Baletný majster

Baletný majsterBaletný majster zodpovedá za naštudovanie jednotlivých postáv baletného, resp. hudobno-dramatického diela s interpretmi baletného umeleckého telesa s cieľom ich dokonalej javiskovej prezentácie podľa predstáv tvorcu diela. Sprostredkúva umeleckú víziu autora diela a kreatívne zámery choreografa baletnému súboru. Pripravuje a rozvíja baletného umelca po technickej, fyzickej a estetickej stránke v jednotlivých baletných štýloch a technikách. Dlhodobo udržiava požadovanú umeleckú úroveň predstavení repertoáru baletného umeleckého telesa. Prináša nové umelecké podnety v oblasti baletného umenia, vrátane zavádzania nových obsahov a inovatívnych foriem do baletnej inscenačnej praxe. Zodpovedá za umeleckú úroveň naštudovania sólových, charakterových a zborových postáv umeleckého diela. Ako zástupca baletného súboru spolupracuje s vedením inštitúcie na riešení jeho organizačno-technických a umelecko-technických problémov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64352/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENBallet Master
ENBallet Mistress
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2653
SK ISCO-08
2653006
ESCO
763
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
2653006

Kompetencie

Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Technická gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Mediálna gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
V
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základy manažmentu umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby a techniky neverbálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
divadelné umenie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v dejinách divadla.
Perspektíva: Aktuálna
6
teoreticko-praktické problémy interpretácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hudobná história
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v dejinách hudby.
Perspektíva: Aktuálna
6
dejiny tanca
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Dejiny tanca a baletu.
Perspektíva: Aktuálna
7
historické a súčasné podoby tanečného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Historické a súčasné podoby tanečného a baletného umenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
psychológia tvorby a vnímania v umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teória tanca
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Teória tanca a baletu.
Perspektíva: Aktuálna
7
baletné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Primeraná znalosť príslušnej baletnej techniky.
Perspektíva: Aktuálna
7
baletné tréningové metódy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výrazové prostriedky baletu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby aplikácie digitálnych technológií v realizačnom procese umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Poznanie možností inovatívneho využitia technológií v rámci umeleckej produkcie, naštudovania umeleckého diela, resp. skúšobného procesu.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitálne umenia
6
špecifiká umeleckej spolupráce s choreografom a ďalšími umeleckými pracovníkmi tvorivého tímu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nové obsahy, formy a dramaturgické prístupy v baletnej inscenačnej praxi
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
hodnotenie umeleckej úrovne realizovaných diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Podieľanie sa na internom zhodnotení priebehu a výsledku realizácie umeleckého diela.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie tanečných výkonov, odhaľovanie a náprava nedostatkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Hodnotenie členov baletného súboru.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s ostatnými inscenátormi na koncepcii a podobe tanečných a baletných predstavení a výbere sólistov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vrátane hudobno-dramatického diela (opereta, muzikál, hudobné divadlo) a divadelnej inscenácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s inscenačným tímom v rámci umeleckej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spolupráca s choreografom, dirigentom a ďalšími členmi inscenačného tímu.
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia a sprostredkovanie požiadaviek umeleckého telesa vedeniu a organizačno-technickým zložkám pri zabezpečení umeleckej produkcie a chodu umeleckého telesa
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
udržiavanie tanečnej úrovne členov baletného súboru
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Trvalé udržiavanie repertoáru baletného umeleckého telesa na vysokej umeleckej úrovni a zabezpečovanie dokonalej javiskovej prezentácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
nácvik baletných krokov a figúr počas skúšok baletných úloh
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
naštudovanie baletných úloh s interpretmi
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Naštudovanie umeleckých diel podľa pokynov choreografa a režiséra.
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie digitálnych technológií v rámci umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Inovatívne využitie technológií pri naštudovaní umeleckých diel, resp. v rámci skúšobného procesu.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitálne umenia
6
udržiavanie kondičných a koordinačných schopností, telesných dispozícií a estetického vzhľadu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štýlová analýza interpretovaného diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie vlastnej tvorby a jej uplatňovanie v kontexte súčasných umeleckých tendencií a trendov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V rámci baletného umenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sólové baletné vystupovanie pri interpretácii baletných alebo hudobno-dramatických diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Majstrovská interpretácia umeleckého diela, trvalé udržiavanie technicky vysokej interpretačnej úrovne, telesných dispozícií a estetického vzhľadu.
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia inovatívnych foriem prezentačných a propagačných aktivít v médiách
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spolupráca na propagačných aktivitách kultúrnych inštitúcií, vrátane inovatívnej prezentácie baletnej produkcie.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Telo ako pracovný prostriedok
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Umelecké kostýmy, rekvizity a líčidlá

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Trend zvyšujúcej sa ponuky nových foriem prezentačných, marketingovýych a propagačných aktivít sektore kultúry a odvetviach umenia indikuje potrebu zvyšovania kvality a rozširovania znalostí a zručností ľudských zdrojov a predpokladá vznik nových pracovných pozícií/kvalifikácií.
Charakteristika:
Digitálne umenia v sebe prepájajú znalosti, zručnosti a kompetencie v rozmanitých spôsoboch umeleckej tvorby s novými tvorivými kompetenciami v oblasti digitálnej kultúry, komputerového myslenia a navrhovania a programovania. Materializujú sa v tvorbe interaktívneho digitálneho umeleckého a kreatívneho obsahu, počítačovej grafiky a vizualizácií.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.