Dramaturg

DramaturgDramaturg vykonáva odborné, umelecké, tvorivé a riadiace činnosti v oblasti prípravy a interpretácie audiovizuálnych, dramatických, hudobných, hudobno-dramatických diel, programov či relácií, ako aj umeleckých podujatí, ako sú festivaly a prehliadky v závislosti od jeho postavenia v kultúrnej inštitúcii. Spolupracuje s inscenačným a produkčným tímom na zabezpečení kvality umeleckých diel, podujatí, resp. audiovizuálnej produkcie. Spolupracuje s režisérom na rozvíjaní kreatívneho, resp. umeleckého konceptu a poskytuje mu spätnú väzbu počas skúšobného procesu s cieľom naplnenia režijno-dramaturgickej koncepcie. Poskytuje spätnú väzbu autorovi diela počas procesu tvorivého písania. Dramaturg zodpovedá aj za koncepciu a tvorbu publikačných a propagačných materiálov k umeleckej produkcii. Dramaturg zamestnaný v inštitúcii riadi proces tvorby dramaturgického plánu, spolupracuje na tvorbe marketingovej stratégie inštitúcie, resp. projektu a tvorbe vzdelávacích projektov. Spolupracuje s aut...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64359/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENDramaturge
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: V závislosti od statusu a postavenia dramaturga v projekte - interný dramaturg inštitúcie alebo dramaturg prizvaný k spolupráci na konkrétny projekt.
ISCO-08
2654
SK ISCO-08
2654004
ESCO
1060
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
2654004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Poznanie vplyvu digitálnych technológií, nových médií atď. na spoločnosť a kultúru ako takú.
Perspektíva: Aktuálna
6
proces a spôsoby rozvoja publika
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Prehľad v procese a formách konceptu "audience development".
Perspektíva: Aktuálna
6
základy manažmentu umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodná a marketingová stratégia
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Orientácia v princípoch tvorby obchodnej a marketingovej stratégie kultúrnej inštitúcie.
Perspektíva: Aktuálna
6
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ďalších príslušných právnych predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
systém organizácie a financovania kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v systéme organizácie a financovania kultúry.
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dejiny umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
literárna história
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Dejiny svetovej a slovenskej literatúry.
Perspektíva: Aktuálna
7
literárna kritika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hudobná veda
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Poznatky z hudobnej histórie, teórie hudby, hudobnej kritiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
dramaturgia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Dramaturgické metódy, postupy.
Perspektíva: Aktuálna
7
teória divadla a filmu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dejiny divadla a filmu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
divadelná a filmová kritika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
filozofické a estetické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Prípadne hudobnej tvorby.
Perspektíva: Aktuálna
7
teória literatúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
súčasné trendy v divadelnej tvorbe, kinematografii, audiovízii a v oblasti multimédií
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Prípadne v hudobnej tvorbe.
Perspektíva: Aktuálna
7
kulturologické a teoretické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby a jej spoločenského uplatnenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Prípadne hudobnej tvorby.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a zásady autorskej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby aplikácie digitálnych technológií v realizačnom procese umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie návrhov dramaturgických plánov a umeleckej koncepcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zostavovanie návrhov dramaturgických plánov a umeleckých koncepcií inštitúcií a projektov.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie scenárov ako celku z hľadiska možného stvárnenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Posudzovanie scenárov ako celku z hľadiska možného (javiskového) stvárnenia; spolupráca so scenáristom pri príprave scenára.
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie umeleckej úrovne realizovaných diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Interné zhodnotenie priebehu a výsledku realizácie umeleckého diela.
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie a posudzovanie umeleckých diel za účelom výberu na ich naštudovanie, resp. realizáciu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zisťovanie a posúdenie finančnej náročnosti realizácie umeleckých diel, prác, programov, resp. vystúpení z hľadiska zabezpečenia výrobnokapacitných požiadaviek, resp. použitia autorských práv
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Posudzovanie finančnej náročnosti umeleckých diel, podujatí, resp. audiovizuálnej produkcie z hľadiska ich uskutočniteľnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza dramatického textu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Schopnosť textovej analýzy.
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia umeleckého výskumu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Artistic research.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Art&Science
7
sprostredkovanie recepcie nových druhov umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Podieľanie sa na vytváraní imerzívnych environmentov v umeleckej/audiovizuálnej produkcii a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe koncepcie umeleckej, resp. audiovizuálnej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba tlačových a textových výstupov k dielam
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Príprava širokého spektra redakčných prác a prác s textom, napr. príprava anotácie a noticky k vytváranému umeleckému dielu, korektúry, príprava grantových podkladov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
autorské úpravy dramatických, audiovizuálnych diel a libriet
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie a uchovávanie dokumentácie o tvorivom procese prípravy a realizácie umeleckej, resp. audiovizuálnej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Rozvíjanie medzisektorovej spolupráce s cieľom vytvárania podmienok na budovanie efektívnej synergie a prepájanie jednotlivých oblastí – napr. umenia a IT technológií atď.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s autormi a inscenátormi pri tvorbe a realizácii umeleckých diel, podujatí, resp. audiovizuálnej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Dramaturgická spolupráca s autormi, prekladateľmi a skladateľmi pri tvorbe a realizácii diela.
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia rokovaní s autormi alebo majiteľmi autorských práv o použití umeleckých prác a diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie digitálnych technológií v rámci umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Resp. audiovizuálnej produkcie.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Prepojenie umenia, kultúry a kreativity nie len so sektormi priemyslu, ale aj s výskumnými a vedeckými inštitúciami, kde sa umelci a odborníci z KKP priamo zúčastňujú na výskume; stále aktuálnejšie je uplatňovanie umeleckých metód pri výskume (tzv. art-based research).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.