Hlavný kameraman

Hlavný kameramanHlavný kameraman vedie a koordinuje kamerový štáb pri snímaní obrazových stránok v realizačnom procese audiovizuálnej tvorby. Formuje výtvarnú, obrazovú, realizačnú a organizačnú zložku tvorby audiovizuálneho diela a zodpovedá za tvorivý proces práce s kamerou vo filmovej a televíznej tvorbe. Vytvára vizuálny a obrazový rukopis diela. Plní súvisiace úlohy v závislosti od konkrétneho typu projektu. Realizuje tvorivú autorskú činnosť, pri ktorej uplatňuje technické zručnosti a organizačné schopnosti.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64360/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENDirector of photography
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2654
SK ISCO-08
2654005
ESCO
598
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
2654005

Kompetencie

Matematická gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
semiotika a umenie
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Semiotika vo vizuálnom umení.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základy manažmentu umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
fyzikálne vlastnosti svetla, frekvenčné spektrá
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
optika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady a postupy evidencie nastavení snímacej techniky pre jednotlivé typy audiovizuálnej produkcie a projektov.
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Všeobecné znalosti elektroniky.
Perspektíva: Aktuálna
4
možnosti uplatnenia dronov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: V audiovizuálnej tvorbe.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
história výtvarného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Prehľad v dejinách vizuálneho umenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
estetika
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Dejiny estetiky.
Perspektíva: Aktuálna
6
umelá inteligencia vo vizuálnom umení a dizajne
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základný prehľad o možnostiach využitia a uplatnenia umelej inteligencie v audiovizuálnej produkcii.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia v kultúre a audiovizuálnom sektore
7
dejiny filmu a audiovizuálnych médií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
etika v umeleckej tvorbe
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
filozofické a estetické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
psychológia tvorby a vnímania v umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby aplikácie digitálnych technológií v realizačnom procese umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne umenia
6
postupy a spôsoby práce s počítačom generovanými snímkami (CGI)
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
Digitálne umenia
7
postupy a spôsoby práce s virtuálnou realitou v umeleckej produkcii
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základný prehľad o možnostiach využitia a uplatnenia virtuálnej reality v audiovizuálnej produkcii.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Virtuálna a rozšírená realita v kreatívnom priemysle
7
princípy a zásady fotografovania
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy technologickej prípravy a realizácie audiovizuálnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teoretické východiská tvorby filmu a audiovizuálneho diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teoretické prístupy a názory na film, audiovizuálnu tvorbu a masmediálnu komunikáciu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
súčasné trendy v audiovizuálnom umení a reklame
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v súčasných trendoch v audiovizuálnom umení so zameraním na kameramanskú tvorbu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne umenia
6
teória farieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zásady vizuálnej kompozície farieb ako predpoklad estetickej kvality audiovizuálnej produkcie.
Perspektíva: Aktuálna
6
snímacia technika, metódy natáčania a práce s kamerou
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy tvorby filmových trikov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia filmovej výroby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nové formy a postupy využitia snímacích zariadení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
funkcie kamerových zariadení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie technologického postupu snímania na zabezpečenie kvality obrazových záznamov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technologická analýza a spracovávanie literárneho scenára do podoby technického scenára
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V súčinnosti s režisérom.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie záznamov o nastavení kamerovej techniky na optimálne snímanie obrazových stránok audiovizuálneho diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie správneho rozmiestnenia kamerových zariadení na scéne
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie prvkov umelej inteligencie vo vizuálnom umení a dizajne
