Bábkoherec

BábkoherecBábkoherec tvorivo prostredníctvom hmotného predmetu, bábky a hereckých výrazových prostriedkov vytvára dramatickú postavu. Rôznymi technikami vodí bábky, resp. fyzické objekty tak, aby publikum uverilo, že je objekt živý (naplnený životom). Pri práci s bábkou a objektom uplatňuje adekvátny hlasový a pohybový prejav. Podieľa sa na kolektívnej inscenačnej tvorbe. Samostatne rozvíja vlastnú umeleckú činnosť a okrem predstavení orientovaných na detského diváka vystupuje aj v zábavných predstaveniach pre dospelých a v rámci nových foriem umeleckej performancie. Bábkoherec spravidla spája v sebe aj roly tvorcu bábok, režiséra, bábkového scénografa, autora textu a účinkujúceho. Môže viesť bábku nepriamo, s použitím šnúr, tyčí, drôtov, lán či elektronicky, alebo priamo – svojimi rukami umiestnenými priamo v objekte bábky. Bábkoherec môže vystupovať v živom predstavení, ale aj v animovanom filme pri animácii bábok a objektov či vo virtuálnom bábkovom divadle.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64365/1
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKMarionetista
SKVodič bábok
SKBábkar
ENPerformer
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2659
SK ISCO-08
2659001
ESCO
1136
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
2659001

Kompetencie

Matematická gramotnosť
5
Technická gramotnosť
5
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
V
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
základy manažmentu umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v možnostiach podpory nezávislých (freelance) aktivít a podnikania v kultúre (cultural entrepreneurship).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podpora nezávislých (freelance) aktivít a podnikania v kultúre (cultural entrepreneurship)
6
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť autorského práva a s ním súvisiacich práv.
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia:
Perspektíva: Aktuálna
4
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Výtvarné a textilné techniky - maľba na textil, hodváb, batika, výšivka, asembláž, kašírovanie.
Perspektíva: Aktuálna
6
dejiny a teória bábkarskej scénografie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia:
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia a techniky výroby bábok a dekorácií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
divadelné umenie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Historické a súčasné podoby bábkového umenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
filmové a televízne umenie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Súčasné podoby filmových a televíznych žánrov.
Perspektíva: Aktuálna
5
tanečné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť príslušnej tanečnej techniky (charakterový, historický, ľudový, moderný tanec) a javiskového pohybu na využitie pri tanci s bábkou.
Perspektíva: Aktuálna
6
dejiny divadla a filmu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady hlasovej hygieny
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hlasová kultúra, kultúra rečového prejavu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Techniky hlasu, reči - melódia rečového prejavu, vetný dôraz, rytmus a tempo reči, dikcia, elokvencia, dychové techniky na kultivovaný prejav.
Perspektíva: Aktuálna
6
teória javiskovej reči
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teória literatúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teória a techniky spevu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
psychológia a psychofyzika tvorby javiskovej postavy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorivé postupy a metódy pri interpretácii dramatických diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kultúra pohybu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Kultúra a estetika pohybového prejavu, vrátane techník spájania rytmického pohybu s hudbou.
Perspektíva: Aktuálna
6
teória bábkového divadla a drámy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
psychológia tvorby a vnímania pre detského diváka
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
techniky vedenia bábok
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady hlasovej techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorivé postupy a metódy pri interpretácii textov určených pre bábkové divadlo
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a spôsoby práce s počítačom generovanými snímkami (CGI)
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Formy a aplikácie CGI (computer-gemerated imagery) v rámci uplatnenia nových techník a technológií v bábkoherectve.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitálne umenia
5
postupy a spôsoby práce s virtuálnou realitou v umeleckej produkcii
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Virtuálna a rozšírená realita v kreatívnom priemysle
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie činností, voľba postupu práce, realizačných technológií a výroby finálnej podoby autorských a solitérnych produktov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V prípade, ak si bábkoherec sám bábky vyrába.
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza dramatického textu, určeného pre bábkové divadlo
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca s inscenačným tímom v rámci umeleckej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
modelovanie a kašírovanie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V prípade, ak si bábkoherec sám bábky vyrába, príp. základná orientácia v postupoch modelovania a kašírovania.
Perspektíva: Aktuálna
6
drevorezba
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V prípade, ak si bábkoherec sám bábky vyrába, príp. základná orientácia v umeleckej drevorezbe.
Perspektíva: Aktuálna
5
používanie digitálnych technológií v rámci umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitálne umenia
6
udržiavanie kondičných a koordinačných schopností, telesných dispozícií a estetického vzhľadu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie rôznych výtvarných techník
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
herecká improvizácia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Schopnosť a uplatňovanie improvizácie pri stvárňovaní bábkohereckej postavy.
Perspektíva: Aktuálna
6
javiskový pohyb
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Rozvoj pohybovej škály výrazových prostriedkov, samostatné vytvorenie pohybovej kompozície - od prirodzeného pohybu k vonkajšej formálnej dokonalosti, štylizácii, od celistvého k detailnému a diferencovanému pohybu, od obsahu k forme.
Perspektíva: Aktuálna
6
realizácia rôznych techník vodenia bábok
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Javajka, tyčová bábka, marioneta, tieňová bábka, plošná bábka, maňuška, čierne divadlo a iné.
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie vlastnej tvorby a jej uplatňovanie v kontexte súčasných umeleckých tendencií a trendov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba a spolupráca na tvorbe dramatického textu (autorská tvorba) v dramatickom diele
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Schopnosť napísať dialóg, práca s autorským textom a jeho dramatizáciou.
Perspektíva: Aktuálna
6
naštudovanie úloh v dramatickom diele podľa pokynov bábkarského režiséra
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Naštudovanie úloh v dramatickom diele podľa pokynov bábkarského režiséra alebo režiséra iného umeleckého žánru v závislosti od konkrétnej produkcie.
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca s inscenačným tímom pri realizácii bábkového diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia individuálneho bábkohereckého rukopisu a štýlu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie rôznych techník hlasu a reči
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Ovládanie rôznych techník hlasu a reči.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Umelecké kostýmy, rekvizity a líčidlá
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.