vytvorenie pohybovej kompozície - od prirodzeného pohybu k vonkajšej formálnej dokonalosti, štylizácii, od celistvého k detailnému a diferencovanému pohybu, od obsahu k forme.
Perspektíva: Aktuálna
6
realizácia rôznych techník vodenia bábok
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Javajka, tyčová bábka, marioneta, tieňová bábka, plošná bábka, maňuška, čierne divadlo a iné.
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie vlastnej tvorby a jej uplatňovanie v kontexte súčasných umeleckých tendencií a trendov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba a spolupráca na tvorbe dramatického textu (autorská tvorba) v dramatickom diele
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Schopnosť napísať dialóg, práca s autorským textom a jeho dramatizáciou.
Perspektíva: Aktuálna
6
naštudovanie úloh v dramatickom diele podľa pokynov bábkarského režiséra
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Naštudovanie úloh v dramatickom diele podľa pokynov bábkarského režiséra alebo režiséra iného umeleckého žánru v závislosti od konkrétnej produkcie.
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca s inscenačným tímom pri realizácii bábkového diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia individuálneho bábkohereckého rukopisu a štýlu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie rôznych techník hlasu a reči
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Ovládanie rôznych techník hlasu a reči.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Umelecké kostýmy, rekvizity a líčidlá
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.