Herec

HerecHerec tvorivým spôsobom stvárňuje dramatickú postavu, vytvára dramatický charakter rôznych žánrov a zároveň svojím umeleckým výkonom interpretuje dramatický text podľa dramaturgicko-režijnej koncepcie v divadelných inscenáciách, vo filme, televízii, rozhlase, dabingu alebo v iných audiovizuálnych formátoch. Spolupracuje s režisérom a ďalšími členmi tvorivého tímu na naštudovaní a skúšobnom procese umeleckého diela. Používa výrazové prostriedky a originálne herecké postupy na dosiahnutie celkového umeleckého výkonu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64361/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2655
SK ISCO-08
2655001
ESCO
1124
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
2655001

Kompetencie

Matematická gramotnosť
5
Technická gramotnosť
5
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
rečníctvo, rétorika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady rozvíjania estetického cítenia, obrazotvornosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitálne umenia
6
spôsoby a techniky neverbálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
význam a spôsoby mediálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
6
právne predpisy v oblasti autorského práva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pravidlá ochrany osobných údajov GDPR v kontexte umeleckej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dabing
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
divadelné umenie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Historické a súčasné podoby divadelného umenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
filmové a televízne umenie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Historické a súčasné podoby filmového a televízneho umenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
teoreticko-praktické problémy interpretácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teória divadla a filmu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tanečné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť príslušnej tanečnej techniky (charakterový, historický, ľudový, moderný tanec).
Perspektíva: Aktuálna
6
dejiny divadla a filmu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady hlasovej hygieny
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hlasová kultúra, kultúra rečového prejavu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Techniky hlasu, reči - melódia rečového prejavu, vetný dôraz, rytmus a tempo reči, dikcia, elokvencia, dychové techniky na kultivovaný prejav.
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a postupy prevádzky divadla
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teória javiskovej reči
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
psychológia tvorby a vnímania v umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teória a techniky spevu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teória hereckej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorivé postupy a metódy pri interpretácii dramatických diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kultúra pohybu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Kultúra a estetika pohybového prejavu, vrátane techník spájania rytmického pohybu s hudbou.
Perspektíva: Aktuálna
6
špecifiká umeleckej spolupráce s režisérom, dramaturgom a ďalšími umeleckými pracovníkmi tvorivého tímu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
špecifiká divadelného, filmového, rozhlasového, muzikálového a dabingového herectva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby aplikácie digitálnych technológií v realizačnom procese umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Poznanie možností inovatívneho využitia technológií v rámci umeleckej produkcie, naštudovania umeleckého diela, resp. skúšobného procesu.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitálne umenia
6
nové formy divadelnej inscenačnej praxe
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Site specific, happening, devised theatre a pod.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Imerzné umenie
Site specific projekcie, interaktívne inštalácie a pod.
6
rozhlasové umenie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza dramatického textu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
autorské úpravy dramatických, audiovizuálnych diel a libriet
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s inscenačným tímom v rámci umeleckej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
naštudovanie pridelených úloh v príslušnom divadelnom, filmovom, televíznom alebo rozhlasovom žánri podľa pokynov režiséra
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie digitálnych technológií v rámci umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Inovatívne využitie technológií pri naštudovaní umeleckých, resp. audiovizuálnych diel, resp. v rámci skúšobného procesu.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitálne umenia
6
udržiavanie kondičných a koordinačných schopností, telesných dispozícií a estetického vzhľadu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia individuálneho hereckého rukopisu a štýlu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
herecká improvizácia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Schopnosť a uplatňovanie improvizácie pri stvárňovaní dramatickej postavy, resp. úlohy.
Perspektíva: Aktuálna
6
javiskový pohyb
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Rozvoj pohybovej škály výrazových prostriedkov, samostatné vytvorenie pohybovej kompozície - od prirodzeného pohybu k vonkajšej formálnej dokonalosti, štylizácii, od celistvého k detailnému a diferencovanému pohybu, od obsahu k forme.
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie vlastnej tvorby a jej uplatňovanie v kontexte súčasných umeleckých tendencií a trendov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V dramatickej tvorbe, kinematografii, audiovízii a v oblasti multimédií.
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorivá reakcia na podnety a problémy rôznych disciplín umenia a spoločenskej praxe
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
interpretácia pridelených úloh v príslušnom divadelnom, filmovom, televíznom alebo rozhlasovom žánri
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vytváranie dramatickej postavy, vybudovanie jej štruktúry v kontexte situácie a v interakcii s inými postavami a jej fixácia.
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie individuálnych originálnych prvkov na dosiahnutie celkového umeleckého výkonu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
realizácia inovatívnych foriem prezentačných a propagačných aktivít v médiách
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spolupráca na propagačných aktivitách kultúrnych inštitúcií, vrátane inovatívnej prezentácie divadelnej, filmovej, televíznej, resp. inej audiovizuálnej produkcie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Umelecké kostýmy, rekvizity a líčidlá
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Digitálne umenia v sebe prepájajú znalosti, zručnosti a kompetencie v rozmanitých spôsoboch umeleckej tvorby s novými tvorivými kompetenciami v oblasti digitálnej kultúry, komputerového myslenia a navrhovania a programovania. Materializujú sa v tvorbe interaktívneho digitálneho umeleckého a kreatívneho obsahu, počítačovej grafiky a vizualizácií.
Charakteristika:
Trend zvyšujúcej sa ponuky nových foriem prezentačných, marketingovýych a propagačných aktivít sektore kultúry a odvetviach umenia indikuje potrebu zvyšovania kvality a rozširovania znalostí a zručností ľudských zdrojov a predpokladá vznik nových pracovných pozícií/kvalifikácií.
Charakteristika:
Imerzívne umenie je formou umenia, ktoré vťahuje diváka, resp. recipienta priamo do deja a ten sa stáva jeho súčasťou.
Charakteristika:
Site specific projekcie, resp. interaktívne inštalácie predstavujú nové formy inštalácií vo vizuálnom umení. Sú charakteristické tým, že obsah a téma diela pramení priamo z miesta, kde bolo realizované. Miesto nemáme chápať ako fyzický priestor, ale z kultúrneho hľadiska sa stáva aj určeným rámcom, inštitúciou umenia. Miesto, kde dielo vzniká, je charakterizované tým, že vo väčšine prípadov disponuje historickým, neopakovateľným duchom miesta (génius loci). Dôležitou vlastnosťou site specific inštalácií je to, že sú neprenosné práve vďaka špecifikám konkrétneho priestoru, čím sa stávajú neopakovateľnými. Preto sú rozdielne od ďalších foriem inštalácií, ktoré sa v určitých prípadoch dajú reinštalovať, meniť, upraviť vo vzťahu k špecifikám priestoru s príbuznou atmosférou alebo v neutrálnych galerijných prostrediach.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.