Baletný sólista

Baletný sólistaBaletný sólista tvorivo interpretuje sólové časti, resp. úlohy v baletných alebo hudobno-dramatických dielach podľa predstáv tvorcu a choreografa umeleckého diela. Spolupracuje na naštudovaní umeleckého diela a podieľa sa na jeho umeleckom predvedení. Stvárňuje na najvyššej technickej a herecko-výrazovej úrovni charakterové postavy so špecifickým hereckým obsahom. V rámci skúšobného procesu rozvíja a udržiava vysokú technickú úroveň svojho umeleckého výkonu, ako aj požadované fyzické parametre. Reflektuje vývoj v baletnom umení, vrátane nových foriem inscenačnej praxe a inovatívnych prístupov na skvalitňovanie a zatraktívnenie umeleckej produkcie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64354/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKSólista baletu
ENBallet Soloist
ENBallet Dancer
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2653
SK ISCO-08
2653008
ESCO
1115
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
2653008

Kompetencie

Matematická gramotnosť
5
Digitálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Technická gramotnosť
5
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Mediálna gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
V
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a techniky neverbálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
divadelné umenie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v dejinách divadla.
Perspektíva: Aktuálna
6
teoreticko-praktické problémy interpretácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hudobná história
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v dejinách hudby.
Perspektíva: Aktuálna
6
dejiny tanca
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v dejinách tanca a baletu.
Perspektíva: Aktuálna
6
historické a súčasné podoby tanečného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Historické a súčasné podoby tanečného a baletného umenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
psychológia tvorby a vnímania v umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teória tanca
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Teória tanca a baletu.
Perspektíva: Aktuálna
6
baletné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Primeraná znalosť príslušnej baletnej techniky.
Perspektíva: Aktuálna
6
výrazové prostriedky baletu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby aplikácie digitálnych technológií v realizačnom procese umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Poznanie možností inovatívneho využitia technológií v rámci umeleckej produkcie, naštudovania umeleckého diela, resp. skúšobného procesu.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitálne umenia
5
špecifiká umeleckej spolupráce s choreografom a ďalšími umeleckými pracovníkmi tvorivého tímu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nové obsahy, formy a dramaturgické prístupy v baletnej inscenačnej praxi
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
spolupráca s inscenačným tímom v rámci umeleckej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spolupráca s choreografom, dirigentom a ďalšími členmi inscenačného tímu.
Perspektíva: Aktuálna
6
nácvik baletných krokov a figúr počas skúšok baletných úloh
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie digitálnych technológií v rámci umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Inovatívne využitie technológií pri naštudovaní umeleckých diel, resp. v rámci skúšobného procesu.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitálne umenia
5
udržiavanie kondičných a koordinačných schopností, telesných dispozícií a estetického vzhľadu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štýlová analýza interpretovaného diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie vlastnej tvorby a jej uplatňovanie v kontexte súčasných umeleckých tendencií a trendov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V rámci baletného umenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sólové baletné vystupovanie pri interpretácii baletných alebo hudobno-dramatických diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Umelecká interpretácia baletného umenia prostredníctvom inscenačnej javiskovej predlohy, stvárňovanie charakterových postáv so špecifickým hereckým obsahom na najvyššej technickej a herecko-výrazovej úrovni.
Perspektíva: Aktuálna
6
individuálna príprava a naštudovanie baletných úloh
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Uplatňovanie tvorivého prístupu k naštudovaniu umeleckého diela.
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie individuálnych originálnych prvkov na dosiahnutie celkového umeleckého výkonu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca s baletným majstrom a ďalšími členmi baletného súboru v rámci umeleckej činnosti baletného umeleckého telesa
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Umelecká spolupráca s baletným majstrom a s ďalšími členmi baletného súboru.
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia výrazových prostriedkov na vyjadrenie obsahu tanca
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Aplikácia výrazových prostriedkov baletu v choreografii sólových úloh.
Perspektíva: Aktuálna
6
realizácia inovatívnych foriem prezentačných a propagačných aktivít v médiách
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spolupráca na propagačných aktivitách kultúrnych inštitúcií, vrátane inovatívnej prezentácie baletnej produkcie.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Umelecké kostýmy, rekvizity a líčidlá
Telo ako pracovný prostriedok
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Digitálne umenia v sebe prepájajú znalosti, zručnosti a kompetencie v rozmanitých spôsoboch umeleckej tvorby s novými tvorivými kompetenciami v oblasti digitálnej kultúry, komputerového myslenia a navrhovania a programovania. Materializujú sa v tvorbe interaktívneho digitálneho umeleckého a kreatívneho obsahu, počítačovej grafiky a vizualizácií.
Charakteristika:
Trend zvyšujúcej sa ponuky nových foriem prezentačných, marketingovýych a propagačných aktivít sektore kultúry a odvetviach umenia indikuje potrebu zvyšovania kvality a rozširovania znalostí a zručností ľudských zdrojov a predpokladá vznik nových pracovných pozícií/kvalifikácií.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.