Herec

HerecHerec tvorivým spôsobom stvárňuje dramatickú postavu, vytvára dramatický charakter rôznych žánrov a zároveň svojím umeleckým výkonom interpretuje dramatický text podľa dramaturgicko-režijnej koncepcie v divadelných inscenáciách, vo filme, televízii, rozhlase, dabingu alebo v iných audiovizuálnych formátoch. Spolupracuje s režisérom a ďalšími členmi tvorivého tímu na naštudovaní a skúšobnom procese umeleckého diela. Používa výrazové prostriedky a originálne herecké postupy na dosiahnutie celkového umeleckého výkonu....
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64361/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2655
SK ISCO-08
2655001
ESCO
1124
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
2655001

Kompetencie

Matematická gramotnosť
5
Technická gramotnosť
5
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
rečníctvo, rétorika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady rozvíjania estetického cítenia, obrazotvornosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
6
spôsoby a techniky neverbálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
význam a spôsoby mediálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy v oblasti autorského práva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pravidlá ochrany osobných údajov GDPR v kontexte umeleckej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dabing
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
divadelné umenie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Historické a súčasné podoby divadelného umenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
filmové a televízne umenie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Historické a súčasné podoby filmového a televízneho umenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
teoreticko-praktické problémy interpretácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teória divadla a filmu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tanečné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť príslušnej tanečnej techniky (charakterový, historický, ľudový, moderný tanec).
Perspektíva: Aktuálna
6
dejiny divadla a filmu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady hlasovej hygieny
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hlasová kultúra, kultúra rečového prejavu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Techniky hlasu, reči - melódia rečového prejavu, vetný dôraz, rytmus a tempo reči, dikcia, elokvencia, dychové techniky na kultivovaný prejav.
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a postupy prevádzky divadla
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teória javiskovej reči
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
psychológia tvorby a vnímania v umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teória a techniky spevu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teória hereckej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorivé postupy a metódy pri interpretácii dramatických diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kultúra pohybu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Kultúra a estetika pohybového prejavu, vrátane techník spájania rytmického pohybu s hudbou.
Perspektíva: Aktuálna
6
špecifiká umeleckej spolupráce s režisérom, dramaturgom a ďalšími umeleckými pracovníkmi tvorivého tímu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
špecifiká divadelného, filmového, rozhlasového, muzikálového a dabingového herectva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby aplikácie digitálnych technológií v realizačnom procese umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Poznanie možností inovatívneho využitia technológií v rámci umeleckej produkcie, naštudovania umeleckého diela, resp. skúšobného procesu.
Perspektíva: Budúca
6
nové formy divadelnej inscenačnej praxe
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Site specific, happening, devised theatre a pod.
Perspektíva: Budúca
6
rozhlasové umenie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza dramatického textu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
autorské úpravy dramatických, audiovizuálnych diel a libriet
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s inscenačným tímom v rámci umeleckej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
naštudovanie pridelených úloh v príslušnom divadelnom, filmovom, televíznom alebo rozhlasovom žánri podľa pokynov režiséra
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie digitálnych technológií v rámci umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Inovatívne využitie technológií pri naštudovaní umeleckých, resp. audiovizuálnych diel, resp. v rámci skúšobného procesu.
Perspektíva: Budúca
6
udržiavanie kondičných a koordinačných schopností, telesných dispozícií a estetického vzhľadu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia individuálneho hereckého rukopisu a štýlu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
herecká improvizácia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Schopnosť a uplatňovanie improvizácie pri stvárňovaní dramatickej postavy, resp. úlohy.
Perspektíva: Aktuálna
6
javiskový pohyb
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Rozvoj pohybovej škály výrazových prostriedkov, samostatné vytvorenie pohybovej kompozície - od prirodzeného pohybu k vonkajšej formálnej dokonalosti, štylizácii, od celistvého k detailnému a diferencovanému pohybu, od obsahu k forme.
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie vlastnej tvorby a jej uplatňovanie v kontexte súčasných umeleckých tendencií a trendov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V dramatickej tvorbe, kinematografii, audiovízii a v oblasti multimédií.
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorivá reakcia na podnety a problémy rôznych disciplín umenia a spoločenskej praxe
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
interpretácia pridelených úloh v príslušnom divadelnom, filmovom, televíznom alebo rozhlasovom žánri
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vytváranie dramatickej postavy, vybudovanie jej štruktúry v kontexte situácie a v interakcii s inými postavami a jej fixácia.
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie individuálnych originálnych prvkov na dosiahnutie celkového umeleckého výkonu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
realizácia inovatívnych foriem prezentačných a propagačných aktivít v médiách
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spolupráca na propagačných aktivitách kultúrnych inštitúcií, vrátane inovatívnej prezentácie divadelnej, filmovej, televíznej, resp. inej audiovizuálnej produkcie.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Umelecké kostýmy, rekvizity a líčidlá
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.