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Schopnosť spolupráce pri využívaní a uplatňovaní prvkov umelej inteligencie v rámci audiovizuálnej produkcie.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia v kultúre a audiovizuálnom sektore
7
používanie digitálnych technológií v rámci umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Používanie digitálnych technológií v rámci audiovizuálnej produkcie súvisiacich s kameramanskou tvorbou.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
Digitálne umenia
7
ovládanie kameramanskej techniky v súlade s technologickými postupmi uplatňovanými v realizačnom procese filmovej a multimediálnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie bezporuchovej prevádzky pridelenej techniky a dodržiavanie súvisiacich bezpečnostných predpisov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Dohliadanie na zabezpečenie bezchybného stavu kamerových zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie nových foriem a postupov využitia snímacích zariadení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie prvkov virtuálnej reality v audiovizuálnom umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Schopnosť spolupráce pri využívaní a uplatňovaní prvkov virtuálnej reality v rámci audiovizuálnej produkcie.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Virtuálna a rozšírená realita v kreatívnom priemysle
7
aplikácia individuálneho autorského rukopisu a štýlu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Osobitý kameramanský rukopis.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie technických a technologických prostriedkov uplatňovaných v realizačnom procese filmovej, divadelnej a multimediálnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie vlastnej tvorby a jej uplatňovanie v kontexte súčasných umeleckých tendencií a trendov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba vizuálnych efektov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spolupráca s VFX supervisorom pri nastavovaní technologického prevedenia trikových záberov v audiovizuálnej tvorbe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
Digitálne umenia
7
práca so strihom, ovládanie strihacieho softvéru
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V súčinnosti s režisérom.
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie dronov vo filmovej a televíznej produkcii
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
6
spolupráca s umelecko-tvorivým štábom pri vytváraní vizuálnej stránky audiovizuálneho diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorivá reakcia na podnety z výtvarného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
umelecká interpretácia sveta a jej transpozícia do oblasti filmového umenia a multimédií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a koordinácia činnosti kolektívu kameramanov pri snímaní obrazových stránok audiovizuálneho diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Audio, video a filmová technika
Audio technika (profesionálna)
Filmová technika
Fotografická a video technika
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Digitálne umenia v sebe prepájajú znalosti, zručnosti a kompetencie v rozmanitých spôsoboch umeleckej tvorby s novými tvorivými kompetenciami v oblasti digitálnej kultúry, komputerového myslenia a navrhovania a programovania. Materializujú sa v tvorbe interaktívneho digitálneho umeleckého a kreatívneho obsahu, počítačovej grafiky a vizualizácií.
Charakteristika:
Titulný obrázok Informatizácia, digitalizácia ako rozvojový faktor a nástroj zmeny charakteru práce v oblasti výkonu štandardných činností a služieb – inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
Charakteristika:
Titulný obrázok Umelá inteligencia čoraz výraznejšie ovplyvňuje a transformuje kreatívne odvetvia. Umelú inteligenciu možno využívať na ochranu a podporu kultúrneho dedičstva. Umelá inteligencia mení spôsob fungovania kultúrneho a kreatívneho priemyslu, najmä audiovizuálneho sektora. Technológie umelej inteligencie sa čoraz častejšie využívajú na šírenie falošných správ, najmä prostredníctvom používania tzv. deepfakes.
Charakteristika:
Titulný obrázok Virtuálna realita („VR“) a rozšírená realita („AR“) sa dnes považujú za významnú súčasť technologického pokroku a inovácií, a preto sú pre KKP rastúcim odvetvím záujmu. VR vytvára umelé prostredie, ktoré používateľov vtiahne tak, že majú pocit, že prežívajú skutočné prostredie. VR môže byť plne imerzívna, neiimerzívna, čiastočne imerzívna alebo distribuovaná. AR používa počítačom simulovanú realitu alebo rekreáciu prostredia v reálnom čase na vloženie používateľov priamo do počítačom simulovaného virtuálneho prostredia. AR technológia môže byť mobilná, nositeľná, viditeľná alebo priestorová. VR a AR rastú, zvyšuje sa ich kvalita a stále viac sa uplatňujú v rôznych odvetviach KKP. Ich rast je spôsobený klesajúcimi nákladmi na hardvér a zvyšujúcim sa dopytom po smart telefónoch. Očakáva sa, že vývoj počítačových grafických systémov bude zohrávať významnú úlohu pri ich posilňovaní na trhu. Virtuálna a rozšírená realita, ktorá sa vo veľkej miere spolieha na dizajn, pohyblivé obrazy a rozprávanie príbehov, sa tiež čoraz viac využíva pri oživovaní miest kultúrneho dedičstva v celej Európe ako stratégia na oživenie regionálneho cestovného ruchu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.